Bezwaren

Het Letterenfonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer het besluit nog niet is gemotiveerd kan, in afwachting van een opgevraagde motivering, een pro forma bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de bestreden beslissing. De motivering van het bezwaar vindt dan plaats binnen een nader te bepalen termijn na ontvangst van de nadere motivering.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een motivering van het bezwaarschrift.

In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen. De bezwaarprocedure is er niet voor bedoeld om een aanvraag te wijzigen of aan te vullen. Informatie van die aard zal bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten.

Nadat het (gemotiveerde) bezwaarschrift door het fonds is ontvangen wordt de aanvrager in beginsel uitgenodigd voor een hoorzitting waarin het bezwaar kan worden toegelicht aan de bezwaarcommissie onder leiding van een onafhankelijk extern voorzitter. Als voorzitter is Maarten Asscher benoemd. De bezwaarcommissie beoordeelt de aanvraag niet op inhoudelijk literair of artistiek-inhoudelijk vlak. Beoordeeld wordt slechts of de procedure zorgvuldig is geweest en of het besluit deugdelijk is gemotiveerd.

De bezwaarcommissie adviseert de directeur-bestuurder die vervolgens een besluit neemt.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen zes weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

Contact
bezwaren@letterenfonds.nl