Evaluatie regelingen Nederlands Letterenfonds

25 april 2024

In 2025 begint er een nieuwe beleidsperiode voor het Nederlands Letterenfonds. Het fonds wil in deze beleidsperiode inzetten op brede regelingen voor makers waarbij specifieke genres nog steeds worden ondersteund, maar ook ruimte ontstaat voor nieuwe literaire (tussen)vormen. Zo komen er subsidiemogelijkheden voor debutanten en voor het literaire beeldverhaal in boekvorm. Om die reden zijn twee regelingen voor makers, te weten de regeling projectsubsidies voor publicaties en de regeling makers buiten het boek, afgelopen maanden geëvalueerd door KWINK groep.

De regeling Projectsubsidies voor publicaties geeft literaire schrijvers door middel van een werkbeurs tijd om te schrijven aan een volgend boek. De regeling Makers buiten het boek, een pilotregeling die liep van oktober 2022 tot oktober 2023, ondersteunt literaire makers met bij het creëren van andere vormen van literatuur, zoals een podcast of een performance. In 2024 gaat deze regeling opnieuw van start.

KWINK groep heeft de evaluatie van de twee regelingen uitgevoerd in de periode oktober 2023 – maart 2024. De ingezette onderzoeksmethoden waren onder andere een analyse van documenten en kwantitatieve gegevens, interviews met medewerkers en een enquête onder aanvragers. Onder de aanvragers voor Projectsubsidies voor publicaties vulden 248 respondenten (48%) de enquête in, onder de aanvragers voor Makers buiten het boek deden 28 respondenten (maar liefst 90%) dat.

Het oordeel van KWINK groep over de twee regelingen is overwegend positief. Zo wordt er geconcludeerd dat de regeling Projectsubsidies voor publicaties in de kern doet waar hij voor bedoeld is: schrijvers in staat stellen om te schrijven. Wel raadt KWINK groep aan om het budget bestemd voor de groep startende schrijvers te vergroten, om zo nieuw talent nog meer te stimuleren. Een andere belangrijke constatering is dat de schrijvers graag meer aanvraagmomenten per jaar zouden willen. Ook de regeling ‘Makers buiten het boek’ draagt volgens KWINK groep bij aan de gestelde doelen. Wel liggen er nog kansen bij het bereiken van een grotere doelgroep.

Het fonds gaat met de aanbevelingen aan de slag en neemt alle informatie mee in de opzet van een bredere regeling voor literaire makers die naar verwachting 1 januari 2026 ingaat.