Subsidies

Literaire manifestaties en activiteiten

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. In de huidige beleidsperiode kon binnen deze regeling incidentele subsidie of tweejarige ondersteuning worden aangevraagd. In 2021-2024 worden deze mogelijkheden verdeeld over twee regelingen. Aanvragen voor tweejarige ondersteuning in de jaren 2021-2022 kunnen tot donderdag 1 oktober 2020 worden ingediend, hier vindt u de regeling Tweejarige subsidies.
De bestaande regeling voor incidentele subsidies zal nog een jaar worden gecontinueerd. In januari 2021 zal deze regeling in (om juridische redenen) aangepaste vorm worden gepubliceerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  25 januari 2021

De regeling Literaire manifestaties en activiteiten 2021

De regeling heeft tot doel instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Dit gebeurt enerzijds in de vorm van subsidie aan incidentele projecten van literaire instellingen die op een aansprekende manier literaire (educatieve) activiteiten organiseren en anderzijds in de vorm van tweejarige exploitatiesubsidie voor literaire (educatieve) instellingen van bewezen kwaliteit en bovenregionale uitstraling. De tweejarige subsidie is daarmee bedoeld als doorgroeimogelijkheid voor middelgrote organisaties; voor nieuwe aanvragers verdient het aanbeveling om zich eerst te oriënteren op de regeling incidenteel.

Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten de Randstedelijke regio’s plaatsvinden en aan activiteiten die de culturele diversiteit vergroten en gericht zijn op het bereiken van nieuwe publieksgroepen.

Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur, literair-educatieve activiteiten en interdisciplinaire projecten en projecten waarin wordt samengewerkt met maatschappelijke instellingen vallen binnen het bereik van de regeling.

Een eenmalige subsidie voor een manifestatie of activiteit

NB. Het kan hier ook gaan om een reeks van manifestaties of activiteiten die zich uitstrekken over langere tijd (maar maximaal binnen één jaar worden afgerond).

Wie kan waarvoor aanvragen?
Mogelijke aanvragers zijn literaire organisaties uit Nederland, al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die een literatuurfestival of een literair project willen organiseren. Het project moet plaatsvinden in Nederland. Universiteiten, scholen en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen.

Met een literair project of literaire manifestatie wordt bedoeld: een activiteit op het gebied van de literatuur (proza, literaire non-fictie, poëzie, spoken word, slam poetry. storytelling, kinder- en jeugdliteratuur, toneelteksten, graphic novel, etc.), met deelname van literaire auteurs of literaire vertalers en met een publiek karakter of publieke component. Literair-educatieve activiteiten vallen ook binnen de regeling; ook hierbij wordt gekeken naar publieksbereik in de zin van binnen- en buitenschoolse deelnemers aan de educatieve activiteiten.

Voor eenmalige manifestatie- of activiteitensubsidie geldt dat de activiteit of de literaire manifestatie binnen één jaar na indiening van de aanvraag moet zijn afgerond.

Uit de begroting moet duidelijk worden dat er sprake is van een exploitatietekort. Verder moet blijken dat uw project door ten minste nog één andere partij wordt ondersteund en of dat er sprake is van publieksinkomsten.

Hoeveel kunt u aanvragen en wat is het subsidieplafond?
U kunt aanvragen voor een subsidie van minimaal € 7.500 en maximaal € 40.000. Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagronde 2021 is vastgesteld op 170.000 euro.

Let wel: voor incidentele projecten geldt dat het Letterenfonds uitgaat van het door u gevraagde bedrag; er kan niet meer of minder worden toegekend. De adviescommissie adviseert over het al dan niet toekennen van het gevraagde bedrag, niet over de hoogte van het bedrag. Vraagt u daarom realistisch aan. Als richtlijn geldt dat het subsidie van het Letterenfonds in ieder geval niet meer dan 40% van de dekking van de kosten mag vormen.

Bij overschrijding van het subsidieplafond kunnen aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit leden van de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds. De behandeltermijn (ingaande na de sluitingsdatum) is minimaal acht weken.

NB! U dient zowel dit digitale formulier in te vullen als het analoge formulier onderaan deze pagina.

Hulp bij aanvraag

Het is raadzaam de officiële regeling en de toelichting (zie hieronder) nauwkeurig door te lezen. Hierin staat puntsgewijs aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen en op basis van welke criteria uw project wordt beoordeeld. Gebruik voor uw subsidieaanvraag het digitale aanvraagformulier. U krijgt vervolgens een e-mail met nadere aanwijzingen voor het vervolledigen van uw aanvraag.

Als u zich afvraagt of het voor uw organisatie zin heeft om een aanvraag te doen of zijn er andere vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met Pieter Jan van der Veen, pj.vander.veen@letterenfonds.nl of telefonisch 020-520 73 38.

Welke verplichtingen heeft een subsidieontvanger?

De subsidieontvanger vermeldt in alle publieksuitingen die betrekking hebben op de literaire manifestatie of het literaire project de naam en het logo van het Nederlands Letterenfonds. Dit logo is op deze site te downloaden.

Downloads

Xenia van Diest

Contact

Xenia van Diest

beleidsassistent

x.van.diest@letterenfonds.nl

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl