Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds investeert met de regeling in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  6 februari 2017
Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

voorheen: Werkbeurzen vertalers

Vertalers kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Literaire projecten en manifestaties

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Vanaf 2017 zijn er twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  12 februari 2017
4 september 2017*
* alleen voor incidenteel
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

voor schrijvers van literair werk (voorheen Werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2017
15 maart 2017
15 juni 2017
Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  15 februari 2017
15 september 2017
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Projectkosten
Reiskosten
Logieskosten
  Doorlopend
Lees meer

Digitale literaire projecten

regeling Digitale literatuur

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Uitgevers
  Projectkosten
  1 mei 2017
22 oktober 2017
Lees meer

Talent interdisciplinair

regeling Digitale literatuur

De regeling stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Het beschikbare budget is € 60.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 10.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Projectkosten
  1 mei 2017
22 oktober 2017
Lees meer

Biografieregeling

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf (zo gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek aan de schrijfperiode vooraf). Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. Wel dient de noodzakelijkheid van financiering te worden beargumenteerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2017
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  23 februari 2017
16 juni 2017
15 september 2017
1 november 2017
Lees meer

Meerjarige subsidies

2017-2020

Met ingang van 2013 worden literaire manifestaties en literair-educatieve activiteiten van (inter)nationaal belang niet langer rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Daarvoor in de plaats is een nieuwe subsidieregeling bij het Nederlands Letterenfonds vastgesteld voor meerjarige subsidies. Voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 kunnen aanvragen voor vier jaar worden voorgelegd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  1 maart 2016
Lees meer

Toekenningen

Het laatste nieuws over de toekenning van de diverse subsidies van het Letterenfonds vindt u bij de nieuwsberichten over toekenningen.
lees meer