Subsidies

Literair grensverkeer

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

De regeling Literair grensverkeer wordt herzien in overleg met de Taalunie. De tekst hieronder is oud en heeft betrekking op de regeling zoals hij tot en met 2022 is uitgevoerd. De toekenningen uit 2022 zijn te vinden in het jaarverslag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
 

NB De tekst hieronder is niet meer actueel.

Er is één keer per jaar een aanvraagmogelijkheid voor een subsidie in de regeling Literair Grensverkeer. Dit jaar is de deadline voor het indienen van je aanvraag 2 mei 2022. De looptijd van het project moet vallen binnen de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Deze subsidieregeling wil leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven ondersteunen die de duurzame uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en jeugd)literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Literatuur Vlaanderen de regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Literatuur Vlaanderen staat in voor de administratieve verwerking van de aanvragen en voor de uitbetaling van de subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-Nederlandse adviescommissie.

Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid in Nederland, Vlaanderen, Suriname of het Caribisch gebied (zowel commercieel als niet-commercieel) kunnen een subsidieaanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk.

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caribisch gebied. Voor andere voorwaarden zie de regeling.

Organisaties die in Vlaanderen of Nederland al structurele werkingsmiddelen ontvangen (bv. cultuurcentra, bibliotheken, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, literaire organisaties, tijdschriften, bibliotheken enz.) kunnen alleen een subsidie aanvragen in het kader van dit subsidiereglement als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

• Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend is waardevol/bijzonder en maakt geen deel uit van de reguliere gesubsidieerde werking. (Regelmatig terugkerende projecten worden beschouwd als behorend tot de reguliere gesubsidieerde werking, tenzij een nieuwe editie van een project zich op het vlak van inhoud en/of regionale spreiding duidelijk onderscheidt van eerdere edities.)

• Bestaande activiteiten worden uitgebreid naar gebieden over de grens. De organisatie toont in haar aanvraag ook aan dat er in die betreffende delen behoefte is aan de activiteit waarvoor ze de aanvraag indient. Er moet ook samengewerkt worden met een partner over de grens die inhoudelijk en financieel betrokken is bij de aanvraag.

Voor kosten die al door andere subsidiegevers, sponsors e.d. worden gedragen is geen subsidie mogelijk.

Waaraan wordt de aanvraag getoetst?

De adviescommissie beoordeelt de aanvraag onder andere op de grensoverschrijdende opzet en uitstraling, de kwaliteit en diversiteit van het programma, het publieksbereik en de realiteitszin van de begroting.

Hoe vraagt u aan?

Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend bij Literatuur Vlaanderen. De aanvraag dient voor of uiterlijk op maandag 2 mei 2022 te zijn ontvangen door Literatuur Vlaanderen. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

In uw dossier zitten minstens de volgende documenten:

  • een aanvraagformulier via het sjabloon van Literatuur Vlaanderen;
  • een inhoudelijk luik (een toelichting bij het programma, het concept, de beoogde doelgroep, de promotie enz.);
  • de intentieverklaring(en) van de partner(s) met wie u samenwerkt;
  • als u een tentoonstelling organiseert: een plan of schets van de tentoonstelling;
  • een gedetailleerde kosten- en opbrengstenbegroting: een realistische, goed uitgewerkte, sluitende begroting (u vindt een sjabloon voor de begroting op www.literatuurvlaanderen.be);
  • een toelichting bij de begroting

Subsidies zijn bedoeld om het geplande project mee mogelijk te maken, maar kunnen niet de enige bron van inkomsten zijn. Het is aan te raden om ook bij plaatselijke overheden (stad of gemeente, provincie enz.) subsidies aan te vragen voor het project en/of sponsoring (in natura) te verwerven.

Als aanvrager moet u minimaal 25% van de inkomsten uit andere bronnen halen (entreegelden, sponsoring, inbreng van andere subsidieverstrekkers enz.).

Regeling, aanvraagformulier en meer informatie

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]