Ontmoet het team

Wie we zijn

Het Letterenfonds is financier en aanjager van de literaire sector in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. We zijn één van de zes rijkscultuurfondsen die namens de samenleving in culturele makers, instellingen en projecten investeren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij het fonds. Daarbij adviseert en inspireert de Raad van Toezicht het bestuur en de organisatie, gevraagd en ongevraagd, over alle thema’s die het fonds raken. Gezamenlijk beschikken de zeven leden over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met een keer de mogelijkheid tot herbenoeming.  

Raad van Advies

Het fonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een Raad van advies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en tezamen deskundigheid op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, als ook publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland.