Steunfonds Russische dissidente makers 2024

Het kabinet heeft in het najaar van 2023 € 75.000 vrijgemaakt om gevluchte dissidente Russische kunstenaars te ondersteunen die uit Rusland gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. Dit Steunfonds is onderdeel van een groter steunpakket waarvan € 500.000 naar het Steunfonds Oekraïense makers gaat [link naar pagina Oekraïense makers]. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken stellen gezamenlijk deze steun beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om een vervolg op de regeling Steunfonds Oekraïense makers uit 2022 te ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder.

Voor wie
Russische dissidente makers
Voor wat
Ondersteuning van de werkpraktijk
Deadline
31 mei 2024 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt
Hoeveel
Maximaal € 9.900
Subsidieplafond
€ 70.000

LET OP: Het subsidieplafond is bereikt, daarom is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Voor organisaties die al een aanvraag hebben ingediend en nog geen reactie hebben gekregen: we zijn druk bezig met de verwerking van de ingediende aanvragen, we streven ernaar binnen vier weken na indiening van een complete aanvraag het besluit te delen.

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van de werkpraktijk van gevluchte professionele makers in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De middelen zijn niet toereikend om langdurige ondersteuning te geven. De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met een Nederlandse culturele instelling. Ook kunnen makers met de subsidie bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten.

De subsidie dient namens de maker(s) te worden aangevraagd door een culturele instelling in Nederland. De precieze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag lees je in de Regeling Steunfonds Russische makers 2024.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Via de regeling kunnen onafhankelijke, dissidente culturele en creatieve makers gesteund worden met een Russisch paspoort die tijdens het uitbreken van het conflict woonachtig waren in Rusland en die sindsdien als vluchteling in Nederland wonen. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De maker dient minimaal drie jaar aantoonbare ervaring te hebben in diens discipline.

Wie vraagt de subsidie aan?

De subsidie wordt namens de maker(s) aangevraagd door een Nederlands rechtspersoon: dit kan een vereniging, stichting, naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) zijn. Ook publieke rechtspersonen, zoals een universiteit of een gemeente, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag kan worden ingediend in het Nederlands of Engels. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt ook de professionaliteit van de (culturele) instelling meegewogen.

Waarvoor kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met de Nederlandse culturele instelling. De rijkscultuurfondsen moedigen deze samenwerking tussen instellingen en culturele makers aan. Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld ook een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten.

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd?

Een subsidie kan ieder gewenst bedrag tot maximaal € 9.900 bedragen. Te weten maximaal € 9.000 voor de maker en maximaal € 900 als uitvoeringskosten voor de aanvragende instelling. De organisatie maakt de subsidie over naar de maker(s) of besteedt het aan een project (of bijv. residentie) waarbij de maker gebaat is. Dit dient in overleg met en met instemming van de maker te zijn.

Daarnaast kan maximaal 10% van het bedrag voor de maker (dus maximaal € 900 bij een subsidie van € 9.000) worden aangevraagd voor uitvoeringskosten van de Nederlandse rechtspersoon die de aanvraag indient. De besteding van zowel de subsidie voor de maker als de eventuele uitvoeringskosten moeten worden verantwoord in de begroting (zie  Hoe moet de begroting eruit zien?). Het is niet verplicht om uitvoeringskosten in de aanvraag op te nemen.

Wanneer aanvragen?

De sluitingsdatum van het Steunfonds is 31 mei 2024 of als het subsidieplafond is bereikt. Het subsidieplafond voor het Steunfonds Russische makers is € 70.000 in 2024.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Pas als een aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. Als datum van ontvangst geldt dus de datum waarop je aanvraag compleet is ontvangen door het Letterenfonds.

Voorwaarden aanmelding

Aanvraag voor individuele maker(s)

 • De Nederlandse instelling of rechtspersoon kan ofwel voor max. drie individuele makers, ofwel voor één gezelschap (max. vijf makers) een aanvraag indienen binnen het Steunfonds Russische makers.

 • Het gaat om individuele makers wanneer zij niet in samenwerkingsverband werken (bijvoorbeeld als een collectief, een gezelschap of groep).

 • In het geval van een aanvraag voor een of meerdere individuele makers dien je per maker een aparte aanvraag in via het aanvraagformulier. Daarbij dient per maker een eigen projectplan, biografie/cv en begroting te worden toegevoegd (als Word, pdf en/of Excel-bestand).

Aanvraag voor een gezelschap

 • De Nederlandse instelling of rechtspersoon kan voor één gezelschap van maximaal vijf makers een aanvraag indienen binnen het Steunfonds Russische dissidente makers

 • Als je voor een gezelschap een aanvraag indient, kunt je geen aanvraag indienen voor individuele kunstenaars.

 • Bij een gezelschap kan het gaan om een collectief, band, ensemble, gezelschap of groep van kunstenaars (zoals een theater- of dansgezelschap) die gezamenlijk aan projecten en plannen werken (bijvoorbeeld een tentoonstelling, tournee of voorstelling). Er moet in de aanvraag worden aangetoond dat het gezelschap in samenwerkingsverband werkt. Dit kan door in de biografie of beschrijving van het gezelschap eerdere samenwerking(en) van het gezelschap aan te tonen.

 • In het geval van een aanvraag voor een gezelschap dient de rechtspersoon één aanvraag in te dienen via onderstaand aanvraagformulier. Van zowel het gezelschap als geheel wordt er een beschrijving (met eerdere projecten en samenwerkingen) verwacht en van ieder individueel lid van het gezelschap een korte bio en omschrijving van de functie in het gezelschap. Er wordt om één projectplan en begroting gevraagd voor het gehele gezelschap.

Aanvullende verplichtingen subsidie boven de € 25.000

 • Bij een aanvraag voor een gezelschap met een aangevraagd bedrag van boven de € 25.000 dien je een projectplan van minimaal vijf pagina’s aan te leveren.

 • Bij een toegekende subsidie boven de € 25.000 kan het bestuur aanvullende verplichtingen aan de subsidie verbinden.

Verblijfsvergunning

 • Het Nederlands Letterenfonds kan geen assistentie bieden bij het reizen naar Nederland en/of het aanvragen van een verblijfsvergunning.

 • Deze subsidie staat los van het immigratieproces in Nederland, het beïnvloedt of bevordert het immigratie- of inreisproces voor de (gevluchte of vluchtende) kunstenaar niet. Er wordt verwacht dat de aanvragende instelling meedenkt met de kunstenaar over deze kwesties. Zie de website van de IND voor meer informatie.

 • Zie het Info point op de website van DutchCulture voor meer informatie over culturele samenwerking tussen Nederlandse organisaties en Russische kunstenaars.

Russische kunstenaars

Ook uit Rusland zijn onafhankelijke kunstenaars gevlucht voor het Russische regime; deze dissidente makers kunnen eveneens een beroep doen op steun via het Steunfonds voor Russische makers. Zie de Kamerbrief voor het officiële standpunt van de Nederlandse overheid over samenwerking met Rusland.

Aanvraag indienen

Lees voor het indienen van je aanvraag altijd eerst de regeling. Je dient je aanvraag in door via onderstaande knop het digitale aanvraagformulier in te vullen. Daarin kun je de bijlagen als Word- of pdf- of excel-bestand uploaden. Je kan het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan.

Let op!
Met het indienen van de aanvraag verplicht de aanvragende rechtspersoon zich om de subsidie ten goede te laten komen aan de maker(s). Het bestuur houdt zich het recht voor om te controleren of de begroting en het plan daadwerkelijk worden/zijn gevolgd en of (het toegezegde deel van) de subsidie aan de maker is uitbetaald.

Aanvraagprocedure

Beoordeling van de aanvraag

De aanvragen worden door het Letterenfonds getoetst op de formele eisen: onder meer of de aanvrager een rechtspersoon is, of de maker heeft aangetoond reeds minimaal drie jaar werkzaam te zijn in diens discipline, en of de aanvraag compleet is. Als de aanvraag voldoet aan de formele eisen, wordt deze vervolgens door minimaal één externe adviseur, gespecialiseerd in de kunstdiscipline waarin de maker of het gezelschap werkt, getoetst op de beoordelingscriteria die in de regeling staan. Onder deze criteria vallen onder meer de professionaliteit van de maker en de instelling, de realiteitszin en het nut van het plan en de begroting.

Besluit op de aanvraag

Nadat het Nederlands Letterenfonds een volledige aanvraag heeft ontvangen, volgt binnen vier weken het besluit op je aanvraag. Een volledige aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen: de biografie/cv van de maker(s) (minimaal één pagina (A4) per maker) de planbeschrijving (minimaal twee pagina’s) en de begroting.

LET OP: Bij het indienen van een onvolledige aanvraag nemen wij contact met je op en dien je binnen 14 dagen de gevraagde informatie of documenten aan te leveren. Indien je de aanvraag niet binnen 14 dagen compleet maakt, vervalt de aanvraag en kan deze niet in behandeling worden genomen.

Als wij vragen hebben over je aanvraag nemen wij ook contact op; je dient in dat geval binnen vijf werkdagen verheldering te geven. Indien je de aanvraag niet of onvoldoende kunt verhelderen, vervalt je aanvraag en kan deze niet in behandeling worden genomen.

Nog vragen?

Als je na het lezen van de regelingen en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft kun je contact opnemen met Eva Prakken: (e.prakken@letterenfonds.nl).

Veelgestelde vragen

Eva Prakken
Eva Prakken