Subsidies

Vierjarige subsidies literaire organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 biedt het Nederlands Letterenfonds de mogelijkheid tot het aanvragen van een vierjarige organisatiesubsidie. Deze subsidie is bestemd voor vooraanstaande literaire organisaties die een bijdrage leveren aan de bevordering van hoogwaardige kwaliteit en de ontwikkeling van de literaire cultuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  1 februari 2024

Na raadpleging van de organisaties in de zomer van 2023, heeft het Letterenfonds besloten om de tweejarige organisatiesubsidies voor de komende beleidsperiode op te nemen in de vierjarige regeling. Hierdoor krijgen deze organisaties meer ruimte en tijd om zich te richten op de uitdagingen die er de komende periode zijn, zoals kostenstijgingen en vraagstukken op het gebied van Fair Practice en Diversiteit & Inclusie.

Voor literatuur-educatieve organisaties is er een aparte meerjarenregeling.

Wie kunnen aanvragen?

Aangezien de vierjarige subsidies aanzienlijke investeringen vereisen en het budget beperkt is, zijn er scherpe toelatingseisen vastgesteld. Een organisatie dient gedurende ten minste drie jaar literaire activiteiten te hebben ontplooid, een exploitatie van minimaal € 150.000 te hebben (gebaseerd op het peiljaar 2022), en eerder subsidie van het Letterenfonds te hebben ontvangen voor een bedrag van € 40.000 of hoger. Naast een regionaal of stedelijk belang wordt van de organisaties verwacht dat ze bijdragen aan een diverse landelijke literaire infrastructuur.

Het organisatieprofiel speelt een belangrijke rol, en binnen dat profiel hebben organisaties de vrijheid om te kiezen uit diverse passende kernactiviteiten. Dit kan variëren van het organiseren van een literair festival, een presentatie-instelling met het hele jaar door programmering, het vervullen van de rol van productiehuis, tot het zijn van een organisatie die zich toelegt op professionele talentontwikkeling.

Criteria en de Codes

  1. Artistieke kwaliteit
  2. Profiel van de instelling, maatschappelijke betekenis en inbedding
  3. Toegankelijkheid
  4. Bedrijfsvoering

Van de aanvrager wordt verwacht dat deze gedurende de subsidieperiode blijft werken aan de implementatie van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code, en de Governance Code Cultuur binnen de organisatie. De aanvrager legt uit welke stappen zij wil gaan zetten om de doelstellingen voor 2025 – 2028 op die drie terreinen te bereiken.

Naast de toepassing van de codes wordt ook gekeken naar een evenwichtige geografische spreiding. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van het literaire aanbod buiten de Randstad.

Hoogte subsidie

De nieuwe meerjarenregeling van het Letterenfonds kent twee subsidiecategorieën die zijn gebaseerd op de omvang en hoogte van de exploitatie van de organisaties.

  • Categorie A: voor organisaties met totale baten boven de € 600.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van € 200.000 tot maximaal € 300.000 per jaar beschikbaar.
  • Categorie B: voor organisaties met totale baten tussen € 150.000 en € 600.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van €65.000 tot maximaal € 150.000 per jaar beschikbaar.

Beide categorieën hebben een bepaalde bandbreedte wat betreft de mogelijke subsidiehoogte.

Belangrijk om te benadrukken is dat het Letterenfonds niet meer middelen ter beschikking heeft ten opzichte van de vorige periode. Organisaties dienen hun aanvraag te baseren op de subsidiehoogte voor 2023. Er bestaat echter de mogelijkheid voor organisaties om maximaal 20% meer subsidie aan te vragen voor de periode 2025-2028, mits zij deze behoefte goed onderbouwen. Fair Pay behoort hierin niet leidend te zijn; organisaties hebben de vrijheid om minder activiteiten te ontplooien om Fair Pay te realiseren.

Het Letterenfonds ontvangt in de toekomst extra budget van de overheid, afkomstig uit de Fair Pay-middelen. Een deel hiervan is specifiek bestemd voor instellingen die meerjarige subsidie ontvangen. De toewijzing van dit extra budget zal op een later moment plaatsvinden, waarbij het verdeeld wordt onder de organisaties die in aanmerking komen voor subsidie. Alternatief kan het subsidieplafond van de regeling worden verhoogd. Daarover wordt later meer bekend gemaakt op deze pagina.

Vereisten en deadline

De fondsen, gemeenten en Rijksoverheid hebben afstemming gehad over de aanvraagprocedure en de vorm van de aanvraag. Zo ligt het aantal woorden en pagina’s vast, als ook de wijze waarop de begroting moet zijn opgesteld en de wijze waarop de kwantitatieve gegevens moeten worden verstrekt. Zie hiervoor verder het aanvraagdocument, dat onderaan deze pagina te downloaden is.

Vereiste bijlagen: Aanvraagdocument, Meerjarenplan 2025-2028, begroting en kwantitatief activiteitenoverzicht 2025-2028, meer gedetailleerde begroting 2025-2026, samenstelling organisatie, jaarrekeningen en jaarverslagen 2021 en 2022, recent uittreksel KvK en Statuten.

Voorts wordt gevraagd een vragenlijst duurzaamheid in te vullen; deze vragenlijst maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

De indiendatum bij het Letterenfonds is uiterlijk donderdag 1 februari 2024 om 17.00, een dag na de uiterste indiendatum voor de Basisinfrastructuur.

Voor vragen kun je contact opnemen met Pieter Jan van der Veen of Lucette Châtelain. Het Letterenfonds organiseert in december 2023 en januari 2024 open informatiespreekuren voor organisaties. Schrijf je hiervoor in via deze link.

Het aanvraagformulier is gesloten.

Downloads

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]

Lucette Châtelain

Contact

Lucette Châtelain

Teamcoördinator & subsidiespecialist