nieuws

Nieuwe subsidieregeling

Ontwikkelbeurzen (startende) literair vertalers

15 november 2021

Ben je een literair vertaler in het Nederlands of Fries? Of ben je aantoonbaar op weg om er een te worden? Vanaf 15 november is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid bij het Nederlands Letterenfonds, die zowel startende als ervaren literair vertalers in staat stelt zich professioneel te ontwikkelen. Met een ontwikkelbeurs is het bijvoorbeeld mogelijk coaching, scholing, een studiereis of residentieperiode te realiseren of een fragmentvertaling met leesrapport voor uitgevers te maken.

Een ontwikkelbeurs kan zowel worden aangevraagd door literair vertalers die al projectsubsidies ontvangen als door startende literair vertalers. Daarmee bedoelen we mensen die een opleiding tot literair vertaler hebben afgerond én bijvoorbeeld al een (niet per se literair) boek hebben vertaald of werk voor een verzamelbundel of een literair-cultureel tijdschrift. Ook vertalers die een of meer vertalingen hebben gepubliceerd in of voor een door het Letterenfonds meerjarig ondersteund literair tijdschrift of festival kunnen als startende vertaler een ontwikkelbeurs aanvragen.

Een ontwikkelbeurs bedraagt maximaal € 2.000. Voor startende vertalers (die voldoen aan de criteria in de regeling) gaat het om maximaal € 2.500. In de beleidsperiode 2021-2024 is maximaal € 200.000 per kalenderjaar beschikbaar voor deze nieuwe regeling.

Wanneer aanvragen?

Ontwikkelbeurzen kunnen doorlopend worden aangevraagd en worden behandeld op volgorde van binnenkomst - zolang het budget strekt. In december en januari is er een besluitenpauze; aanvragen kunnen gewoon worden ingediend, maar het besluit op je aanvraag zal wat langer op zich laten wachten.

Startende vertalers kunnen één keer een ontwikkelbeurs aanvragen. Voor literair vertalers die al eens een projectsubsidie hebben ontvangen geldt dat zij maximaal één keer per jaar een aanvraag kunnen indienen en maximaal één keer per ontvangen projectsubsidie. Bij het indienen van een tweede (of derde et cetera) aanvraag, moet het ontwikkelplan waarvoor de eerdere beurs is verstrekt zijn afgerond.

Wat wordt er beoordeeld?

Bij het beoordelen van de aanvragen voor een ontwikkelbeurs wordt eerst gekeken of de aanvraag voldoet aan de formele eisen zoals deze in de regeling staan (ontvangen projectsubsidie / vertaalopleiding, eerdere publicatie et cetera). Vervolgens wordt bekeken of het ontwikkelplan - zowel inhoudelijk als financieel – voldoende overtuigend en realistisch is. Indien je aanvraagt voor een fragmentvertaling wordt de literaire kwaliteit van de voorgelegde tekst beoordeeld aan de hand van je motivering. Bij het behandelen van ontwikkelbeursaanvragen worden eventuele eerdere vertalingen niet beoordeeld; dat gebeurt (alleen binnen de regeling Projectsubsidies.

De nieuwe regeling Ontwikkelbeurzen vertalers is op deze website te vinden onder Subsidies.

Voor nadere vragen kun je contact opnemen met Lisa Thunnissen: [email protected].

Waar haakt deze subsidieregeling bij aan?

De ontwikkelbeurzen hebben als doel om literair vertalers in staat te stellen zich professioneel te blijven ontwikkelen, hen te versterken in hun ambassadeursrol, en om startende literair vertalers te stimuleren hun vak te blijven uitoefenen. Ze vormen enerzijds een aanvulling op het scholingsaanbod van het Expertisecentrum Literair Vertalen en anderzijds op de regeling Projectsubsidies.

De regeling Projectsubsidies ondersteunt literair vertalers bij het maken van kwaliteitsvolle literaire vertalingen in opdracht van een uitgever. De ontwikkelbeurzen bieden bredere ondersteuning van de professionele activiteiten en ontwikkeling van deze groep vertalers.

Bij het Expertisecentrum Literair Vertalen kunnen individuele ontwikkelingstrajecten en mentoraten worden aangevraagd. De ontwikkelingstrajecten zijn gericht op literair vertalers die aan het begin van hun loopbaan staan en de stap naar een eerste vertaling met Modelcontract nog gaan zetten. Daarnaast organiseert het ELV cursussen en workshops voor zowel beginnende als ervaren vertalers. Het aanbod van het ELV wordt reeds ondersteund door de letterenfondsen (en valt dus buiten de nieuwe ontwikkelbeurzen).

De ontwikkelbeurzen worden gefinancierd uit middelen die beschikbaar werden gesteld door het ministerie van OCW naar aanleiding van een motie van Kamerlid Corinne Ellemeet (Groen Links).

Lisa Thunnissen

Contact

Lisa Thunnissen

Subsidiespecialist

[email protected]