Subsidies

Makers buiten het boek

Het Letterenfonds stimuleert de kwaliteit en diversiteit van nieuwe literatuur in het Nederlands, Fries en Papiaments. Voor het schrijven of vertalen van literaire boeken in vele genres waren er al projectsubsidies. Nu kun je ook een projectsubsidie aanvragen als maker van nieuwe literatuur buiten het boek: van performance tot podcast en van spoken word tot virtual reality. De projectsubsidie biedt tijd, ruimte en middelen om nieuw werk te maken. Als je wilt kun je daarnaast een deel van het bedrag besteden aan je professionele ontwikkeling. Als je de beurs krijgt, gaat het altijd om € 10.000.

Deze pilotregeling loopt (uiterlijk) tot en met september 2023 en wordt daarna geëvalueerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Coaching
Scholing
Werkbeurs
  Doorlopend: zolang het budget strekt en uiterlijk tot en met 30 september 2023

Het subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Het is momenteel niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Voor wie?

Je kunt in deze pilotregeling een aanvraag indienen als je je als maker al professioneel manifesteert in het letterenveld én als er een presentatiepartner (bijvoorbeeld een literair festival of een omroep; zie hieronder) is die jouw nieuwe werk zal gaan presenteren en bij het publiek onder de aandacht zal brengen, die je daarvoor een honorarium betaalt, en die je bij het maken van je nieuwe werk zal ondersteunen en begeleiden.

Als je nieuwe werk een voordracht op het podium is, wordt verwacht dat je als schrijver je tekst zelf voordraagt. Doe je dit niet? Kijk dan bij de regeling Werkbijdrage theatertekst. Bij andersoortig werk, zoals een podcast of een audiovisueel project, hoef je je werk niet per se zelf te vertolken.

Verder geldt voor aanvragers, net als bij de projectsubsidies voor nieuwe literaire boeken, een inkomensgrens. Die ligt in 2022 op € 45.000 belastbaar verzamelinkomen. Verdien je in 2022 (of 2023) meer, dan heeft het waarschijnlijk geen zin om een aanvraag in te dienen.

Voor wat?

Je kunt aanvragen voor nieuw te maken literair werk. Dat kunnen literaire teksten zijn, zoals bijvoorbeeld spoken word of storytelling, die je zelf gaat voordragen op een publiek podium, maar het kan ook een digitaal literair werk, een podcast of iets anders zijn. Belangrijk is dat het nieuwe werk voor een breed publiek openbaar wordt gemaakt en dat je presentatiepartner zich daaraan committeert. En uiteraard is je nieuwe werk geen boek of een bewerking van een eerder verschenen boek.

Voor wat nog meer?

De projectsubsidie biedt je tijd en ruimte om nieuw werk te maken. Als je wilt kun je daarnaast een deel van het bedrag besteden aan je professionele ontwikkeling. Je kunt een projectsubsidie niet alleen voor je professionele ontwikkeling aanvragen. Als je vraag alleen op het vlak van coaching of scholing ligt, kun je bijvoorbeeld het aanbod van Cultuur Ondernemen bekijken.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Als je een aanvraag indient is dat altijd voor € 10.000. Dat bedrag is bestemd voor het maken van een nieuw literair werk en, indien gewenst, voor je eigen professionele ontwikkeling. In de aanvraag geef je aan welk concreet eindresultaat je wilt bereiken en, indien relevant, hoe het ontwikkeltraject eruitziet.

Bij je aanvraag stuur je een begroting mee waarin je aangeeft wat de totale geschatte kosten zijn en je de verschillende posten op een rij zet. Als je ook aanvraagt voor je eigen professionele ontwikkeling, vermeld je deze kosten voor coaching of scholing apart.

Wat moet je al hebben gedaan om te kunnen aanvragen?

Om een aanvraag te kunnen indienen moet je ten minste één (literair) project of werk kunnen laten zien. Ook moet je kunnen laten zien dat je hier een honorarium voor hebt ontvangen. Je eerdere werk mag ook een boek of een publicatie in een literair tijdschrift zijn. Het werk dat je meestuurt met je aanvraag wordt beoordeeld om een beeld te krijgen van de literaire kwaliteit van je werk. Dat gebeurt door externe adviseurs, die deskundig zijn op het specifieke gebied.

Er zijn nog een paar voorwaarden aan het werk dat je kunt meesturen: bij een tijdschriftpublicatie moet het gaan om een publicatie in een door het Letterenfonds gesubsidieerd literair tijdschrift. Als je een boek meestuurt moet het zijn uitgegeven met een modelcontract bij een reguliere uitgeverij. Als het gaat om een podiumoptreden (bijvoorbeeld spoken word), dan moet dat een optreden zijn geweest in opdracht van een organisatie die subsidie heeft ontvangen van het Letterenfonds. Als het gaat om een podcast, video- of audioproductie of andere digitale productie, dan moet er een professionele producent bij betrokken zijn geweest die jou ook een honorarium heeft betaald.

Wat is een presentatiepartner? 

De presentatiepartner is een literaire of culturele organisatie in Nederland die jou een (fysiek of digitaal) podium biedt en die je tijdens je creatieve proces ondersteunt.

De presentatiepartner wordt geaccepteerd wanneer deze in of na 2017 een meerjarige of incidentele subsidie voor literaire projecten van het Letterenfonds heeft ontvangen. Door deze voorwaarde te stellen wordt de kwaliteit van het podium geborgd. Hoe weet ik of mijn presentatiepartner gesubsidieerd werd door het Letterenfonds?

Daarnaast kunnen ook professionele producenten die niet door het Letterenfonds ondersteund worden presentatiepartner zijn. Ook literaire uitgeverijen kunnen presentatiepartner zijn, ook al kun je binnen deze regeling geen aanvraag doen voor een boek. Bij de beoordeling van jouw aanvraag zal in beide gevallen wel worden getoetst of deze presentatiepartner aannemelijk maakt dat ze jouw literaire product een goed podium kunnen bieden en zorg zullen dragen voor voldoende pr en publieksbereik.

Wat moet de presentatiepartner minimaal doen?

De presentatiepartner geeft in een begeleidende motivatiebrief aan waarom juist jij ondersteuning verdient en hoe je eindproduct aan het publiek gepresenteerd zal worden. Daarnaast licht de presentatiepartner toe op welke manier zij je tijdens je proces zullen ondersteunen en hoe het publieksbereik wordt gewaarborgd.

Voor optredens dien je als maker een vergoeding minimaal conform het basistarief van de Schrijverscentrale te ontvangen. Ook als het gaat om een andersoortig ‘eindproduct’ dien je uiteraard een professioneel honorarium te ontvangen.

Hoe aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen door via de button hieronder het online aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde bijlagen mee te sturen. Lees eerst de regeling en zeker ook het aanvraagformulier, daarin staan vragen die je helpen je project helder toe te lichten.

Heb je nog vragen? Of wil je checken of je alles goed hebt begrepen voordat je je aanvraag indient? We helpen je graag verder. Mail naar Neeke Scheers om een gesprek aan te vragen.

Je kunt je aanvraag doorlopend indienen. Deze pilotregeling eindigt sowieso per oktober 2023. Houd er rekening mee dat deze pilotregeling ook stopt als het budget op is, dus wacht niet te lang met het stellen van je vragen of het op zoek gaan naar een presentatiepartner.

Het subsidieplafond was initieel vastgesteld op € 211.700. In augustus 2023 is het subsidieplafond verhoogd naar € 278.700.

Het aanvraagformulier is gesloten.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wat gebeurt er nu?

Wij beoordelen eerst of je aanvraag compleet is en of het project past binnen de regeling. Indien dit het geval is nemen we de aanvraag in behandeling. Je projectplan en meegezonden eerdere werk gaan dan naar de adviseurs van het Letterenfonds, die de aanvraag inhoudelijk beoordelen. We proberen je binnen twaalf weken het besluit op je aanvraag toe te sturen.

Waar worden aanvragen op beoordeeld?

    Alle aanvragen worden beoordeeld op:
  • De literaire kwaliteit van het eerdere werk
  • De kwaliteit (en de realiseerbaarheid) van het projectplan (en indien van toepassing: het ontwikkelplan)
  • De mate waarin het nieuwe werk een aanvulling zal vormen op het bestaande literair aanbod
    Er wordt dus gekeken:
  • naar wat je reeds bereikt hebt. Hiervoor vraagt het bureau in principe aan twee externe adviseurs om de literaire kwaliteit van je eerdere, meegestuurde werk en de kwaliteit van je projectplan te beoordelen.
  • naar de inhoud van je projectplan inclusief de sluitende begroting van het project, de beschreven werkwijze, en de wijze waarop het beoogd publiek bereikt zal worden. Hierbij wordt dus ook de kwaliteit van de presentatiepartner getoetst. Indien een ontwikkeltraject onderdeel is van je aanvraag zal gekeken worden naar de doelen, de opzet en de meerwaarde van het ontwikkeltraject, inclusief sluitende begroting. Daarnaast zal gekeken worden naar de samenhang tussen beide onderdelen.
  • of je project bijdraagt aan de diversiteit van het literaire aanbod. Daarvoor wordt gekeken naar de mate waarin het project iets toevoegt aan het huidige aanbod van literaire uitingen, bijvoorbeeld door de originaliteit van wat je wil maken of de gerichtheid op nieuwe doelgroepen.

Wanneer kan ik opnieuw aanvragen?

Als je aanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen, krijg je de kans om later een verbeterde aanvraag indienen.

Als je aanvraag is afgewezen, kun je pas een nieuwe aanvraag indienen als je nieuw werk hebt dat je kunt laten beoordelen. Dit kan geen aanvraag voor hetzelfde project zijn.

Als je aanvraag is gehonoreerd, kun je pas een nieuwe aanvraag indienen als het eindresultaat conform het plan is gedeeld met een publiek en het eventuele gehonoreerde ontwikkelingstraject is voltooid. Het eindresultaat van je eerste aanvraag stuur je mee bij de nieuwe aanvraag (en zal door adviseurs beoordeeld worden).

Wat voor regelingen zijn er nog meer voor schrijvers?

Wat is het verschil met de regeling Digitale literaire projecten?

Bij de regeling Digitale literaire projecten kunnen alleen rechtspersonen (bijvoorbeeld een organisatie) aanvragen indienen. De regeling Makers buiten het boek is bedoeld voor individuele makers en niet voor organisaties. Daarnaast hoeft het eindproduct niet per se van digitale aard te zijn.

Neeke Scheers

Contact

Neeke Scheers

[email protected]