Subsidies

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds ondersteunt met de regeling Literaire tijdschriften 2021–2024 nieuw werk van talentvolle makers in literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds met de regeling een bijdrage leveren aan de professionalisering van de tijdschriften en de verbetering van de economische positie van schrijvers, dichters en vertalers.

De informatie hieronder heeft betrekking op de aanvraagmogelijkheid uit 2020; in deze ronde zijn twaalf aanvragen voor een meerjarige subsidie voor 2021-2024 gehonoreerd. In het najaar van 2024 volgt een nieuwe aanvraagmogelijkheid voor literaire tijdschriften, tegen die tijd zal ook de regeling en onderstaande informatie worden aangepast.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  najaar 2024

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling in de letterensector. Deze tijdschriften zijn een vrijplaats waar bekend en onbekend talent de kans krijgt zich te ontwikkelen. Ook bieden ze redacteuren de mogelijkheid hun (redactionele) vaardigheden aan te scherpen en zich te presenteren aan publiek en aan het boekenvak in het bijzonder.

Om de literaire tijdschriften ruimte te geven zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren, is het van belang ze voor een langere termijn rust en financiële zekerheid te bieden. Het Letterenfonds heeft met ingang van de beleidsperiode 2021-2024 de termijn waarvoor subsidie kan worden aangevraagd dan ook verruimd van twee naar vier jaar.

Daarbij is het maximale subsidiebedrag per tijdschrift verhoogd van € 12.000 naar € 15.000 per jaar. Hiervoor is extra budget toegevoegd aan de – aanvankelijk beperktere – mogelijkheden voor 2021-2024. Dit extra budget is afkomstig uit de coronagelden die het ministerie van OCW voor de cultuursector beschikbaar stelt en maakt dat er voor deze ronde een totaalbedrag beschikbaar is van € 840.000, ofwel € 210.000 per jaar (was € 120.000 per jaar).

Nieuw in de regeling is dat tijdschriftredacties in het subsidieformulier wordt gevraagd de doelstellingen te benoemen die zij binnen vier jaar willen verwezenlijken. Het gaat het Letterenfonds hierbij om goed gemotiveerde doelstellingen die logisch voortvloeien uit de ambities en het specifieke karakter van een tijdschrift.

Van de redacties wordt verwacht dat ze reflecteren op onder meer hun interne organisatie, op publieksbereik, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Het fonds gaat hierbij uit van een stijgende ambitie, passend bij de context waarin de tijdschriften functioneren.

Gedurende vier jaar zal het Letterenfonds monitorgesprekken voeren met de tijdschriften over de voortgang en de realisatie van de doelstellingen die voor 2021-2024 zijn geformuleerd.

Van de tijdschriften die subsidie aanvragen bij het Letterenfonds wordt verwacht dat zij een verdienmodel hanteren dat hen in staat stelt om de kosten voor druk, distributie en promotie zelf te dragen met inkomsten uit verkoop, fondsenwerving en/of samenwerking met partners.

Wie kan aanvragen?

 • Literaire tijdschriften (Nederlands- of Friestalig) die een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn en geen winstoogmerk hebben.
 • Wetenschappelijke, vak- en ledenbladen zijn uitgesloten van aanvragen, met uitzondering van tijdschriften voor de beroepspraktijk van literair schrijven en vertalen.

Verdere criteria voor deelname

 • Het tijdschrift bestond de afgelopen drie jaar ten minste 18 opeenvolgende maanden en alle in het tijdschrift publicerende auteurs, dichters en vertalers ontvingen een geldelijke beloning voor hun bijdrage(n).
 • Indien het literaire tijdschrift op papier verschijnt, komt het minstens 3 maal per jaar uit.
 • Indien het literaire tijdschrift digitaal verschijnt, publiceert het minstens 40.000 woorden per jaar.
 • Het tijdschrift beschikt over een professionele redactie die bestaat uit meerdere personen. De redactie zorgt voor de acquisitie en selectie van de kopij en redigeert en corrigeert alle te publiceren kopij.
 • Minstens de helft van de gepubliceerde bijdragen is literair van aard en de bijdragen zijn niet in hoofdzaak geschreven door de redactieleden zelf.
 • Ten minste één andere partij treedt op als co-financier, het Letterenfonds kan niet de enige investeerder zijn.

Wat is de maximale bijdrage van het fonds?

 • Bijdragen worden in één ronde verleend en strekken zich uit over vier jaar. Een tijdschrift ontvangt maximaal € 60.000 ofwel maximaal € 15.000 per jaar.
 • Maximaal 25% van de subsidie mag worden aangewend ter dekking van andere kosten dan auteurshonoraria.

Waarvoor is de bijdrage bestemd?

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling en professionalisering van schrijvers, vertalers en redacteuren. Het fonds ondersteunt met de regeling de makers van deze tijdschriften inzake de auteurshonoraria en uitgaven voor de redactie.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit leden van de Raad van advies en externe deskundige(n). Het streven is binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag het subsidiebesluit kenbaar te maken.

Waaraan wordt een aanvraag getoetst?

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op de volgende punten:

 • de literaire kwaliteit van het tijdschrift;
 • de kwaliteit, ambitie en realiteitszin van de invulling die de aanvrager geeft aan de doelstellingen;
 • de kwaliteit en realiteitszin van de begroting.

Hoe vraagt u aan?

Naast het subsidieformulier werkt het fonds met een online aanvraagformulier, waarbij een mogelijkheid is om gevraagde bijlages in te sturen. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.
Het fonds neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Indien de aanvraag toch onvolledig blijkt te zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld binnen twee weken de ontbrekende informatie alsnog op te sturen. Als de aanvraag ook dan nog onvolledig is, wordt deze formeel afgewezen. Indien uw aanvraag compleet is, wordt deze aan de adviescommissie voorgelegd.

Uitbetaling

Bij een positief besluit wordt de helft van het totale toegekende subsidiebedrag binnen vier weken na het schriftelijke besluit uitbetaald.

Tips

 • Het is aan te bevelen vooraf de regeling door te nemen (zie download). Daarin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u achteraf de subsidie moet kunnen verantwoorden. Ook kunt u er lezen waar de commissie op let bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Let op: aanvragen die niet volgens de formulieren zijn opgesteld of niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt u mailen met Suzanne Meeuwissen, [email protected].

Downloads

Online aanvraagformulier

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]