Subsidies

Vierjarige subsidies 2021-2024

Het Nederlands Letterenfonds biedt in de beleidsperiode 2021-2024 de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit en, ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten. U kunt uw aanvraag indienen tot 3 maart 2020, 17.00 uur. Het aan te vragen subsidiebedrag varieert per subsidiecategorie van € 100.000 tot € 275.000 per jaar.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  3 maart 2020

De te verlenen subsidies zijn instellingssubsidies voor de gehele breedte van activiteiten van een organisatie. Iedere organisatie kiest voor die activiteiten die passen bij het eigen profiel. Binnen het criterium vernieuwing kunnen organisaties zelf bepalen op welk terrein of terreinen zij zich de komende periode willen richten. De nieuwe regeling kent geen eigen inkomstennorm; wel wordt er gekeken naar een evenwichtige financiering.

Codes

Belangrijk zijn verder de drie codes die onderschreven dienen te worden om in aanmerking te komen voor de subsidie: de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Cultural Governance, als subsidievoorwaarde volgens het principe ‘pas toe en leg uit’. Van alle aanvragers verwachten we dat zij de codes onderschrijven. Daarnaast geeft u met betrekking tot de de drie codes ook helder aan waar u nu staat, welke stappen u van plan bent te zetten tussen 2021 en 2024 en waar u aan het eind van die periode wilt staan. U kunt toelichten hoe u met de codes omgaat in uw organisatie, uw programma en met betrekking tot publieksbereik en communicatie.

Basisinfrastructuur

In de nieuwe Basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie van OCW is ruimte gecreëerd voor één letterenfestival met een internationaal profiel. Daarnaast biedt de BIS ruimte voor zogenoemde ontwikkelinginstellingen; binnen deze nieuwe mogelijkheid in de BIS kunnen aanvragen worden ingediend door organisaties uit alle culturele velden. Letterenorganisaties kunnen zowel in het kader van de BIS een aanvraag indienen (sluitingsdatum 31 januari 2020), als binnen de Regeling vierjarige subsidies van het Letterenfonds (uiterlijk 3 maart 2020). De adviesprocedures van de BIS en het Nederlands Letterenfonds zijn strikt gescheiden, ook de regeling en de beoordelingscriteria zijn deels verschillend. In het geval van een dubbele aanvraag zal bij een positief BIS-advies de adviesprocedure bij het Nederlands Letterenfonds worden gestaakt.

Subsidieplafond

Per kalenderjaar is € 1.130.000,- beschikbaar voor het verstrekken van manifestatie-subsidie en € 490.000,- voor literatuur-educatiesubsidie.

Aanvragen

Aanvragen voor de regeling Vierjarige manifestatiesubsidies 2021-2024 kunnen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina ingediend worden tot 3 maart, 17.00 uur.

Veelgestelde vragen

Overweegt u een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen, bekijk deze veelgestelde vragen:

‘Kan je zowel bij de BIS van het ministerie van OCW als bij het Letterenfonds een aanvraag indienen?’ Ja, dat kan, maar er kan niet twee keer worden toegekend. Bij positief advies van de Raad voor Cultuur binnen de BIS betekent dit een beëindiging van de procedure en het adviestraject bij het Letterenfonds. Andersom, bij een negatief advies van de Raad voor Cultuur, heeft deze advisering géén invloed op de advisering bij het Letterenfonds.

‘Kan ik zowel in aanmerking komen voor de vierjarige instellingssubsidie en aanvullend een aanvraag doen bij een andere regeling van het Letterenfonds voor andere activiteiten?’ Instellingen die een Vierjarige manifestatiesubsidies 2021-2024 ontvangen, kunnen de eerste twee jaar geen aanspraak maken op subsidies uit de regeling Literaire manifestaties en activiteiten (incidenteel) of andere vormen van projectsubsidiëring.

Vragen

Voor meer informatie en inlichting over welke regeling het beste bij uw instelling past, kunt u contact opnemen met Pieter Jan van der Veen.

Digitaal aanvraagformulier

Aanvraagformulier vierjarige subsidie voor literair-educatieve organisaties 2021-2024 (.docx)

Aanvraagformulier subsidie Vierjarige manifestaties 2021-2024 (.docx)

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl