Het Nederlands Letterenfonds stimuleert organisaties en uitgevers om zich te richten op een nieuw literair genre: digitale literatuur. Bij Digitale literatuur begeven schrijvers en dichters zich op het snijvlak van games, virtuele werkelijkheden, nieuwe media, kunstmatige intelligentie, en literatuur. Organisaties met een literair netwerk en uitgevers kunnen hiervoor via deze regeling een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om de creatie van nieuw literair werk, en in mindere mate ook om oordeelsvorming over literatuur in het digitale domein of voor reflectie op de beroepspraktijk van digitale literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

Voor wie
Organisaties en uitgevers
Voor wat
Digitale verschijning / Projectkosten
Deadline
Najaar 2024
Hoeveel
Maximaal € 25.000
Subsidieplafond

Waarvoor?

Voor projecten waarin de digitale omgeving een essentiële rol speelt in zowel de vorm als de inhoud van het project. Met andere woorden: het project zou niet op dezelfde wijze, zonder verlies van artistieke en inhoudelijke waarde, in gedrukte vorm kunnen bestaan.

Wie komt in aanmerking?

Wanneer je een in Nederland gevestigde rechtspersoon bent, zoals een stichting of uitgeverij met een aantoonbaar netwerk in het literaire veld. Deze regeling is niet bedoeld voor individuen, bibliotheken, onderwijsinstellingen, of organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag hebben ingediend of willen indienen voor een meerjarige tijdschriftsubsidie.

Hoeveel?

Het maximale subsidiebedrag is € 25.000 per aanvraag. De subsidies worden jaarlijks in één of meerdere rondes toegekend. Daarbij geldt dat de toe te kennen subsidie nooit hoger ligt dan 70% van de begrote kosten van het project. Het Letterenfonds kan eisen dat de verstrekte subsidie uit de exploitatie-inkomsten wordt terugbetaald.

Voorwaarden voor aanmelding

 • Per ronde kun je slechts één project per aanvaag ingedienen. Opnieuw aanvragen kan pas als het vorige project aantoonbaar is afgerond. 

 • Cofinanciering is een voorwaarde, waarbij ten minste één andere partij (anders dan de aanvrager) in het project investeert. De subsidie uit deze regeling is bedoeld om het project mee mogelijk te maken, maar kan niet de enige bron van inkomsten zijn. 

 • Het project moet passen binnen een van de volgende drie categorieën: 

  • Creatie
   Projecten die een impuls geven aan onderzoek en het creëren van nieuwe vormen van literatuur in een digitale omgeving. Zoals literaire VR-verhalen, literaire games, apps, AI-projecten, etc.

  • Curatorschap
   Het in een digitale omgeving onderzoeken of maken van onderscheid in de kwaliteit van literaire teksten, en/of het organiseren van een discussie hierover. De discussie kan eventueel ook offline worden gevoerd als die gelieerd is aan een digitaal project. Projecten die zich richten op het digitaliseren van literair erfgoed vallen buiten het bereik van deze regeling.

  • Verdieping
   Reflectie op de veranderingen in de werkpraktijk van digitale storytelling (schrijven, vertalen of uitgeven).

Veelgestelde vragen