Subsidies

Vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties 2025-2028

In de beleidsperiode 2025-2028 introduceert het Nederlands Letterenfonds een vierjarige organisatiesubsidie voor literair-educatieve organisaties. Deze regeling biedt de mogelijkheid om subsidies ten opzichte van de huidige periode te verhogen, waarmee literair-educatieve organisaties hun ambities verder kunnen ontwikkelen, activiteiten kunnen uitbreiden en zo hun bereik en impact vergroten. Bovendien geeft de regeling ruimte voor nieuwe initiatieven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
  1 februari 2024

Literair-educatieve organisaties leveren zowel binnen als buiten de schoolmuren een essentiële bijdrage aan een landelijk en regionaal literair-educatief aanbod op diverse onderwijsniveaus. In een groter en samenhangend leesbeleid spelen zij een belangrijke rol bij het vergroten van leesplezier van jongeren.

Voor reguliere literaire organisaties is er een aparte meerjarenregeling.

Wie kan aanvragen?

Aangezien de vierjarige subsidies aanzienlijke investeringen vereisen en het budget beperkt is, zijn er scherpe toelatingseisen vastgesteld. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een organisatie van landelijk belang die vrijwel uitsluitend en op continue basis gericht is op het organiseren van binnen en buitenschoolse literatuur-educatieve activiteiten voor de jeugd. Een organisatie dient gedurende ten minste drie jaar soortgelijke activiteiten te hebben ontplooid, een exploitatie van minimaal € 100.000 per jaar te hebben voor de periode 2025-2028, en eerder subsidie van het Letterenfonds te hebben ontvangen.

Criteria en codes

  1. Profiel en visie op literatuureducatie; maatschappelijke betekenis en inbedding
  2. Literair-educatieve kwaliteit
  3. Toegankelijkheid
  4. Bedrijfsvoering

Van de aanvrager wordt verwacht dat deze gedurende de subsidieperiode blijft werken aan de implementatie van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code, en de Governance Code Cultuur binnen de organisatie. De aanvrager legt uit welke stappen zij wil gaan zetten om de doelstellingen voor 2025 – 2028 op die drie terreinen te bereiken.

Naast de toepassing van de codes wordt ook gekeken naar een evenwichtige geografische spreiding. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan organisaties die een positieve bijdrage leveren aan literair-educatieve activiteiten buiten de Randstad.

Hoogte subsidie

De nieuwe vierjarige subsidie voor literair-educatieve organisaties hanteert twee subsidiecategorieën die afhankelijk zijn van de omvang en financiële gesteldheid van de organisaties:

  • Categorie A: Voor organisaties met totale baten boven de € 1.000.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag van maximaal € 380.000 beschikbaar.
  • Categorie B: Voor organisaties met totale baten onder de € 800.000 volgens de jaarrekening van 2022, is er een subsidiebedrag tussen € 70.000 en € 180.000 per jaar beschikbaar.

Bij het vaststellen van de subsidiehoogte wordt het loon- en prijspeil van 2023 als uitgangspunt genomen, en wordt er rekening gehouden met de hoogte van de subsidie in de voorgaande periode van 2021-2024.

Vereisten en deadline

De fondsen, gemeenten en Rijksoverheid hebben afstemming gehad over de aanvraagprocedure en de vorm van de aanvraag. Zo ligt het aantal woorden, pagina’s vast, als ook de wijze waarop de begroting moet zijn opgesteld en de wijze waarop de kwantitatieve gegevens moeten worden verstrekt. Zie hiervoor verder het aanvraagdocument, dat onderaan deze pagina te downloaden is.

Vereiste bijlagen: Aanvraagdocument, Meerjarenplan 2025-2028, begroting en kwantitatief activiteitenoverzicht 2025-2028, meer gedetailleerde begroting 2025-2026, samenstelling organisatie, jaarrekeningen en jaarverslagen 2021 en 2022, recent uittreksel KvK en Statuten.

Voorts wordt gevraagd een vragenlijst duurzaamheid in te vullen; deze vragenlijst maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

De indiendatum bij het Letterenfonds is uiterlijk donderdag 1 februari 2024 om 17.00, een dag na de uiterste indiendatum voor de Basisinfrastructuur.

Voor vragen kun je contact opnemen met Pieter Jan van der Veen of Sanna Bolt. Het Letterenfonds organiseert in december 2023 en januari 2024 open informatiespreekuren voor organisaties. Schrijf je hiervoor in via deze link.

Het aanvraagformulier is gesloten.

Downloads

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]

Sanna Bolt

Contact

Sanna Bolt

Subsidiespecialist

[email protected]