Subsidies

Impulsregeling startende literaire makers

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor startende literaire makers

De Impulsregeling voor startende literaire makers is een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor beginnende literaire makers, waaronder schrijvers, performers, illustratoren en graphic novelists die werken in het Nederlands, Fries of Papiaments. Startende literaire makers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Om deze groep alsnog een kans te bieden om hun werk onder de aandacht te brengen bij een potentieel publiek, of om te investeren in hun eigen ontwikkeling en het opbouwen van een professioneel netwerk, heeft de Rijksoverheid extra budget beschikbaar gesteld.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
  zolang het budget strekt; uiterlijk 1 november 2023

Het subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Het is momenteel niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Er kan per maker een beurs van € 3.000 worden aangevraagd. Dat kan vanaf 15 juni 2023 – zolang het budget strekt. Het totale budget voor de regeling bedraagt € 342.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zullen binnen acht weken worden afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 1 november 2023, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

Wie kunnen aanvragen?

Onder startende literaire makers verstaan we makers die niet meer dan twee boeken* hebben gepubliceerd. Verder moet je voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 1. Professionele makers die in de periode van 1 januari 2017 tot 1 maart 2023 een positief besluit ontvingen over hun literaire werk in het kader van minimaal één van de hieronder genoemde regelingen:
 2. Professionele literaire makers die tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2023 een titel hebben gepubliceerd die tot stand is gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Dit kan een projectsubsidie in één van de hierboven genoemde regelingen zijn, maar ook een indirecte subsidie voor je werk in het kader van één van de hierna genoemde regelingen voor uitgeverijen:
 3. De aanvrager stond tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2023 geprogrammeerd tijdens een door het Letterenfonds ondersteund literair evenement met een optreden gericht op de presentatie van een eigen, grotendeels Nederlands-, Papiaments- of Friestalig literair werk.
  Hoe weet ik wanneer een evenement ondersteund is door het Nederlands Letterenfonds?
     
 4. Van de hand van de aanvrager verscheen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2023 een publicatie in een literair tijdschrift dat door het Letterenfonds is ondersteund via de regeling Literaire tijdschriften of de regeling Literaire tijdschriften 2021-2024.
  Welke tijdschriften zijn ondersteund door het Nederlands Letterenfonds?
     
 5. De aanvrager nam deel aan het talentontwikkelingstraject Slow Writing Lab of #NieuweStukken in de periode 2017-2023.

* Publicaties waarvoor een contract is afgesloten volgens de bepalingen in het Modelcontract GAU/Auteursbond.

Waarvoor kan ik aanvragen?

Je vraagt subsidie aan om een persoonlijk projectplan uit te voeren. De impulsregeling voor startende makers is specifiek bedoeld voor beginnende makers die als gevolg van de coronacrisis minder hebben kunnen investeren in het bereiken van een publiek en/of de ontwikkeling van hun professionele beroepspraktijk. Het projectplan wordt beoordeeld op kwaliteit en realiteitszin.

Hoe stel ik een projectplan op?

In je plan beschrijf je één of meerdere doelen die je wilt bereiken in je ontwikkeling, en je legt uit hoe en wanneer je van plan bent deze doelen te bereiken. Je bent verder vrij in de invulling van het plan: zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vorm van scholing, coaching, of begeleiding die op dat moment bij je professionele ontwikkeling past. Ook kan je als maker investeren in het bereiken van een publiek, door bijvoorbeeld deelname aan (online) optredens. Daarnaast kan je ook investeren in de verbetering van je eigen website, het maken van een podcast, trailer of vlog of andere manieren van presentatie op sociale media.

Hoe stel ik een begroting op?

In de begroting geef je een overzicht van de geschatte (externe) kosten die je zult gaan maken en begroot je de uren die je zelf gaat besteden aan de uitvoering van je projectplan. De subsidie kan worden aangewend als een honorarium voor eigen inzet. De eisen aan de begroting zijn verder beperkt. Als je een aanvraag indient is dat altijd voor € 3.000, inclusief BTW.

Geldt er een inkomensgrens?

Nee, formeel niet. Zo kunnen we deze tijdelijke steunregeling sneller uitvoeren. Wel vragen we je om géén aanvraag in te dienen als je deze steunmogelijkheid niet nodig hebt.

Wanneer en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen tot 1 november 2023 worden ingediend via onderstaand aanvraagformulier. Indien het subsidieplafond vóór die datum wordt bereikt, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd op deze pagina.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond was initieel vastgesteld op € 300.000. In augustus is het subsidieplafond verhoogd naar € 342.000, waardoor er nu in totaal 114 makers een beurs kunnen ontvangen.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor na het indienen van mijn aanvraag?

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, uiterlijk acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Je ontvangt het besluit per mail. Bij een positief besluit wordt het bedrag binnen twee weken na de besluitmail uitgekeerd.

Hoe weet ik welk literair tijdschrift of festival een subsidie ontving van het Letterenfonds?

De ondersteunde literaire tijdschriften vind je in deze pdf.
De festivals aan wie een subsidie is toegekend vind je in onze jaarverslagen, hier vind je de lijst.

Hoe toon ik aan dat ik geprogrammeerd stond op een literaire manifestatie of activiteit?

Noem bij je aanvraag de datum van je deelname aan de manifestatie of activiteit en stuur de flyer (of ander bewijs) van het programma waarin je geprogrammeerd stond mee. Een link naar een programma of flyer op het internet voldoet, of anders een scan/foto van de flyer. Je kunt ook een factuur meesturen.

Ik heb eerder een beurs in het kader van de Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers of de regeling Van maker tot lezer ontvangen. Kan ik ook aanvragen?

Ja, dat kan. Wel dien je ervoor te zorgen dat de activiteiten waarvoor je aanvraagt niet dezelfde zijn als die waarvoor je eerder een ontwikkelbeurs ontving.

Hoeveel tijd heb ik om mijn projectplan uit te voeren?

De activiteiten zoals benoemd in je projectplan dienen voor 1 januari 2025 te zijn afgerond.

Kunnen vertalers ook aanvragen?

(Literair) vertalers kunnen niet aanvragen voor deze impulsregeling. Voor vertalers is de regeling Starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers beschikbaar.

Moet ik bij mijn project het logo van het Letterenfonds vermelden?

Het vermelden van ons logo is niet verplicht. Indien je toch graag een vermelding aan je publicatie of werk toevoegt, dan graag ons logo gebruiken zoals te vinden op deze pagina.

Moet ik bewijsexemplaren opsturen na de voltooiing van mijn project?

Nee, het is niet nodig (fysieke) exemplaren van je werk op te sturen naar het Letterenfonds. Omdat wij hier in principe niets mee doen raden wij het af om fysiek werk op te sturen.

Tot slot, vergeet niet dat bij een volgende subsidieaanvraag bij het Letterenfonds een (korte) toelichting wordt verwacht op het verloop/resultaat van deze subsidie. Deze toelichting is pas verplicht na de uiterlijke datum van afronden van het projectplan, 1 januari 2025.

Heb je nog vragen? Of wil je checken of je alles goed hebt begrepen voordat je je aanvraag indient? We helpen je graag verder. Vragen kun je mailen naar Neeke Scheers.

Het aanvraagformulier is gesloten.

Downloads

Neeke Scheers

Contact

Neeke Scheers

[email protected]