Subsidies

Productiekosten bijzondere uitgaven

Nederlandse en Friese uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren maar bijzondere literaire titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  doorlopend

Er kan doorlopend worden aangevraagd. Wél dient u uw aanvraag minimaal dertien weken en maximaal een jaar voor publicatie van het boek (of e-book) in te dienen bij het Letterenfonds. De subsidie is bedoeld voor uitgaven die zich onderscheiden van het reguliere aanbod. Voor boekpublicaties geldt een minimale oplage van 500 exemplaren. De uitgave dient op z’n minst vier jaar na publicatie breed beschikbaar/leverbaar te blijven.

Leest u voordat u een aanvraag indient altijd eerst de Regeling en de toelichting op de regeling. U kunt altijd contact opnemen met het Letterenfonds als u nadere vragen heeft of wilt verifiëren dat u alles juist hebt begrepen. U kunt hiervoor terecht bij Lucette Châtelain, coördinator team Creatie, Productie en Presentatie en Agnes Vogt, specialist kinderboeken en jeugdliteratuur.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor oorspronkelijk Nederlands- of Friestalig werk in vele genres, en in enkele gevallen voor vertalingen. De regeling staat open voor bijzondere literaire uitgaven in een van deze categorieën:

  • klassiekers: belangrijk Nederlands- of Friestalig literair erfgoed.
  • hedendaags: goed geschreven, oorspronkelijk Nederlandstalige literaire non-fictie van uitzonderlijk belang en buitengewone kwaliteit; verzamelde (toneel)werken; Friestalige literatuur; graphic novels.
  • (geïllustreerde) kinder- en jeugdliteratuur van bijzondere kwaliteit (van tekst, beeld en vormgeving) ofwel kinderboeken die zich door de gerichtheid op een moeilijk te bereiken of kleine doelgroep onderscheiden van het reguliere aanbod.
  • vertalingen: de eerste twee uitgaven in het Nederlands bij een Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond; vertalingen van canonieke literaire teksten uit een dode taal; bloemlezingen uit relatief onbekende literaturen, voorzien van een gedegen introductie; vertalingen in NGT (Nederlandse Gebarentaal).

Waarvoor kunt u geen subsidie aanvragen?

U kunt geen subsidie aanvragen voor de uitgave van:
* ongeëditeerde verzamelde werken of verzamelde werken van een niet afgerond oeuvre.
* gelegenheidsuitgaven.
* vakspecialistische of wetenschappelijke werken.
* titels waarvoor de auteur zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de auteur een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling.
* werken die uitsluitend te koop zijn in één bepaalde boekhandelketen.

Hoe dient u een aanvraag in?

U kunt uw aanvraag indienen via onderstaand online aanvraagformulier. In uw aanvraag dient u een korte beschrijving te geven van de (letterkundige) waarde, de inhoud en de opzet/indeling van de publicatie (betrokken auteurs, samenstellers, editeurs en/of vertalers) en verdere bijzonderheden. Ook vermeld u de volledige titel, verschijningsdatum, oplage, omvang, verkoopprijs en wijze van verspreiding.

Daarnaast voegt u de volgende bijlagen toe:
1. Een kopie van het ondertekende modelcontract met de schrijver of indien van toepassing een kopie van het ondertekende modelcontract met de vertaler. (uploaden als pdf)
2. Begroting volgens dit calculatieformulier en indien van toepassing, een toelichting op de calculatie.
3. Een onderbouwd/gemotiveerd promotieplan.
4. Een gecorrigeerd manuscript en, indien van toepassing, het beeld of een drukproef.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 145.000 per jaar, en maximaal € 20.000 per uitgave.

Digitaal aanvraagformulier

U heeft een aanvraag ingediend. Hoe gaat het verder?

Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen, evenals aanvragen voor publicaties die al verschenen zijn of binnen twee maanden na indiening van de aanvraag verschijnen.

Als uw aanvraag in behandeling is genomen wordt deze voorgelegd aan de adviescommissie en/of externe adviseurs ter beoordeling van de kwaliteit en diversiteit, de bijzonderheid of het realisme van zowel de aanvraag, de calculatie als de beoogde uitgave. Mede op grond van de adviezen neemt het bestuur een besluit.

U ontvangt in principe binnen 13 weken (na ontvangst van uw complete aanvraag) het besluit op uw aanvraag.

Het Nederlands Letterenfonds publiceert alle besluiten op subsidieaanvragen, onder meer in het jaarverslag.

Ontvangt u een positief besluit op uw aanvraag?

Bij een positief besluit ontvangt u ook een nacalulatieformulier waarmee u uitbetaling van de subsidie kunt opvragen. U dient dit formulier binnen 12 weken na publicatie van de uitgave waarvoor subsidie is toegekend aan het Letterenfonds op te sturen. Het werk wordt binnen een jaar na de geplande publicatiedatum uitgebracht. In de publicatie wordt het Letterenfonds vermeld als subsidieverstrekker. Ook ontvangt het Letterenfonds direct na publicatie drie exemplaren van het manuscript of de eerste druk van de uitgave en daarnaast ook een pdf van de uitgave.

Lucette Châtelain

Contact

Lucette Châtelain

Teamcoördinator & subsidiespecialist

Agnes Vogt

Contact

Agnes Vogt

Specialist internationaal

[email protected]