Subsidies

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Uitgevers
Vertalers
Schrijvers
  Logieskosten
Reiskosten
Projectkosten
  Doorlopend

Het Letterenfonds stelt ook reis- en projectkostensubsidies beschikbaar voor de deelname van Nederlands- en Friestalige auteurs en vertalers aan enkele writer-in-residence-buitenlandprogramma’s.

De regeling kent de volgende drie soorten subsidie:

 • subsidie voor buitenlandse uitgevers, literaire en culturele instellingen voor deelname van Nederlands- en Friestalige schrijvers aan promotionele activiteiten in het buitenland ten behoeve van vertaald werk van die schrijvers (promotiereis, voorheen ‘Schrijversprogramma’);
 • ondersteuning voor Nederlands- en Friestalige schrijvers voor deelname aan writer-in-residence-programma’s van het Ledig House (VS) en Passa Porta (Brussel/Vollezele), en voor vertalers voor Banff (Canada) en eens in de twee jaar het Ledig House (VS).

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

 • Literair auteurs en vertalers die minimaal één werk publiceerden bij een uitgever in de genres: literair proza, poëzie, literaire non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, drama, graphic novel en strips.
 • Literaire uitgevers, festivals, literaire organisaties en universiteiten in het buitenland.

Wat zijn de voorwaarden?

Subsidie voor een promotiereis wordt alleen verstrekt indien:

 • de aanvraag geschiedt door een buitenlandse organisatie of uitgeverij;
 • van de auteur minstens één recente, nog leverbare boekvertaling in het desbetreffende land of taalgebied is verschenen bij een uitgeverij;
 • de auteur een lezing of workshop zal geven of er anderszins sprake is van activiteiten waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is;
 • de activiteiten een publiek karakter hebben, plaatsvinden op podia of festivals;
 • de buitenlandse organisatie of uitgeverij de andere kosten (bijvoorbeeld: logies, séjour, honorarium) financiert.
  Nadere vragen over promotiereizen kunt u op de afdeling buitenland voorleggen aan Camilla Pargentino.

Subsidie voor deelname aan writer-in-residence-programma’s wordt alleen verstrekt indien:

 • het WiR-programma plaatsvindt aan een van de genoemde instellingen: Ledig House (VS), Banff (Canada), Het Beschrijf (Brussel/Vollezele);
 • de aanvrager voldoet aan de selectiecriteria zoals vastgesteld door de buitenlandse organisatie die de residentie beheert.
  Meer informatie over de residentiemogelijkheden van het Letterenfonds en de relevante contactpersoon voor een bepaalde residentie vindt u op de pagina Schrijversverblijven op deze website.

Voor een volledig overzicht van de vereisten verwijzen we naar de subsidieregeling (zie onder).

Hoe en wanneer kunt u aanvragen?

Een aanvraag kan het gehele jaar door worden ingediend, zij het niet later dan twee maanden voor de reis. Selectie van kandidaten voor het WiR-programma vindt minimaal drie maanden voorafgaand aan de start van het programma plaats. Aankondigingen van de selectiemomenten en eventueel aanvullende vereisten per residentie worden geplaatst in de nieuwsbrief en op de website van het Letterenfonds.

Na deze datum kan de subsidie uitsluitend door middel van het aanvraagformulier worden aangevraagd.

Voor de aanvraag van een promotiereis is een apart Engelstalig formulier beschikbaar:

Aanvraag van een promotiereis

Het fonds kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.

Achteraf ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voor promotiereizen van in België woonachtige schrijvers en vertalers geldt dat zij worden verzocht hun aanvraag in te dienen bij Literatuur Vlaanderen.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?

Het Letterenfonds streeft er naar de aanvrager binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag schriftelijk van zijn beslissing in kennis te stellen.

Uitbetaling van de subsidie geschiedt voorafgaand aan de reis, na goedkeuring van de aanvraag en vaststelling van het subsidiebedrag.

De beoordeling geschiedt door het Nederlands Letterenfonds, eventueel met behulp van extern advies. Bij de toekenning van subsidies voor studiereizen wordt voorrang gegeven aan aanvragers die niet eerder in het kalenderjaar voor een subsidie in aanmerking kwamen.

Bedragen

Subsidie voor een promotiereis is nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reiskosten, eventueel aangevuld met een bijdrage aan voor de promotiereis te maken vertaalkosten, met een maximum van €3.000. Logieskosten en sejours zijn niet subsidiabel. Vertaalkosten worden slechts in bijzondere gevallen vergoed, na overleg met het bureau van het Nederlands Letterenfonds.

Ondersteuning voor deelname aan WiR bedraagt nooit meer dan het totaal van de met de WiR-organisatie overeengekomen projectkosten, aangevuld met de te maken reiskosten, met een maximum van € 4.000.

Reiskosten worden vergoed op basis van economy class vliegtickets, tweedeklas treinreizen, een kilometervergoeding van € 0,19. Bij subsidiëring van logieskosten zal het Nederlands Letterenfonds nooit meer uitkeren dan de maximumbedragen vermeld in de UNDP Daily Subsistence Allowance (DSA).

Subsidieplafond

Voor deze regeling geldt een jaarlijks subsidieplafond. Als dit plafond is bereikt, zullen aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen.

Welke verplichtingen heeft een subsidieontvanger?

De subsidie dient uitdrukkelijk gebruikt te worden voor de in de aanvraag omschreven reis, verblijf en activiteit. Bij wijziging van reisdoel of bij het geheel vervallen van reisplannen, dient het Letterenfonds onmiddellijk te worden ingelicht en wordt de subsidie ingetrokken. De aanvrager is dan gehouden tot terugstorting van een reeds uitgekeerd bedrag.

Indien de reis niet wordt aangevangen binnen de in de toekenningsbrief aangegeven periode, dient het Letterenfonds tijdig te worden ingelicht. Het Letterenfonds kan dan besluiten de subsidie in te trekken.

Studiereizen

Voor studiereizen kan niet meer worden aangevraagd. Als een auteur of vertaler research wil doen dan kan dat via de ontwikkelbeurzen: auteurs / vertalers.

Formulieren en downloads

reiskosten-buitenland-regeling.pdf

Jan Steinz

Contact

Jan Steinz

Programmamedewerker

[email protected]

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Programmamedewerker

[email protected]