Over het fonds

Over het fonds

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het Letterenfonds is één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd.

We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt, het kritisch denkvermogen stimuleert, en ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de promotie in binnen- en buitenland.

Het fonds verstrekt subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Het Nederlands Letterenfonds hanteert vier kernwaarden: kwaliteit, diversiteit, integriteit en openheid. Deze waarden gelden behalve voor de totstandkoming van subsidiebeslissingen en de uitvoering van (promotie)activiteiten ook voor de inrichting van de organisatie en het personeelsbeleid.

Partners

Het Nederlands Letterenfonds is partner van KVB Boekwerk en het Expertisecentrum Literair Vertalen, en maakt deel uit van De Leescoalitie.

Samen met de andere rijkscultuurfondsen ondersteunt het Letterenfonds (financieel) het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag Mores.online: mensen uit de culturele en creatieve sector (inclusief cultuurmakers in de vrije tijd en het onderwijs) kunnen via dit meldpunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Verantwoording

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur 2019 en houdt rekening met de Code Diversiteit & Inclusie.

De statuten van het Letterenfonds zijn gepubliceerd in de Staatscourant en het huishoudelijk reglement is hier te vinden. De cijfers over 2022 zijn beschikbaar in het jaarverslag en in de jaarrekening 2022. Het sitearchief van het Letterenfonds is hier beschikbaar. Meer informatie over toegankelijkheid is hier te vinden.

ANBI

Het Nederlands Letterenfonds – fiscaalnummer (RSIN) 4080701 – is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Directie

Strategie en communicatie

Creatie, productie en presentatie

Internationaal presenteren en promoten

Vertaalde literatuur

Procesondersteuning

Bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

Per 1 april 2014 is het bestuur van het Nederlands Letterenfonds veranderd in een Raad van toezicht. Het accent verschuift hiermee naar advies en toetsing van het beleid. Gezamenlijk beschikken de vijf leden over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie.

Raad van advies

Het fonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een Raad van advies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en tezamen deskundigheid op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, als ook publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland.

vacature

Stages

Het Nederlands Letterenfonds is één van de zes publieke kunstfondsen in Nederland: het investeert in de totstandkoming van literatuur in alle genres in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal, en in de verspreiding daarvan in binnen- en buitenland. Binnen het fonds is regelmatig behoefte aan stagiairs (m/v/x). Onze voorkeur gaat uit naar studenten (wo/hbo) die in het kader van hun opleiding werkervaring in de literaire sector willen opdoen.
Lees meer