Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Steunfonds Oekraïense makers 2024

Het kabinet heeft in het najaar van 2023 € 500.000 vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken stellen gezamenlijk deze steun beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om een vervolg op de regeling Steunfonds Oekraïense makers uit 2022 te ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
    31 mei 2024 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt
Lees meer

Steunfonds Russische dissidente makers 2024

Het kabinet heeft in het najaar van 2023 € 75.000 vrijgemaakt om gevluchte dissidente Russische kunstenaars te ondersteunen die uit Rusland gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. Dit Steunfonds is onderdeel van een groter steunpakket waarvan € 500.000 naar het Steunfonds Oekraïense makers gaat. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken stellen gezamenlijk deze steun beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om een vervolg op de regeling Steunfonds Oekraïense makers uit 2022 te ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
    31 mei 2024 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt
Lees meer

Vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 introduceert het Nederlands Letterenfonds een vierjarige organisatiesubsidie voor literair-educatieve organisaties. Deze regeling biedt de mogelijkheid om subsidies ten opzichte van de huidige periode te verhogen, waarmee literair-educatieve organisaties hun ambities verder kunnen ontwikkelen, activiteiten kunnen uitbreiden en zo hun bereik en impact vergroten. Bovendien geeft de regeling ruimte voor nieuwe initiatieven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
  1 februari 2024
Lees meer

Vierjarige subsidies literaire organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 biedt het Nederlands Letterenfonds de mogelijkheid tot het aanvragen van een vierjarige organisatiesubsidie. Deze subsidie is bestemd voor vooraanstaande literaire organisaties die een bijdrage leveren aan de bevordering van hoogwaardige kwaliteit en de ontwikkeling van de literaire cultuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  1 februari 2024
Lees meer

Verblijf Vertalershuis Amsterdam

Het Vertalershuis Amsterdam biedt plaats aan vijf vertalers van Nederlandse literatuur in alle genres. Zo kunnen ze niet alleen een tijd geconcentreerd werken aan een vertaling maar ook collega’s, hun schrijver of uitgevers ontmoeten, hun netwerk uitbreiden en zich onderdompelen in de Nederlandse taal en cultuur.

De minimale verblijfsperiode is twee weken, de maximale twee maanden. Daarbij kan een verblijfsbeurs en een tegemoetkoming in de reiskosten worden verstrekt. Vertalers die voor een verblijf in aanmerking willen komen, dienen te beschikken over een vertaalcontract voor een Nederlandstalig literair werk.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Reiskosten
  doorlopend
Lees meer

Starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers

Vertalers die aan hun eerste literaire vertaling in het Nederlands of Fries gaan werken, kunnen een startersbeurs aanvragen voor hun debuutvertaling. Voor alle literair vertalers in het Nederlands of Fries is het mogelijk om een ontwikkelbeurs aan te vragen: hiermee kun je je eigen ondernemerschap versterken door bijvoorbeeld een opleiding of coaching te doen. Ook kun je met deze beurs je rol als ambassadeur voor een bepaald taalgebied uitbouwen, bijvoorbeeld via een fragmentvertaling. Ook andere plannen die je helpen om je professionaliteit als literair vertaler te vergroten, zoals bijvoorbeeld een studiereis of verblijf in een vertalershuis, kunnen worden voorgelegd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
Reiskosten
 
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2024
15 maart 2024
15 juni 2024
Lees meer

Productiekosten bijzondere uitgaven

Nederlandse en Friese uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren maar bijzondere literaire titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  doorlopend
Lees meer

Makers buiten het boek

Het Letterenfonds stimuleert de kwaliteit en diversiteit van nieuwe literatuur in het Nederlands, Fries en Papiaments. Voor het schrijven of vertalen van literaire boeken in vele genres waren er al projectsubsidies. Nu kun je ook een projectsubsidie aanvragen als maker van nieuwe literatuur buiten het boek: van performance tot podcast en van spoken word tot virtual reality. De projectsubsidie biedt tijd, ruimte en middelen om nieuw werk te maken. Als je wilt kun je daarnaast een deel van het bedrag besteden aan je professionele ontwikkeling. Als je de beurs krijgt, gaat het altijd om € 10.000.

Deze pilotregeling loopt (uiterlijk) tot en met september 2023 en wordt daarna geëvalueerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Coaching
Scholing
Werkbeurs
  Doorlopend: zolang het budget strekt en uiterlijk tot en met 30 september 2023
Lees meer

Schrijverslevens, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed geschreven literairhistorische biografieën te stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2024
Lees meer

Literaire uitwisselingen

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Wat gebeurt er in de Caribische literatuur? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Vertalers
Schrijvers
  Projectkosten
  1 maart 2024
1 september 2024
Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  19 januari 2024
24 juni 2024
Lees meer

Ontwikkelbeurzen auteurs

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Scholing
Reiskosten
Coaching
  15 januari ervaren schrijvers
15 maart starters
15 juni oeuvrebouwers
Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands en in het Fries kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. U kunt uw aanvraag online indienen door gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  najaar 2024
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  5 april 2023
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2024
1 september 2024
Lees meer

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds ondersteunt met de regeling Literaire tijdschriften 2021–2024 nieuw werk van talentvolle makers in literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds met de regeling een bijdrage leveren aan de professionalisering van de tijdschriften en de verbetering van de economische positie van schrijvers, dichters en vertalers.

De informatie hieronder heeft betrekking op de aanvraagmogelijkheid uit 2020; in deze ronde zijn twaalf aanvragen voor een meerjarige subsidie voor 2021-2024 gehonoreerd. In het najaar van 2024 volgt een nieuwe aanvraagmogelijkheid voor literaire tijdschriften, tegen die tijd zal ook de regeling en onderstaande informatie worden aangepast.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  najaar 2024
Lees meer

Translation Grants

Subsidie voor buitenlandse uitgevers voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Schrijvers
Uitgevers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer