nieuws

Onjuistheden in artikel PC

13 oktober 2013

Het Nederlands Letterenfonds betreurt de discussie die is ontstaan naar aanleiding van een artikel in het studenten-weekblad Propria Cures (PC). Het Letterenfonds wil bij dezen enkele van de feitelijke onjuistheden uit het artikel rechtzetten.

Op basis van het toekenningenoverzicht in het Jaarverslag 2012 van het Letterenfonds stelt PC dat de gehonoreerde auteur Joost Zwagerman ‘vermoedelijk’ om financiële redenen niet in aanmerking kwam voor een projectbeurs en de door het Fonds gestelde financiële voorwaarde heeft omzeild. Dit is onjuist.

Iedere literaire auteur met ten minste één titel op zijn of haar naam kan onder voorwaarden een aanvraag doen voor een volgend boek. Een van die voorwaarden is de inkomensgrens, die voor 2012 op 51.000 euro en voor 2013 op 45.000 euro belastbaar verzamelinkomen ligt. Aanvragers zijn verplicht middels definitieve aanslagen inkomstenbelasting aantoonbaar te maken dat de inkomensgrens niet wordt overschreden. Op naleving van deze verplichting wordt door het Fonds nauwgezet toegezien; geen enkele aanvrager kan hiervan worden uitgezonderd. Mocht bij definitieve vaststelling van een subsidie blijken dat de inkomensgrens in een bepaald jaar is overschreden, dan betaalt de aanvrager het te veel uitgekeerde bedrag terug.

Ook suggereert Propria Cures dat een medewerker van het Letterenfonds een rol zou kunnen vervullen bij aanvragen waarbij de medewerker zelf (in)direct belanghebbend zouden zijn. Dit is vanzelfsprekend niet het geval. De wettelijke regelgeving ten aanzien van het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling wordt door het Letterenfonds strikt nageleefd. Projectsubsidies voor auteurs worden bovendien uitsluitend verleend op basis van advies van onafhankelijke externe adviseurs. Iedere suggestie dat projectsubsidies op basis van persoonlijke belangen of voorkeuren zouden kunnen worden uitgegeven is onzinnig.

Voor meer informatie:

Nederlands Letterenfonds, tel 020 520 73 00
Tiziano Perez, plaatsvervangend directeur, e-mail: post@letterenfonds.nl
Hanneke Marttin, communicatiemedewerker, e-mail: h.marttin@letterenfonds.nl