nieuws

Nadruk op talentontwikkeling, digitale projecten en zichtbaarheid auteurs en vertalers

Beleidsplan Nederlands Letterenfonds 2013-2016

14 februari 2012

Het Nederlands Letterenfonds diende op 1 februari zijn meerjarenbeleidsplan voor de periode 2013-2016 in bij het ministerie van OCW. Ontwikkelingen in het boekenbedrijf, bezuinigingen op cultuur en een verbreding van het takenpakket maken een herziening van regelingen en activiteiten van het Letterenfonds noodzakelijk.

Schrijvers, talentontwikkeling en zichtbaarheid

Het Letterenfonds verwacht de komende jaren ingrijpende veranderingen in het literaire landschap als gevolg van de door veel uitgeverijen aangekondigde titelreducties, digitale ontwikkelingen en een substantiële vermindering van overheidsmiddelen voor ondersteuning van auteurs, uitgevers en festivals. In het licht hiervan zijn investeringen in opkomend talent van groot belang. Het fonds zal bij de projectwerkbeurzen voor schrijvers talentontwikkeling nog duidelijker centraal stellen en middelen voor programma's vrijmaken die de zichtbaarheid van schrijvers en het publieksbereik van hun werk vergroten. De opgelegde bezuinigingen maken aanpassingen op de hoogte van werkbeurzen en subsidievoorwaarden onvermijdelijk.

Digitaal

Het fonds zal nieuwe vormen van schrijven, lezen en uitgeven ondersteunen, ook vanwege de mogelijkheden die deze bieden voor ontsluiting van literair erfgoed. Voor innovatief literair werk in de nieuwe media en voor innovatieve oplossingen ter vergroting van het publieksbereik voor met name kwetsbare genres worden middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast wil het fonds de overgang naar digitale presentatie faciliteren van uitgaven die van overheidswege niet langer voor subsidie in aanmerking komen, waaronder de literaire tijdschriften.

Vertalers, vertalingen en kwaliteitsbevordering

De promotie van Nederlandstalige literatuur in het buitenland heeft zich recentelijk toegespitst op opkomende markten in Azië, de Arabische wereld en Turkije - expansie is de afgelopen jaren met name in deze gebieden gerealiseerd. Deze successen wil het fonds verder uitbreiden met een focus op de BRIC-landen en Zuid-Amerika. Op het gebied van vertalingen in het Nederlands zal het Letterenfonds zijn inspanningen intensiveren om verschraling van de markt van vertaalde literatuur het hoofd te bieden. De aanwas van jonge vertalers zal door het fonds gestimuleerd worden door middel van deskundigheidsbevordering, in nauwe samenwerking met o.a. het Expertisecentrum Literair Vertalen in Utrecht en de Masteropleiding Literair Vertalen die later dit jaar van start gaat. Ook zal het fonds meer aandacht geven aan de zichtbaarheid van vertalers en het vertalen om het vak aantrekkelijk te houden voor nieuw talent.

Manifestaties en festivals

Vijf Nederlandse (inter)nationaal opererende literaire festivals en twee literair-educatieve instellingen kunnen vanaf 2013 een beroep doen op ondersteuning uit een nieuwe meerjarenregeling van het fonds. Ook hier geldt dat de beschikbare middelen voor ondersteuning van festivals en instellingen ten opzichte van de huidige periode drastisch zijn verminderd. Het Letterenfonds zal de komende jaren in verband met de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland manifestaties met Nederlandstalige auteurs organiseren in o.a. Brazilië en Argentinië en is in gesprek over een mogelijk Nederlands-Vlaams gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in 2015 of 2016.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is in 2010 ontstaan uit een fusie van het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Het fonds ondersteunt schrijvers en vertalers bij de creatie van nieuw literair werk en brengt Nederlandse literatuur in het buitenland onder de aandacht. De bezuinigingen hebben ook hun effect op het fonds zelf, het aantal fte zal in de komende beleidsperiode met circa 20% verminderen.

Meer informatie:
Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

[email protected]