nieuws

Rapport visitatiecommissie

14 januari 2015

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van vijf onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno Verbergt en Patty Voorsmit.

Het algemene oordeel van de commissie is positief: “Het beleid dat de zes fondsen voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwikkeling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd.”

De commissie werkte aan de hand van een door de minister opgesteld protocol en onderzocht zowel de kwaliteit van uitvoering als de bedrijfsvoering. Woensdag 14 januari werd het rapport door de minister in ontvangst genomen. U kunt het hier nalezen.

Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

[email protected]