Bert Schierbeekfonds

21 februari 2024

Het Bert Schierbeekfonds (BSF) is in 1998 door het Fonds voor de Letteren opgericht in aanwezigheid van Thea en Michiel Schierbeek, de echtgenote en de zoon van de in 1996 overleden dichter. Het BSF wordt beheerd als zelfstandig onderdeel van het Nederlands Letterenfonds. Sinds 2009 richt het Bert Schierbeek Fonds zich nog uitsluitend op de organisatie en verhuur van het Roland Holsthuis in Bergen en activiteiten die daaraan gerelateerd zijn.

Het BSF geeft bijzondere literaire projecten die door overheidssubsidies niet bediend kunnen worden een kans, maar is daarbij afhankelijk van anderen - particulieren, stichtingen en bedrijven - die ook zélf mooie literaire projecten een kans willen geven. Plannen, ideeën, worden ondersteund door het BSF tot op eigen kracht of met structurele overheidssubsidie verder kan worden gegaan.

Beleid

ln 2002 werd (in samenwerking met de Stichting Adriaan Roland Holstfonds) het A. Roland Holsthuis geopend waar schrijvers, dichters en vertalers sindsdien tegen een geringe huurprijs in “betrekkelijke ballingschap” aan hun oeuvre kunnen werken. ln principe wordt het huis steeds voor periodes van één maand verhuurd. In 2017 is een samenwerking aangegaan met Museum Kranenburgh in Bergen. Auteurs die in het Roland Holsthuis verblijven geven een lunchrondleiding in het museum.

Het Bert Schierbeekfonds werkt sinds 2018 samen met het BNG Cultuurfonds, dat ieder jaar aan de door Lezersjury geselecteerde winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs een verblijf van een maand naar keuze in het Roland Holsthuis aanbiedt (in het jaar erop).

Open dag

Ieder jaar wordt het Roland Holsthuis een zondag opengesteld voor publiek. Deze dag vindt doorgaans in oktober plaats, tijdens de Bergense Kunst-10daagse.

Doelstelling

De stichting heeft als doel het literaire klimaat in Nederland te bevorderen door bijdragen voor het maken van bijzondere letterkundige projecten te verstrekken aan letterkundigen, schrijvers en vertalers die het literaire klimaat in Nederland dienen. Ook kan de stichting bijdragen verstrekken aan organisaties die ten doel hebben het literaire klimaat in Nederland te bevorderen. Deze bijdragen kunnen slechts worden verstrekt voor concrete projecten en voor zover zij ten goede komen aan individuele letterkundigen, schrijvers en vertalers. De stichting verhuurt het Roland Holsthuis in Bergen.

Bestuur

Sinds 1 november 2023 is Romkje de Bildt, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds, qualitate qua directeur-bestuurder van het Steunfonds. Zij is benoemd tot 1 november 2028. De leden van de raad van toezicht van het Nederlands Letterenfonds zijn qualitate qua leden van de raad van toezicht van het Steunfonds. De functies zijn onbezoldigd.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Roos Vermeij, voorzitter

  • Malika El Ayadi

  • Hans Bennis

  • Ruben Maes

  • Aafje de Roest

  • Tati Vereecken-Suwarganda

  • Claudia Zuidema

Donatiemogelijkheden

Geïnteresseerd in het BSF, en wil je meer weten over de verschillende donatiemogelijkheden aan dit bijzondere particuliere literaire fonds? Neem dan contact op met Martine Bibo. De Stichting Bert Schierbeekfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren en bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden* een giftenaftrek krijgen als zij giften doen aan het BSF. Het BSF kan op zijn beurt voor schenkingen en nalatenschappen belastingvrijstelling krijgen.

*Bezoek voor deze voorwaarden de site van de belastingdienst.

Financiële verantwoording

Per 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaalnummer van het Bert Schierbeekfonds is 813094239. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34106618.

Greetje Heemskerk
Martine Bibo