Subsidies

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds investeert met de regeling in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  begin 2021

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling in de letterensector. Ze zijn een vrijplaats waar talent, nieuwkomers en gevestigde auteurs, de kans krijgt zich te ontwikkelen en redacteuren zich kunnen bekwamen in redactionele vaardigheden en zich kunnen presenteren aan publiek en vakgenoten.

In de jaren 2013 t/m 2016 kon het Letterenfonds de tijdschriften alleen in hun digitale verschijningsvorm subsidiëren. Vanaf 2017 heeft het fonds de gelegenheid gekregen om, binnen het kader van talentontwikkeling, het literaire tijdschrift tevens op papier te ondersteunen. Voor het fonds doet deze verruiming recht aan de bestaande praktijk.

Met het oog op het beschikbare budget kiest het fonds voor het subsidiëren van het werk van schrijvers, vertalers en redactie. De literaire kwaliteit en inhoud, het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, staan hierbij voorop.

Van de tijdschriften die subsidie aanvragen bij het Letterenfonds wordt verwacht dat zij een verdienmodel hanteren dat hen in staat stelt om de kosten voor druk, distributie en promotie zelf te dragen via inkomsten uit verkoop, fondsenwerving en/of samenwerking met partners.

Tijdschriften kunnen een aanvraag indienen voor auteurshonoraria en redactiekosten. Onder de gebruikte term auteurs vallen zowel schrijvers als vertalers. Er is in de beleidsperiode 2017-2020 eenmaal in de twee jaar een aanvraagronde. De verleende bijdrage geldt voor twee jaar. Per ronde is een bedrag van €240.000 beschikbaar, oftewel €120.000 per jaar.

Wie kan aanvragen?

 • Literaire tijdschriften (Nederlands- of Friestalig) die een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn en geen winstoogmerk hebben.
 • Literaire tijdschriften die in de afgelopen drie jaar ten minste 18 opeenvolgende maanden hebben bestaan.
 • Als het literaire tijdschrift op papier verschijnt, komt het minstens 3 maal per jaar uit.
 • Als het literaire tijdschrift digitaal verschijnt, publiceert het minstens 20.000 woorden per jaar.
 • Vak-, wetenschappelijke en ledenbladen zijn uitgesloten van aanvragen, met uitzondering van bladen voor de beroepspraktijk van literair schrijven en vertalen.

Criteria voor deelname

 • Het tijdschrift beschikt over een professionele redactie die bestaat uit meerdere personen. De redactie zorgt voor de acquisitie en selectie van de kopij en redigeert en corrigeert alle te publiceren kopij.
 • Minstens de helft van de gepubliceerde bijdragen is literair van aard en de bijdragen zijn niet in hoofdzaak geschreven door de redactieleden zelf.
 • Ten minste één andere partij treedt op als co-financier, het Letterenfonds kan niet de enige investeerder zijn.

Wat is de maximale bijdrage van het fonds?

 • Bijdragen worden in één ronde toegekend en strekken zich uit over twee jaar. Een tijdschrift ontvangt maximaal € 24.000 oftewel maximaal € 12.000 per jaar.
 • Maximaal 25% van de subsidie mag door de redactie worden aangewend ter dekking van andere kosten.
 • Het fonds wijst aanvragen af als zijn budget is uitgeput of een aanvraag negatief wordt beoordeeld.

Waarvoor is de bijdrage bestemd?

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling en professionalisering van schrijvers, vertalers en redacteuren. Het fonds investeert met de regeling in de makers van deze tijdschriften voor wat betreft de auteurshonoraria en uitgaven voor de redactie.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit leden van de Raad van advies en externe deskundige(n). Het streven is binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag het subsidiebesluit kenbaar te maken.

Waaraan wordt een aanvraag getoetst?

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op de volgende punten:

 • de literaire en redactionele kwaliteit
 • de kwaliteit en literair-artistieke visie van de plannen
 • de vernieuwing of onderscheidende waarde ten opzichte van het bestaande aanbod. In de praktijk betekent dat bij de subsidietoekenning wordt gekozen voor onderling verschillend georiënteerde tijdschriften.
 • de kwaliteit en realiteitszin van de begroting.

Hoe vraagt u aan?

Het fonds werkt met een online aanvraagformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin u wordt gevraagd om de bijlagen bij uw aanvraag per mail en post toe te sturen. Het fonds neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Indien de aanvraag toch onvolledig blijkt te zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld binnen twee weken de ontbrekende informatie alsnog in te sturen. Als de aanvraag ook dan nog onvolledig is, wordt deze formeel afgewezen.

Uitbetaling

Bij een positieve beslissing wordt het toegekende subsidiebedrag binnen vier weken na het schriftelijke besluit uitbetaald.

Tips

 • Het is aan te bevelen vooraf de regeling door te nemen (zie download hieronder). Daarin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u achteraf de subsidie moet kunnen verantwoorden. Ook kunt u er lezen waar de commissie op let bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Voor auteursrechten en copyright zijn er modellen beschikbaar op www.creativecommons.org.
 • Let op: aanvragen die niet volgens de formulieren zijn opgesteld of niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Suzanne Meeuwissen, 020 520 73 75.

Ga naar aanvraagformulier

Downloads

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Senior beleidsmedewerker

s.meeuwissen@letterenfonds.nl