Subsidies

Schrijverslevens, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed geschreven literairhistorische biografieën te stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2024

Waarvoor kan ik aanvragen?

U kunt aanvragen voor een te schrijven biografie van een persoon die van groot belang is (geweest) voor de Nederlandse letterkunde. Het is ook mogelijk om aan te vragen voor een biografie van enkele nauw bij elkaar betrokken personen, bijvoorbeeld een schrijversechtpaar, een biografie van een kunstenaarskolonie of van kunstenaars die zich als groep profileerden waarbij een substantieel deel van de kunstenaars zich met de letteren bezighield.

Het Nederlands Letterenfonds stelt zich op het standpunt dat er voor de hoofdpersonen in de biografie sprake moet zijn van een afgerond werkzaam leven. Dit wordt gevraagd omdat in een schrijversbiografie ook gereflecteerd moet kunnen worden op een oeuvre en de plaats van dat oeuvre in een bredere literatuurgeschiedenis.

Waaraan moet ik zelf voldoen om een biografiebeurs te kunnen aanvragen?

Een biografiebeurs kan worden aangevraagd door een schrijver die op moment van indienen van de aanvraag minimaal één (tijdschrift)publicatie in het Nederlands of Fries heeft geschreven over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp. Een schrijver kan maximaal twee lopende projecten hebben die worden gesubsidieerd door het Letterenfonds. Aanvragers die woonachtig zijn in België worden geacht aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Moet ik al een uitgever hebben als ik wil aanvragen?

Ja. Met de uitgever is een Modelcontract afgesloten over het te schrijven werk of er is een intentieverklaring waarin de uitgever zegt een Modelcontract af te zullen sluiten waarbij hij zich verplicht tot een minimale oplage van 500 exemplaren. Er kan alleen worden aangevraagd voor biografieën die op het moment van subsidieverlening nog niet zijn gerealiseerd.

Welke (tijdschrift)publicatie stuur ik ter beoordeling op?

Met de aanvraag stuurt u vijf exemplaren van een (tijdschrift)publicatie over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp op. Heeft u ook al een publicatie over het onderwerp van uw te schrijven biografie dan zendt u dat ook in vijfvoud mee. Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, krijgt u deze publicaties niet terug. Uw werk kan ter beoordeling worden voorgelegd aan zowel externe lezers als aan leden van de adviescommissie.

Wat zijn de richtlijnen voor de mee te sturen projectomschrijving?

Neemt u vooraf de regeling door waarin de beoordelingscriteria worden benoemd waarop de adviescommissie oordeelt. Zie hiervoor ook de toelichting op de regeling. Kies voor een uitgebreide beschrijving van het project. Een voorbeelddocument met daarin een opsomming van de te beschrijven elementen zie Downloads.

De hoogte van de biografiebeurs

Een biografiebeurs bedraagt maximaal € 50.000. U kunt aanvragen voor elk ander bedrag onder dit maximum. U motiveert de noodzaak van financiering en de hoogte van het bedrag. Het is niet mogelijk na honorering nogmaals een aanvraag in te dienen voor aanvullende financiering voor hetzelfde project. Het aan te vragen bedrag voert u ook op in de meerjarenbegroting van het project die u aan uw aanvraag toevoegt. Voor een voorbeeldbegroting zie Downloads. In 2023 is het budget van deze regeling vastgesteld op € 200.000.

Wanneer kan ik een besluit over mijn aanvraag verwachten?

Naar verwachting zal het besluit op uw aanvraag begin december schriftelijk worden gecommuniceerd.

Hoe dien ik mijn aanvraag juist in?

U dient uw aanvraag in door het digitale aanvraagformulier (zie onder) in te vullen. De bijlagen kunt u als digitaal bestand uploaden (.doc, .xls of .pdf).

De volledige aanvraag (bestaande uit een projectomschrijving, een getekend Modelcontract dan wel een intentieverklaring van de uitgever waar de biografie gaat verschijnen, een begroting plus dekkingsplan en begeleidende (tijdschrift)publicaties) stuurt u vervolgens in geprinte vorm in vijfvoud naar:

Nederlands Letterenfonds
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam.

Betreft de begeleidende publicatie een boektitel dan hoeft dit niet digitaal aangeleverd te worden. De intentieverklaring of het contract van de uitgever kan in enkelvoud worden bijgevoegd.

Nog vragen?

Als u na lezing van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft over uw aanvraag kunt u contact opnemen met het Letterenfonds, telefonisch op 020-520 73 00 of per e-mail naar post@letterenfonds.nl.

Voor vragen over het modelcontract verwijzen we u naar de websites van de Auteursbond en de Groep Algemene Uitgevers

Downloads

Ga naar aanvraagformulier

Jessica Swinkels

Contact

Jessica Swinkels

Medewerker biografieregeling

[email protected]