Subsidies

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is het budget voor de biografieregeling dit jaar (2020) verhoogd naar 280.000 euro (regulier budget: 200.000 euro).

De biografieregeling wordt herschreven. Vanaf 2021 zal het uitsluitend nog mogelijk zijn aan te vragen voor biografieën over schrijvers, letterkundigen en literaire uitgevers. Aanvraagdatum is wederom 1 september.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2021

De biografie dient te gaan over het leven en werk van één of meer hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis in Nederland, waarbij er voor de gebiografeerde sprake is van een afgerond werkzaam leven.

Wie kunnen een projectsubsidie aanvragen?

Een biografiebeurs kan worden aangevraagd door schrijvers die op moment van indienen van de aanvraag minimaal één (tijdschrift)publicatie in het Nederlands of Fries heeft geschreven over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp. Over de te schrijven biografie dient de aanvrager een contract conform het Modelcontract GAU/Auteursbond af te sluiten met een uitgeverij.

Aanvragers die woonachtig zijn in België worden geacht aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen voor een nieuw te schrijven kunstenaarsbiografie die gepubliceerd zal worden bij een uitgeverij zoals omschreven in de regeling. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer de aanvrager een intentieverklaring dan wel Modelcontract van zijn uitgeverij voor publicatie van het nieuw te schrijven werk meestuurt en de uitgever zich verplicht tot een minimale oplage van 500 exemplaren.

Vanuit de overweging dat het Nederlands Letterenfonds met name tot taak heeft de Nederlandstalige letterkunde te stimuleren, is besloten om vanaf 2017 voorrang te geven aan subsidieaanvragen voor het schrijven van biografieën van personen met een groot belang voor de letterkunde van Nederland boven aanvragen gericht op biografieën van personen uit een ander Nederlands cultuurhistorisch domein. Er kan alleen worden aangevraagd voor biografieën die op het moment van subsidieverlening nog niet zijn gerealiseerd.

Op het moment van aanvragen mag er niet meer dan één door het Letterenfonds gesubsidieerd project nog niet zijn voltooid.

Welke (tijdschrift)publicatie stuurt u op ter beoordeling?

Met de aanvraag zendt u vijf exemplaren van een (tijdschrift)publicatie over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp mee. Heeft u ook al een publicatie over het onderwerp van u te schrijven biografie dan zendt u dat ook in viervoud mee. Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, krijgt u deze publicaties niet terug.

Uw werk kan ter beoordeling worden voorgelegd aan zowel externe lezers als aan leden van de adviescommissie.

De hoogte van de biografiebeurs

Een biografiebeurs bedraagt maximaal € 40.000. U kunt aanvragen voor elk ander bedrag onder dit maximum. U motiveert de noodzaak van financiering en de hoogte van het bedrag. Het is niet mogelijk na honorering nogmaals een aanvraag in te dienen voor aanvullende financiering voor hetzelfde project. Het aan te vragen bedrag voert u ook op in de meerjarenbegroting van het project die u aan uw aanvraag toevoegt. Voor een voorbeeldbegroting zie Downloads.

Wanneer kan het besluit over de aanvraag worden verwacht?

Naar verwachting zal het besluit op uw aanvraag eind november schriftelijk worden gecommuniceerd.

Hoe en wanneer wordt het subsidie betaald?

In beginsel wordt 75% van het hele subsidiebedrag in één keer uitbetaald binnen acht weken na het besluit tot subsidieverlening. De laatste 25% ontvangt u na publicatie van de biografie. Subsidiebedragen tot € 10.000 worden in één keer overgemaakt.

Het is aan te bevelen voor het invullen van onderstaand aanvraagformulier eerst de regeling door te nemen.

Nog vragen?

Indien u na lezing van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft over de subsidieregeling of het aanvraagformulier kunt u contact met ons opnemen, telefonisch op 020-520 73 00 of per e-mail naar g.heemskerk@letterenfonds.nl.

Voor vragen over het modelcontract verwijzen we u naar de websites van de Auteursbond en de Groep Algemene Uitgevers.

Beschrijving van het project

Bij de aanvraag dient een uitgebreide beschrijving van het project te worden aangeleverd. Een voorbeelddocument met daarin een opsomming van de te beschrijven elementen is beschikbaar.

De projectbeschrijving kan worden verstuurd naar g.heemskerk@letterenfonds.nl en tevens in geprinte vorm in vijfvoud naar:

Nederlands Letterenfonds
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam.

Ook de begeleidende (tijdschrift)publicaties stuurt u in vijfvoud naar bovenstaand adres. De intentieverklaring of het contract van de uitgever kan in enkelvoud worden bijgevoegd.

Downloads

Ga naar aanvraagformulier

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl