Subsidies

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  19 januari 2024
24 juni 2024

De regeling projectsubsidies literaire activiteiten 2024

Een literair of literatuur-educatief project is een in de tijd beperkte publieksactiviteit in Nederland op het gebied van de literatuur, of een activiteit gericht op het binnen- of buitenschools stimuleren van het lezen van literatuur en/of literair creatief schrijven met (deels) betalende bezoekers of participanten. Als er geen sprake is van publieksinkomsten dient er ten minste ten minste één andere publieke of private partij financiële ondersteuning te bieden. Ook projecten en activiteiten waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur, interdisciplinaire projecten en projecten waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke instellingen vallen binnen het bereik van de regeling. Een projectsubsidie is bestemd voor literaire activiteiten of evenementen die binnen één jaar na het besluit tot subsidieverlening zijn afgerond.

Aanvragen worden beoordeeld op een reeks van criteria (zie regeling); de criteria artistieke kwaliteit, het publieksbereik en de begroting moeten tenminste positief beoordeeld worden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten de Randstedelijke regio’s plaatsvinden.

Wie kan aanvragen?

Mogelijke aanvragers zijn organisaties uit Nederland (Koninkrijk der Nederlanden), al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die (een reeks van) literaire evenementen of literatuur-educatieve activiteiten willen produceren en uitvoeren.

  • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn met volledige rechtsbevoegdheid.
  • Universiteiten, scholen, bibliotheken en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Organisaties die voor de periode al een meerjarig subsidie (vier- of twee jarig) van het Letterenfonds ontvangen, zijn van deze regeling uitgesloten (vierjarig gesubsidieerden kunnen na 2022 weer aanvragen). Ook organisaties die al een meerjarig subsidie voor hun activiteiten ontvangen van één van de rijkscultuurfondsen of via de Basis Infrastructuur (BIS) zijn uitgesloten van deze regeling.

Aanvragers zijn verplicht de Governance Code Cultural, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice code te onderschrijven en toe te passen. Met name zal beoordeeld worden of de betrokken auteurs en creatieve zzp’ers een redelijk honorarium ontvangen.

Welke projecten of projectonderdelen komen in ieder geval niet voor subsidiëring in aanmerking?

  • Projecten die niet in Nederland (Koninkrijk der Nederlanden) plaatsvinden;
  • Projecten gericht op de productie van boeken, tijdschriften, kranten, website/online platforms, video, audio;
  • Projecten gericht op het bevorderen van amateurschrijven of begeleiden van amateurschrijvers of projecten op het terrein van cultuurparticipatie.

Hoeveel kunt u aanvragen en wat is het subsidieplafond?

U kunt aanvragen voor een subsidie van minimaal € 7.500 en maximaal € 40.000.

Let wel: voor projectsubsidies geldt dat het Letterenfonds uitgaat van het door u gevraagde bedrag: er kan bij honorering niet meer of minder worden toegekend. Vraagt u daarom realistisch aan. Als richtlijn geldt dat het subsidie van het Letterenfonds in ieder geval niet meer dan 40% van de dekking van de kosten kan vormen. Uit de begroting moet duidelijk worden dat er sprake is van een exploitatietekort. Verder moet blijken dat uw project door ten minste nog één andere publieke of private partij wordt ondersteund en/of dat er sprake is van publieksinkomsten. Alle posten op de begroting dienen duidelijk te worden toegelicht.

Bij overschrijding van het subsidieplafond kunnen aanvragen met een positief advies om budgettaire redenen worden afgewezen. De subsidieplafonds voor 2024 worden op deze pagina bekend gemaakt.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit leden van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds. De behandeltermijn (ingaande na de sluitingsdatum) is maximaal 22 weken.

Hoe vraagt u aan?

Het is raadzaam eerst de regeling en het aanvraagdocument (zie downloads hieronder) nauwkeurig door te lezen. Hierin staat puntsgewijs aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen en op basis van welke criteria uw project wordt beoordeeld. Voor een subsidieaanvraag dient u het digitale aanvraagformulier in te vullen en de noodzakelijke bijlagen bij te voegen. Dit omvat ook het aanvraagdocument, waarin de basisgegevens zijn ingevuld. Daarnaast dient u de ondertekende verklaring (laatste pagina van het aanvraagdocument) aan te leveren.

Aanvraagformulier

Als u zich afvraagt of het voor uw organisatie zin heeft om een aanvraag te doen of als er andere vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met Pieter Jan van der Veen of Xenia van Diest.

Welke verplichtingen heeft een subsidieontvanger?

De subsidieontvanger vermeldt in ieder geval bij alle publieksuitingen die betrekking hebben op het gesubsidieerde literaire project de naam en het logo van het Nederlands Letterenfonds. Dit logo is op deze site te downloaden.

Downloads

Renate Stalman

Contact

Renate Stalman

Bureaumedewerker

[email protected]

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]