Teun Grondman

Teun Grondman

Online communications officer

strategie en communicatie

Website and social media

Teun Grondman is responsible for the website and social media.