Programma's

Literatuur op het Scherm 2023

voor auteurs en ontwerpers

Voor de nieuwe editie van Literatuur op het Scherm zijn het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar Nederlandstalige schrijvers, dichters en interactieontwerpers die samen een literaire productie ontwikkelen gericht op het digitale domein. Per team is er een werkbudget beschikbaar van € 17.500, aanmelden kan tot en met 2 oktober.

Ben je geïnteresseerd? Op donderdag 14 september organiseren de fondsen om 15:45 uur een online inspiratiemiddag. Klik hier voor meer informatie.

Literatuur op het Scherm is een interdisciplinair programma waar auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers (hierna ontwerpers genoemd) literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. De fondsen zijn geïnteresseerd in co-creaties, waarbij de schrijver en de ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Een team kan uit meer dan twee personen bestaan.

Open oproep

De oproep staat open voor alle vormen van Nederlandstalige literatuur (poëzie en proza, kinder- en jeugdliteratuur). Ook de keuze voor het platform, hard- en software is vrij, zolang het een digitaal platform betreft. Met Literatuur op het Scherm willen de fondsen makers uitdagen om media zoals games, apps, VR, AR en AI te benutten om andere dimensies van literatuur te leren kennen.

Deelname

Je dient een projectvoorstel in als team (minimaal één auteur en één ontwerper). Heb je nog geen projectpartner om een voorstel mee in te dienen? Tijdens de online inspiratiemiddag op donderdag 14 september wordt de gelegenheid gegeven om een samenwerkingspartner te vinden. Aanmelden daarvoor kan hier.

Projectvoorstellen kunnen uitsluitend via het aanmeldformulier worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. De deadline is 2 oktober 2023.

Een voorstel bestaat uit:

 • Projectplan (hooguit 8 pagina’s A4, staand)
 • Begroting
 • Planning (looptijd max. 1 jaar)
 • CV’s teamleden
 • Portfolio ontwerper
 • Uittreksel KvK, niet ouder dan één jaar

Voorwaarden

 • Om deel te kunnen nemen heb je als auteur:
  a. twee projectsubsidies (werkbeurzen) ontvangen van het Letterenfonds, waarvan minimaal één vanaf 2019, of
  b. sinds 2019 één projectsubsidie (werkbeurs) ontvangen, én een publicatie in een door het Letterenfonds ondersteund tijdschrift (zie hier).
 • Zowel de ontwerper als auteur kan aanmelden, mits diegene als zodanig ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Budget

Per team is een werkbudget van € 17.500 (incl. btw) gereserveerd voor de ontwikkeling van een werkend prototype/demo.

De geselecteerde teams ontvangen daarnaast een extra presentatiebudget van € 4.000 (incl. btw) per team, waarmee in ieder geval een promotiefilmpje gemaakt wordt.

Beoordeling

Voorstellen worden geselecteerd en beoordeeld door een onafhankelijke commissie, samengesteld uit adviseurs van beide fondsen. Voorstellen worden getoetst aan de volgende criteria:

 • originaliteit en meerwaarde van de interdisciplinaire cross-over;
 • literaire kwaliteit;
 • ontwerp- en/of technische kwaliteit.

Bij gelijkwaardige plannen hebben makers die niet eerder aan Literatuur op het Scherm deelnamen voorrang.

De commissie kiest uit het aantal inzendingen maximaal drie teams. Aanvragers krijgen uiterlijk half november bericht met de uitslag.

Programma

Gedurende de looptijd van het programma (circa één jaar) vinden er twee tussentijdse bijeenkomsten/workshops plaats waarin de drie geselecteerde projecten de voortgang aan elkaar, de fondsen en externe specialisten presenteren. Daarnaast kan er technische ondersteuning geboden worden aan de deelnemers. Aan het einde van het programma is er een gezamenlijk presentatiemoment met extern publiek.

Vervolg

Om makers een kans te geven hun prototypes door te ontwikkelen tot een volwaardig eindproduct, kunnen ze na afloop van Literatuur op het Scherm hiervoor subsidie aanvragen binnen de daarvoor geschikte regelingen bij het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds.

Achtergrond

Met Literatuur op het Scherm willen de fondsen de ontwikkeling van een nieuwe vormentaal bij de makers bevorderen en samenwerking en kennisontwikkeling tussen verschillende disciplines stimuleren.

Het Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie delen de verantwoordelijkheid voor het programma Literatuur op het Scherm. Er is gekozen voor wisselend penvoerderschap, waarbij het Letterenfonds de editie van 2023 voor zijn rekening neemt.

Deze open oproep vindt plaats in het kader van het flankerend beleid van de regeling Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de regeling Digitale Literatuur van het Letterenfonds.

Inspiratie

Bekijk ter inspiratie de promotiefilmpjes van de deelnemers Literatuur op het scherm 2022 en de promotievideo van Literatuur op het Scherm 2019.

Vragen?

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met Suzanne Meeuwissen van het Letterenfonds of Odiel van de Nobelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Aanmeldformulier

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]