agenda

Naar Frankfurt!

Nei Frankfurt!

27 september 2013

Het Nederlands Letterenfonds en Tresoar nodigen u mede namens de provincie Fryslân uit voor het programma Naar Frankfurt! Aanleiding vormt de eerste gezamenlijke promotie van de Friese literatuur op de komende Frankfurter Buchmesse. Een belangrijke publicatie in dit verband is de brochure 10 Books from Friesland, die op deze middag zal worden gepresenteerd.

U bent van harte welkom op vrijdag 27 september 2013, van 15.30-19.00 uur, in het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden.

Het programma begint om 16.00 uur met een kort welkomstwoord door het Letterenfonds, gevolgd door een tafelgesprek over de promotie van literatuur in het buitenland met David Colmer, Jelma Knol, Victor Schiferli en Rudi Wester onder leiding van Karen Bies (voertaal Nederlands). Aansluitend volgt de presentatie van de brochure 10 Books from Friesland (voertaal Fries). Alpita de Jong, intendant Fries namens het Letterenfonds, overhandigt het eerste exemplaar aan gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân. Daarna heffen we het glas.

It Nederlands Letterenfonds en Tresoar noegje jo mei út namme fan de provinsje Fryslân út foar it programma Nei Frankfurt! Oanlieding dêrfoar is de earste mienskiplike promoasje fan de Fryske literatuer op de kommende Frankfurter Buchmesse. In wichtige publikaasje yn dit ferbân is de brosjuere 10 Books from Friesland, dy’t op dizze middei presintearre wurde sil.

Jo binne fan herten wolkom op freed 27 septimber 2013, fan 15.30-19.00 oere, yn it Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar, Bûterhoeke 1 te Ljouwert.

It programma begjint om 16.00 oere mei in koart wolkomstwurd troch it Letterenfonds, folge troch in tafelpetear oer de promoasje fan literatuer yn it bûtenlân mei David Colmer, Jelma Knol, Victor Schiferli en Rudi Wester, ûnder lieding fan Karen Bies (fiertaal Nederlânsk). Oanslutend folget de presintaasje fan de brosjuere 10 Books from Friesland (fiertaal Frysk). Alpita de Jong, yntindant Frysk út namme fan it Letterenfonds, oerhanniget it earste eksimplaar oan deputearre Jannewietske de Vries. Dêrnei heffe wy it glês.

Tresoar hoofdingang

Zie ook: