Subsidies

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands en in het Fries kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. U kunt uw aanvraag online indienen door gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend

Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen de Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers kunnen met behulp van een projectsubsidie van het fonds investeren in kwaliteitsvolle vertalingen en in (de ontwikkeling van) hun talent.

Voorwaarden

De aanvrager moet minstens één zelfstandige literaire vertaling hebben gemaakt (conform Modelcontract Literaire Uitgeversgroep/Auteursbond). Deze mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar. Bovendien moet het vertaaldebuut zijn vertaald uit dezelfde taal als de brontekst waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd. Een duo-vertaling is toegestaan mits het project waarvoor wordt aangevraagd door hetzelfde duo wordt vertaald als de literaire debuutvertaling.
Indien de vertaler al meerdere literaire vertalingen heeft gepubliceerd, gelden deze laatste drie eisen niet.

U kunt aanvragen voor zowel fictie als non-fictie. Voor het nieuw te vertalen boek moet de aanvrager met een uitgever zoals omschreven in de regeling een contract afsluiten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract van de Literaire Uitgeversgroep en de Auteursbond. In 2024 is het minimumtarief voor proza 7,50 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie € 2,74 per regel met een minimum van € 48,19 per gedicht.

Aanvragen moeten altijd bij aanvang van de vertaling worden ingediend. Ze kunnen het hele jaar door worden ingestuurd; ze worden in 2024 in drie ronden behandeld. Per jaar kunnen maximaal vier vertaalprojecten worden voorgelegd.

De aanvrager moet de brontekst insturen, het vertaalproject toelichten en de aanvraag motiveren. Bij de beoordeling van de aanvraag betrekt het fonds de literaire kwaliteit van de brontekst. Bovendien spelen eerdere vertaalprestaties een grote rol.

Vanaf nu kunt u uw aanvraag online indienen door gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Projecten waar meer dan twee vertalers aan werken komen in de nieuwe regeling niet meer voor subsidie in aanmerking. Een uitzondering kan worden gemaakt voor langlopende (meerjarige) projecten van grote omvang.

Vertalers die woonachtig zijn in België worden geacht aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen (voorheen het Vlaams Fonds voor de Letteren).

Er geldt een inkomensgrens: deze is voor 2024 vastgesteld op € 45.000 belastbaar inkomen. Het belastbaar verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan bovengenoemd bedrag in de jaren waarin aan het gesubsidieerde vertaalproject wordt gewerkt. NB In dit kader attenderen we u er op dat met ingang van 2023 de mogelijkheid het inkomen te middelen over drie jaar niet meer bestaat bij de Belastingdienst.

Wanneer indienen?

Voor 2024 zijn er drie subsidierondes waarin de aanvragen worden behandeld:

  • Aanvraag binnen vóór 15 december 2023: besluit naar verwachting eind maart.
  • Aanvraag binnen vóór 15 april 2024: besluit naar verwachting eind juli.
  • Aanvraag binnen vóór 15 augustus 2024: besluit naar verwachting eind november.

Aanvragen moeten altijd in het beginstadium van de vertaling worden gedaan. Wacht dus niet op de ‘sluitingsdatum’ van een specifieke ronde. U kunt uw aanvraag zonder bijlagen indienen. U krijgt vervolgens twee weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken.

Wie beoordeelt het meegezonden werk en waar wordt op gelet?

De brontekst en eventueel een eerdere vertaling wordt ter beoordeling voorgelegd aan externe deskundigen of leden van de adviescommissie.

Bij de behandeling van uw aanvraag let de commissie op:

  • de literaire kwaliteit of het literair belang van de brontekst;
  • de kwaliteit van eerdere vertalingen, waaronder met name die van recent werk;
  • de moeilijkheidsgraad van de vertaling;
  • de extra tijdsinvestering in verband met bijkomende werkzaamheden.

U kunt een aanvraag indienen voor een project in een ander genre of in een andere taal dan tot nu toe beoefend. U dient er dan rekening mee te houden dat er een nieuwe vertaalkwaliteitsbeoordeling zal plaatsvinden.

Wat bepaalt de hoogte van een beurs?

Wanneer de aanvraag ontvankelijk is en er zowel over de literaire kwaliteit van de brontekst als over de vertaalkwaliteit van de aanvrager in kwestie positief is geadviseerd, wordt de hoogte van de beurs bepaald aan de hand van de omvang van de te vertalen brontekst en de ervaring van de aanvrager.

Er is een tarief voor beginnende vertalers en een tarief voor ervaren vertalers. Vanaf vijf gepubliceerde literaire vertalingen (van gemiddelde omvang) wordt de vertaler in de regel aangemerkt als ervaren.

Woordtarief proza Tarief poëzie
Beginnende vertaler 9,5 cent 3,33 euro per regel
(57 euro per gedicht)
Ervaren vertaler 11 cent 3,85 euro per regel
(66 euro per gedicht)

In het geval van een hoge moeilijkheidsgraad van de vertaling en/of extra tijdsinvestering in de vorm van selectie- en editiewerkzaamheden kan de aanvrager een toeslag ontvangen. Beide toeslagen verhogen het standaard beursbedrag met 15 of 30 procent.

Indien de aanvrager voor het schrijven van een voor- of nawoord een extra honorarium ontvangt van de uitgever kan er een aanvullend beursbedrag worden toegekend (150 procent van dit uitgevershonorarium).

Hoe en wanneer wordt de projectsubsidie uitbetaald?

Let op: vanaf 2023 verdwijnt de middelingsregeling inkomstenbelasting. Hierdoor wordt het bij de belastingdienst niet langer mogelijk om fluctuerende inkomsten te middelen over meerdere jaren. Om aanvragers tegemoet te komen is het mogelijk om een subsidie voor een project dat de jaargrens overschrijdt of meer jaren werk vraagt, in twee of drie jaarlijkse termijnen uit te laten betalen. Dit kan bij ieder subsidiebedrag.

Subsidies worden in principe direct uitbetaald. U kunt op het aanvraagformulier vermelden of u het subsidiebedrag uitbetaald wilt hebben in termijnen (in twee of drie delen).

Waar worden de toekenningen gepubliceerd?

De toekenningen worden gepubliceerd onder Toekenningen op het Nederlandstalige gedeelte van deze website, in de digitale nieuwsbrief, en in het jaarverslag van het Letterenfonds, zie Publicaties op deze website.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen is in 2024 vastgesteld op €1.861.000. Als dit plafond is bereikt, moeten we aanvragen om budgettaire redenen afwijzen.

Voor 2024 is vastgesteld dat bij onvoldoende budget genres als poëzie, essayistiek en toneelteksten voorrang zullen krijgen. Dit geldt ook voor vertalingen uit taalgebieden waaruit relatief weinig wordt vertaald boven vertalingen uit gangbare talen (Engels, Duits en Frans).

Het is aan te bevelen voor het invullen van onderstaand aanvraagformulier eerst de regeling door te nemen.

Nog vragen?

Indien u na lezing van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft over de subsidieregeling of over de mee te sturen bijlagen kunt u altijd telefonisch (020-520 73 00) of per e-mail contact met ons opnemen.

Contactpersonen

Download

Ga naar toelichting & aanvraagformulier

Petra Schoenmaker

Contact

Petra Schoenmaker

Subsidiespecialist

[email protected]

Camilla Pargentino

Contact

Camilla Pargentino

Subsidiespecialist

[email protected]