Subsidies

Tweejarige subsidies 2023-2024

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties dan wel activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes. In het Jaarverslag 2020 staan op pagina 100 de besluiten van de eerste ronde voor de jaren 2021-2022. Aanvragen voor een tweejarige subsidie voor de periode 2023-2024 dienen voor 1 oktober 2022 (17.00) te worden ingediend. Hieronder vindt u de regeling, het als Word doc in te vullen en toe te sturen aanvraagformulier en het eveneens in te vullen digitale aanvraagformulier.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  1 oktober 2022

Wie kan aanvragen?

Voor de aanvraagronde voor een tweejarig subsidie 2023-2024 dient de aanvrager in het peiljaar 2021 minimaal € 20.000 aan subsidie te hebben ontvangen van het Letterenfonds voor literaire activiteiten, literatuur-educatie of talentontwikkeling. Ook moet in peiljaar 2021 het bedrag aan totale baten van de organisatie minimaal € 200.000 zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. In verband met de maatregelen rond COVID-19 kan het bestuur op verzoek besluiten om van deze vereisten af te wijken en andere peiljaren te betrekken. De aanvrager dient bovendien gedurende ten minste twee kalenderjaren, direct voorafgaand aan de subsidieperiode gelijksoortige activiteiten te hebben uitgevoerd als waarvoor hij subsidie aanvraagt.

Hoe hoog is de subsidie die kan worden aangevraagd?

Er wordt gewerkt met vaste bedragen van € 50.000 of € 60.000 (voor maximaal drie organisaties). Aan één van de aanvragers die in aanmerking komt voor een subsidie van € 60.000 die sterk regionaal is ingebed, kan voorts nog een toeslag van € 15.000 worden verleend. Een aanvrager die voor 2023-2024 een substantieel hoger bedrag aanvraagt dan hij voor 2021-2022 aan subsidie van het Letterenfonds ontving, moet de noodzaak daarvan overtuigend motiveren. Van belang is ook dat aanvrager onderbouwt dat het niveau van de totale baten in 2023 en 2024 gehandhaafd blijft. Het Letterenfonds houdt er rekening mee dat maatregelen rond COVID-19 tot lagere prestatiegegevens en lagere eigen inkomsten kunnen leiden.

Het subsidieplafond voor de aanvraagronde 2023-2024 is € 890.000 exclusief indexatie. De subsidiebedragen worden na toekenning geïndexeerd op basis van de door het ministerie van OCW bepaalde percentages voor loon- en prijsbijstelling. Dit betekent dat de bedragen van € 50.000 worden verhoogd tot € 52.920 en van € 60.000 tot € 63.500 en dat in totaal voor deze regeling € 942.000 beschikbaar zal zijn. Dit is de hoogte van het subsidieplafond.

Wat is de aanvraagprocedure?

De aanvraag moet uiterlijk zaterdag 1 oktober 2022 om 17.00 uur via onderstaand (Word doc) aanvraagformulier bij het Letterenfonds zijn ingediend, inclusief alle verplichte bijlagen. De bijlagen graag als open pdf of als Word doc uploaden via het digitale aanvraagformulier. Mocht dit niet lukken dan kunt u ze mailen aan post@letterenfonds.nl. De aanvraag dient dus ook via onderstaande link ‘Digitaal aanvraagformulier’ te worden aangemeld.

De aanvragen die voor een inhoudelijke toetsing in aanmerking komen, worden voorgelegd aan de commissie die het bestuur adviseert en de aanvragen prioriteert. Verdere informatie is te vinden in de Regeling en de toelichting. Het besluit op de aanvraag wordt half december van dit jaar schriftelijk bekendgemaakt.

Verdere vragen?

Eventuele vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Pieter Jan van der Veen (pj.vander.veen@letterenfonds.nl).

Downloads

Digitaal aanvraagformulier

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

[email protected]

Xenia van Diest

Contact

Xenia van Diest

beleidsassistent

[email protected]