Projectsubsidies voor publicaties

Het Nederlands Letterenfonds wil een bijdrage leveren aan een rechtvaardige beloning voor professionele literaire schrijvers. De kwaliteit en diversiteit van het aanbod in boekvorm wordt hierdoor gestimuleerd. Met deze regeling kun je als schrijver subsidie aanvragen voor de creatie van een nieuw literair werk in boekvorm (fictie, non-fictie, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur en toneel) dat verschijnt bij een reguliere, literaire uitgever.

Voor wie
Schrijvers met minimaal één literaire titel
Voor wat
Creatie van nieuw literair werk in boekvorm
Deadline
15 maart starters (tweede en derde boek) / 15 juni oeuvrebouwers / 15 januari ervaren schrijvers /
Hoeveel
€ 11.000 tot € 55.000, afhankelijk van het aantal publicaties en honoreringen
Subsidieplafond
€ 2.338.000

Waarvoor?

Voor de creatie van een nieuw literair werk in boekvorm. Diverse genres zoals fictie, non-fictie, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, en toneel komen in aanmerking. Dit werk moet worden uitgebracht door een reguliere, literaire uitgever.

Wie komt in aanmerking?

Wanneer je een schrijver bent die op het moment van indienen van deze aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebt gepubliceerd bij een reguliere uitgever. Bovendien is het noodzakelijk om een overeenkomst met een uitgever te hebben voor het toekomstige boek. N.B. schrijvers met één titel op hun naam moeten recent gepubliceerd zijn.

Hoeveel?

De toekenning van het uiteindelijke subsidiebedrag is afhankelijk van (de beoordeling van) de literaire kwaliteit van het met de aanvraag meegezonden boek(en), de ontwikkeling in het oeuvre, de kwaliteit van het werkplan en de nog verwachte tijdsinvestering.

Er wordt bij deze regeling gewerkt met verschillende bandbreedtes: 

  • Starters, tweede boek: € 11.000

  • Starters, derde boek: € 11.000 tot € 33.000

  • Oeuvrebouwers: € 11.000 tot € 55.000 

  • Ervaren schrijvers: € 11.000 tot € 33.000

Voorwaarden voor aanmelding

  • Aanvragen zijn alleen mogelijk indien eerder werk is uitgegeven door een uitgeverij waarmee een contract is afgesloten, minimaal conform de bepalingen in het Modelcontract GAU/Auteursbond. Voor toneelschrijvers geldt dat de tekst in productie moet zijn genomen door een professionele theaterproductiemaatschappij. Daarnaast moet je ook beschikken over een intentieverklaring dan wel Modelcontract voor het project waarvoor je aanvraagt. Het eerdere en het te schrijven werk is/wordt uitgegeven in een oplage van ten minste 500 exemplaren. Voor poëziebundels en Friestalige literaire werken geldt een minimum van 300 exemplaren en voor Friestalige poëzie een minimum van 200 exemplaren.

  • Er kan alleen worden aangevraagd voor literaire projecten die op het moment van subsidieverlening nog niet zijn gerealiseerd. 

  • Per keer is het mogelijk om voor hooguit twee projecten een aanvraag in te dienen. Hierbij geldt dat je aan maximaal twee nog niet afgeronde projecten mag werken waarvoor subsidie is ontvangen. Let op: Het kan zijn dat de kwaliteit van het oeuvre van de schrijver en/of het ingediende werkplan aanleiding geeft slechts één project te subsidiëren.

  • In de jaren waarin het schrijven van het gesubsidieerde project plaatsvindt mag het bruto belastbaar verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 45.000. Als bewijs voor het belastbaar verzamelinkomen geldt de definitieve aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst. Als de looptijd van het schrijfproject langer is dan één jaar, kan het belastbaar verzamelinkomen in één jaar hoger zijn dan € 45.000, mits het gemiddelde van het inkomen in de jaren waarin het project plaatsvindt (met een maximum van drie jaar) niet hoger is dan € 45.000 per jaar. Als er sprake is van een overschrijding, moet dit zo snel mogelijk gemeld te worden met toevoeging van de kopieën van deze belastingaanslagen. 

Let op: Er worden bij deze regeling drie groepen schrijvers onderscheiden met elk een eigen aanvraagmoment: 

Starters

Zowel recent gedebuteerde literaire schrijvers, als schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd. Deadline: 15 maart

Oeuvrebouwers

Schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en minder dan vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen. Deadline: 15 juni.

Ervaren schrijvers

Schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies en/of stimulerings- of werkbeurzen hebben ontvangen. Deadline: 15 januari

Veelgestelde vragen

Jacques Huiskes
Raoul Markaban