Over het fonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het Letterenfonds is één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd.

We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt, het kritisch denkvermogen stimuleert, en ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland.

Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Het Nederlands Letterenfonds hanteert vier kernwaarden: kwaliteit, diversiteit, integriteit en openheid. Deze waarden gelden behalve voor de totstandkoming van subsidiebeslissingen en de uitvoering van (promotie)activiteiten ook voor de inrichting van de organisatie en het personeelsbeleid.

Partners

Het Nederlands Letterenfonds is partner van KVB Boekwerk en het Expertisecentrum Literair Vertalen, en maakt deel uit van De Leescoalitie.

Samen met de andere Rijkscultuurfondsen ondersteunt het Letterenfonds (financieel) het steun- en adviespunt voor grensoverschrijdend gedrag Mores.online: mensen uit de culturele en creatieve sector (inclusief cultuurmakers in de vrije tijd en het onderwijs) kunnen via dit steun- en adviespunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Verantwoording

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur 2019 en houdt rekening met de Code Diversiteit & Inclusie.

De statuten van het Letterenfonds zijn gepubliceerd in de Staatscourant en het huishoudelijk reglement is hier te vinden. De cijfers over 2022 zijn beschikbaar in het jaarverslag en in de jaarrekening 2022. Deze zijn hieronder te vinden in de downloads. Het sitearchief van het Letterenfonds is hier beschikbaar. Meer informatie over toegankelijkheid is hier te vinden.

Leer ons kennen

Bekijk hier de medewerkers en de teams die het Letterenfonds mogelijk maken.

ANBI

Het Nederlands Letterenfonds – fiscaalnummer (RSIN) 4080701 – is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds