Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer, de uitbreiding

Tijdelijke steunmaatregel: aanvragen kan tot zondag 15 november 2020

Van maker tot lezer, de uitbreiding betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, vertalers in het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  15 november 2020
Lees meer

Van maker tot lezer

Tijdelijke steunmaatregel (in 2020)

Van maker tot lezer betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers en vertalers in het Nederlands om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  z.s.m.
& alleen in 2020
Lees meer

Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven

Tijdelijke stimuleringsregeling (ivm Covid-19)

Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in papieren boekvorm in stand te houden en te blijven investeren in nieuwe vertaalprojecten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  z.s.m.
uiterlijk 15 december 2020
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Update augustus 2020: De besluiten over de aanvragen van de eerste ronde zijn gepubliceerd op onze website. Maandag 18 oktober 2020 is de deadline voor aanvragen in de tweede ronde van 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Schrijvers
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  6 april 2020
18 oktober 2020
Lees meer

Tweejarige subsidies 2021-2022

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties of activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  1 oktober 2020
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Update 25 mei 2020: als gevolg van de corona epidemie en de noodzakelijke maatregelen om deze uitbraak in te dammen is de verkoop van Nederlandstalige literaire titels via de fysieke boekhandel substantieel teruggelopen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de financiële positie van die Nederlandse boekhandels maar leidt ook voor uitgevers tot extra uitdagingen bij de financiering van risicodragende literaire uitgaven, zoals bijvoorbeeld essaybundels, biografieën en geïllustreerde jeugdliteratuur. Om die reden heeft het Nederlands Letterenfonds besloten vanaf 25 mei 2020 de positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur een subsidie van 100% op het begrotingstekort te verlenen in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze maatregel wordt stopgezet zodra het hiervoor beschikbare budget (50.000 euro) is uitgeput en geldt uiterlijk tot het einde van dit jaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Deze tijdelijke maatregel is erop gericht uitgevers in Nederland te stimuleren te blijven investeren in nieuwe boeken die bijdragen aan (de instandhouding van) een hoogwaardig en divers aanbod aan Nederlandse literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  26 februari 2020
3 juni 2020
17 augustus 2020
11 november 2020
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

NB Vanwege de huidige noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie verzoeken we u uw aanvraag zowel digitaal als per post aan te leveren op het algemene mailadres: post@letterenfonds.nl. Als het lastig is om de bij een aanvraag noodzakelijke boeken toe te (laten) sturen, kan in eerste instantie ook worden volstaan met het toesturen van een pdf, wederom naar het algemene mailadres.

Update 17 juli 2020: De toekenningen van de startersronde zijn gepubliceerd op onze website.
Update juli: Het budget voor de derde ronde van 2020 is in het kader van de corona steunmaatregelen verhoogd met 200.000 euro.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2020
16 maart 2020
15 juni 2020
Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Vanaf nu kunt u uw aanvraag online indienen door gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Ontwikkelbeurzen

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
  15 januari ervaren schrijvers
16 maart starters
15 juni oeuvrebouwers
Lees meer

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is het budget voor de biografieregeling dit jaar verhoogd naar 280.000 euro (regulier budget: 200.000 euro).

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2020
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Update 6 juli 2020: de besluitbrieven over de eerste Schwob-ronde van 2020 zijn verstuurd. De deadline voor de tweede aanvraagronde is 1 september 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2020
1 september 2020
Lees meer

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds ondersteunt met de regeling Literaire tijdschriften 2021 – 2024 nieuw werk van talentvolle makers in literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds met de regeling een bijdrage leveren aan de professionalisering van de tijdschriften en de verbetering van de economische positie van schrijvers, dichters en vertalers.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  15 oktober 2020
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Update 12 mei 2020: aan alle aanvragers is een ontvangstbevestiging verstuurd vanuit het Fonds Podiumkunsten. In het kader van de steunmaatregelen en vanwege het grote aantal aanvragen is het budget voor 2020 door het Fonds Podiumkunsten verhoogd met 75.000 euro. De besluiten zijn medio juli te verwachten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 april 2020
Lees meer

Literair grensverkeer Nederland-Vlaanderen

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Er is één keer per jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De volgende deadline is 1 mei 2020. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  1 mei 2020
Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Vanwege de corona-epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen is het tot nader bericht niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Aanvragen nu niet mogelijk
Lees meer

Vierjarige subsidies 2021-2024

Het Nederlands Letterenfonds biedt in de beleidsperiode 2021-2024 de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit en, ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten. U kunt uw aanvraag indienen tot 3 maart 2020, 17.00 uur. Het aan te vragen subsidiebedrag varieert per subsidiecategorie van € 100.000 tot € 275.000 per jaar.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  3 maart 2020
Lees meer

Literaire manifestaties en activiteiten

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. In de huidige beleidsperiode kon binnen deze regeling incidentele subsidie of tweejarige ondersteuning worden aangevraagd. In 2021-2024 worden deze mogelijkheden verdeeld over twee regelingen. Aanvragen voor tweejarige ondersteuning in de jaren 2021-2022 kunnen tot donderdag 1 oktober 2020 worden ingediend, hier vindt u de regeling Tweejarige subsidies.
De nieuwe regeling voor incidentele subsidies zal najaar 2020 worden gepubliceerd.
Onderstaande informatie is dus niet meer actueel.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  6 juli 2020
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer