Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

voorheen: Werkbeurzen vertalers

Vertalers kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

voor schrijvers van literair werk (voorheen Werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2015
15 maart 2015
15 juni 2015
Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Literaire projecten en manifestaties

Met ingang van 1 januari 2013 kunt u bij het Nederlands Letterenfonds te Amsterdam incidentele subsidie aanvragen voor literaire projecten. In deze toelichting staat hoe u de subsidie kunt aanvragen en aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  30 januari 2015
31 augustus 2015
Lees meer

Tweejarige bijdrage voor online literaire tijdschriften

2015-2016

Het Nederlands Letterenfonds wil met deze regeling investeren in de toekomst van de literaire tijdschriften. In het huidige internettijdperk ligt die toekomst niet alleen op papier, maar ook digitaal. Tijdschriften kunnen zich online op verschillende manieren ontwikkelen, zowel inhoudelijk (multimediaal werk, blogs, fora), als in vorm (tablets, apps) als in de sociale media. Ook zijn er online meer mogelijkheden voor het tijdschrift om (snel) onder de aandacht van een groter publiek te komen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Digitale verschijning
  6 februari 2015
Lees meer

Beginnende vertalers in literaire tijdschriften

Pilot-programma

Het Nederlands Letterenfonds startte in 2013 in het kader van de deskundigheidsbevordering een pilot-programma dat beginnende vertalers de gelegenheid biedt werk te publiceren in Nederlandse literaire tijdschriften. De pilot is gericht op de genres literair proza, literaire non-fictie en poëzie. Per jaar is een bedrag van € 20.000 beschikbaar, met een maximum van € 5.000 per aanvrager.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Uitgevers
Schrijvers
  Logieskosten
Reiskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Digitale literaire projecten 2013-2014

De regeling stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten op het gebied van digitale media en/of internet. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Voor deze stimuleringsregeling is een bedrag van € 40.000,- per kalenderjaar beschikbaar, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Uitgevers
  Projectkosten
  28 april 2014
13 oktober 2014
Lees meer

Biografieregeling

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf (zo gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek aan de schrijfperiode vooraf). Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. Wel dient de noodzakelijkheid van financiering beargumenteerd te worden.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2015
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  15 juni 2014
15 september 2014
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  8 december 2014
mei 2015
september 2015
Lees meer

Kousbroek Essay

Met de Kousbroek Essay Opdrachtregeling wil het Nederlands Letterenfonds essayisten en redacties van literaire tijdschriften, dag- en weekbladen (zowel in papieren als digitale vorm) stimuleren tot het publiceren van essays en het organiseren van publieksactiviteiten rond de essayistiek. Gedacht wordt aan een lang essay dat getuigt van originaliteit en denkkracht, waarbij stilistisch talent samengaat met een oorspronkelijke geest. De essayist Kousbroek indachtig zullen er geen beperkingen worden gesteld aan het onderwerp. Er is ruimte om zo’n vier keer per jaar in wisselende media de publicatie van een essay mogelijk te maken.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 maart 2015
1 september 2015
Lees meer

Meerjarige subsidies

2015-2016

Met ingang van 2013 worden literaire manifestaties en literair-educatieve activiteiten van (inter)nationaal belang niet langer rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Daarvoor in de plaats is een nieuwe subsidieregeling bij het Nederlands Letterenfonds vastgesteld voor meerjarige subsidies (d.w.z. per twee jaar). Pas na 2016 kan voor de nieuwe aanvraagperiode worden aangevraagd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  31 mei 2014
Lees meer

Toekenningen

Het laatste nieuws over de toekenning van de diverse subsidies van het Letterenfonds vindt u bij de nieuwsberichten over toekenningen.
lees meer