Subsidies

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2023
15 maart 2023
15 juni 2023

Wie kunnen een projectsubsidie aanvragen?

Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd. Verder geldt als instapeis dat het eerdere werk van de aanvrager is uitgegeven door een uitgeverij waarmee hij een contract heeft afgesloten minimaal conform de bepalingen in het Modelcontract GAU/Auteursbond of, in het geval van toneelschrijvers, dat de tekst in productie is genomen door een professionele theaterproductiemaatschappij.
NB Met ingang van 15 juni 2021 geldt het door de Auteursbond en de GAU herziene modelcontract als voorwaarde bij een aanvraag.

Wanneer een schrijver op het moment van het indienen van de aanvraag slechts één literaire titel op zijn naam heeft staan, dient dit debuut verschenen te zijn in de periode gelegen tussen de sluitingsdatum van de subsidieronde en de 1e januari van het drie jaar daarvoor gelegen jaar. Voor 2023 is dat de periode van 1 januari 2020 tot en met 15 maart 2023.

Volledigheidshalve: na een afgewezen aanvraag is het niet mogelijk in het daarop volgende jaar een herziene aanvraag in te dienen, er zal dan eerst een nieuwe literaire publicatie ter beoordeling beschikbaar moeten zijn.

Aanvragers die woonachtig zijn in België worden geacht bij Literatuur Vlaanderen aan te vragen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen voor nieuw te schrijven literair werk (inclusief theater) dat gepubliceerd zal worden bij een uitgeverij zoals omschreven in de regeling. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer de aanvrager een intentieverklaring dan wel een deugdelijk modelcontract van zijn uitgeverij voor publicatie van het nieuw te schrijven werk meestuurt.

Er kan alleen worden aangevraagd voor literaire projecten die op het moment van subsidieverlening nog niet zijn gerealiseerd.

U kunt voor maximaal twee projecten per jaar een aanvraag indienen en u kunt maximaal twee met subsidie gehonoreerde aanvragen onder handen hebben.
NB Het betreft een maximum. Het is mogelijk dat de kwaliteit van het oeuvre van de schrijver en/of het ingediende werkplan aanleiding geeft slechts één project te subsidiëren.

Alleen als u een aanvraag doet voor een projectsubsidie, kunt u ook een aanvraag doen voor een ontwikkelbeurs. Hiermee investeert het Letterenfonds in het kunstenaar- en het cultureel ondernemerschap van auteurs. Meer informatie over de deelregeling Ontwikkelbeurs, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier.

Voor het schrijven van theater gericht op opvoering kan worden aangevraagd in de regeling Werkbijdrage theatertekst, die jaarlijks door het Fonds Podiumkunsten i.s.m. het Letterenfonds wordt uitgevoerd. De sluitingsdatum voor 2023 wordt nog bekendgemaakt, voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag, zie fondspodiumkunsten.nl.

Hoe zit het met de inkomensgrens?

Het bruto belastbaar verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan € 45.000 in de jaren waarin het schrijven van het gesubsidieerde project plaatsvindt. Als het boek naar verwachting in één jaar geschreven wordt, gaat het om het belastbaar verzamelinkomen van dat jaar; als het traject meer dan één jaar beslaat, wordt de inkomensgrens bepaald door het belastbaar verzamelinkomen over de kalenderjaren vanaf de begindatum tot de publicatie van het project, met een maximum van drie kalenderjaren. NB In dit kader attenderen we u er op dat met ingang van 2023 de mogelijkheid het inkomen te middelen over drie jaar niet meer bestaat bij de Belastingdienst.

Als bewijs voor het belastbaar verzamelinkomen geldt de definitieve aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Voor een inschatting van de hoogte van het belastbaar verzamelinkomen voor de geplande schrijfperiode dient u de volgende zaken te vermelden:

 • de geplande schrijfperiode;
 • het belastbaar verzamelinkomen, volgens de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting;
 • een prognose van het belastbaar verzamelinkomen over 2023;
 • en wanneer de geplande schrijfperiode twee of drie jaar beslaat, een prognose van het belastbaar verzamelinkomen over 2024 en zo nodig 2025.

Als de looptijd van het schrijfproject langer is dan één jaar, kan het belastbaar verzamelinkomen in één jaar hoger zijn dan € 45.000, mits het gemiddelde van het inkomen in de jaren waarin het project plaatsvindt (met een maximum van drie jaar) niet hoger is dan € 45.000 per jaar.

Wanneer is er een meldingsplicht?

Indien de geplande einddatum van de gesubsidieerde werkzaamheden is verstreken, waarbij het jaar van indiening van de aanvraag als eerste kalenderjaar geldt, en de op het laatste jaar van de werkzaamheden betrekking hebbende definitieve aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst jaar is ontvangen, kan worden berekend of de inkomensgrens is overschreden. Indien er sprake is van een overschrijding, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden met toevoeging van de kopieën van deze belastingaanslagen.

Voorbeeld berekening inkomensgrens:

Looptijd project is twee jaar.

totaal belastbaar verzamelinkomen in 2023 (incl. opgenomen projectsubsidie)   € 40.000
totaal belastbaar verzamelinkomen in 2024 (incl. opgenomen projectsubsidie)   € 56.000
inkomensgrens in 2023 en 2024 € 45.000
(2 x € 45.000 =)
- € 90.000
het te veel ontvangen en terug te betalen bedrag     € 6.000

Het bestuur kan op grond van deze nieuwe gegevens de beschikking tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen.

Het Letterenfonds zal steekproeven nemen, waarbij u verplicht bent de belastingaanslagen te overleggen. Wanneer dan blijkt dat u de inkomensgrens in de relevante subsidieperiode hebt overschreden en dat niet is gemeld, zal het gehele projectsubsidie worden teruggevorderd met wettelijke rente. Tevens kan dit aanleiding zijn om een nieuwe aanvraag af te wijzen.

Wanneer zijn de indiendata voor het aanvragen voor een projectsubsidie?

Er worden drie groepen schrijvers onderscheiden met elk een eigen aanvraagmoment:

15 januari: schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies en/of stimulerings- of werkbeurzen hebben ontvangen, de ervaren schrijvers.

15 maart: sluiting aanvraagronde voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. In de aanloop naar deze ronde wordt ook een spreekuur georganiseerd voor (nieuwe) aanvragers; dit spreekuur vindt in de regel in februari plaats.

15 juni: sluiting aanvraagronde voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvrebouwers.

De budgetten voor de rondes worden later via deze site nog bekendgemaakt.

Is het mogelijk een aanvraag in te dienen wanneer het resultaat van een eerder projectsubsidie pas na de indiendatum van de ronde wordt gepubliceerd?

Het aanvraagformulier en andere bescheiden moeten altijd vóór de sluitingsdatum binnen zijn. Als er in verband met een eerdere aanvraag reeds werk van u is beoordeeld bestaat de mogelijkheid, indien op het moment van de uiterste indiendatum van uw aanvraagronde het nieuw te beoordelen werk nog niet is verschenen, dit werk tot uiterlijk één maand vóór de commissievergadering in vijfvoud op te sturen. Hierover kunt u het beste met de adviessecretarissen contact opnemen.

Valt publicatie van het nieuw te beoordelen werk buiten deze uiterlijke inzendtermijn dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. wanneer de adviescommissie de beoordeling ervan noodzakelijk acht voor de behandeling van uw aanvraag, zal de aanvraag in deze ronde worden afgewezen en worden doorgeschoven naar de eerstvolgende, op u van toepassing zijnde subsidieronde in het jaar erop, mits het boek dan inmiddels verschenen is;

 2. wanneer de adviescommissie wél vooruit wil lopen op de publicatie en beoordeling van nieuw werk van de aanvrager, dient deze er rekening mee te houden dat er in principe geen hoger subsidiebedrag kan worden verleend dan wat er meest recent voor een aanvraag in datzelfde genre werd toegekend.

Welk literair werk stuurt u op ter beoordeling?

Met de aanvraag zendt u vijf exemplaren van de meest recent verschenen publicatie mee. Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, krijgt u deze exemplaren niet terug.

Als al eerder een werk van u door het Letterenfonds is beoordeeld én u hebt twee literaire boeken op uw naam staan, dient u het tweede boek in vijfvoud op te sturen, zodat de ontwikkeling van het schrijverschap kan worden beoordeeld.

Als van u twee literaire titels zijn gepubliceerd die het Letterenfonds nog niet heeft beoordeeld, dient u beide boeken in vijfvoud op te sturen. Dit geldt ook als u al meer literaire titels hebt gepubliceerd maar nog nooit een aanvraag voor een projectsubsidie c.q. werkbeurs indiende; u kunt in een dergelijke situatie zelf kiezen welke tweede titel u voor de aanvraag het meest relevant acht om in te sturen.

Ook het reeds verschenen werk dient te voldoen aan de in de regeling vermelde criteria voor een literair werk.

Uw werk wordt ter beoordeling voorgelegd aan externe lezers en aan leden van de adviescommissie.

Waar let de commissie op?

De hoogte van de projectsubsidie wordt onder meer bepaald aan de hand van:

 • de literaire kwaliteit van het oeuvre van de aanvrager;
 • de ontwikkeling daarin;
 • de kwaliteit van het werkplan en
 • de nog te verwachten tijdsinvestering van het project.

De hoogte van het subsidie wordt een passende investering bevonden als bijdrage om het project te realiseren. Gezien de druk op het budget is het weinig zinvol om in een later stadium nog een aanvraag voor een aanvulling op dit subsidiebedrag in te dienen.

Als het oorspronkelijke werkplan tijdens het schrijven ingrijpend wijzigt kunt u een schriftelijk verzoek tot een herbestemming van het subsidie voor het nieuwe project indienen. Het bureau kan u hierover adviseren.

U kunt een aanvraag indienen voor een project in een ander genre dan tot nu toe beoefend. U dient er dan rekening mee te houden dat, in geval van honorering, de literaire kwaliteit en de ontwikkeling van het oeuvre minder zwaar meeweegt bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag.

Wat is de hoogte van de projectsubsidie?

Er wordt gewerkt met verschillende bandbreedtes:

 • Starters, tweede boek: € 11.000.
 • Starters, derde boek: € 11.000 tot € 33.000.
 • Oeuvrebouwers: € 11.000 tot € 55.000.
 • Ervaren schrijvers: € 11.000 tot € 33.000.

Wanneer kan het besluit over de aanvraag worden verwacht?

 • Aanvraag vóór 15 januari (ervaren schrijvers): besluit in de regel begin mei.
 • Aanvraag vóór 15 maart (starters): besluit in de regel eerste helft juli.
 • Aanvraag vóór 15 juni (oeuvrebouwers): besluit in de regel eerste helft oktober.

Hoe en wanneer wordt de subsidie betaald?

Let op: vanaf 2023 verdwijnt de middelingsregeling inkomstenbelasting. Hierdoor wordt het bij de belastingdienst niet langer mogelijk om fluctuerende inkomsten te middelen over meerdere jaren. Om aanvragers tegemoet te komen is het mogelijk om een subsidie voor een project dat de jaargrens overschrijdt of meer jaren werk vraagt, in twee of drie jaarlijkse termijnen uit te laten betalen. Dit kan bij ieder subsidiebedrag.

In beginsel wordt het hele subsidiebedrag in één keer uitbetaald binnen acht weken na het besluit tot subsidieverlening. U kunt op het aanvraagformulier vermelden of u het subsidiebedrag uitbetaald wilt hebben in termijnen (in twee of drie delen). Deze tweede en derde uitbetaling vindt in mei plaats.

Het is aan te bevelen voor het invullen van onderstaand aanvraagformulier eerst de regeling door te nemen, zie onder.

Nog vragen?

Indien u na lezing van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft over de subsidieregeling of het aanvraagformulier kunt u contact met ons opnemen, telefonisch (020 520 73 00) of per e-mail (j.huiskes@letterenfonds.nl of r.markaban@letterenfonds.nl). Ook kunt u een afspraak maken met een van de secretarissen.

Voor vragen over het modelcontract verwijzen we u naar de websites van de Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep / Groep Algemene Uitgevers, onderdeel van de Mediafederatie.

Formulieren en downloads

Jacques Huiskes

Contact

Jacques Huiskes

Subsidiespecialist

[email protected]

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Subsidiespecialist

[email protected]