Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

NB Vanwege de huidige noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie verzoeken we u uw aanvraag zowel digitaal als per post aan te leveren op het algemene mailadres: post@letterenfonds.nl. Als het lastig is om de bij een aanvraag noodzakelijke boeken toe te (laten) sturen, kan in eerste instantie ook worden volstaan met het toesturen van een pdf, wederom naar het algemene mailadres.

Update 17 juli 2020: De toekenningen van de startersronde zijn gepubliceerd op onze website.
Update juli: Het budget voor de derde ronde van 2020 is in het kader van de corona steunmaatregelen verhoogd met 200.000 euro.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2020
16 maart 2020
15 juni 2020
Lees meer

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is het budget voor de biografieregeling dit jaar verhoogd naar 280.000 euro (regulier budget: 200.000 euro).

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2020
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Update 12 mei 2020: aan alle aanvragers is een ontvangstbevestiging verstuurd vanuit het Fonds Podiumkunsten. In het kader van de steunmaatregelen en vanwege het grote aantal aanvragen is het budget voor 2020 door het Fonds Podiumkunsten verhoogd met 75.000 euro. De besluiten zijn medio juli te verwachten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 april 2020
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer