nieuws

UPDATE

Coronamaatregelen Letterenfonds

28 maart 2020

De corona epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen, hebben een grote impact op de cultuursector en daarmee ook op iedereen die ervoor zorgt dat literatuur lezers bereikt en kan bereiken, van schrijvers en vertalers tot boekhandels, uitgeverijen en festivals. In overleg met het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen treft het Letterenfonds maatregelen om aanvragers tegemoet te komen en waar mogelijk onzekerheden te verminderen. Ook werken we graag mee aan het verspreiden van online alternatieven voor door het fonds ondersteunde projecten en boeken, en aan de door Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel bedachte en door de CPNB uitgerolde campagne #ikleesthuis. Een update.

Het werk bij het Letterenfonds gaat gewoon door. De collega’s zijn per mail te bereiken. Wel verzoeken we u de bij een aanvraag noodzakelijke boeken in eerste instantie zoveel mogelijk als pdf aan te (laten) leveren op het algemene mailadres: post@letterenfonds.nl. Dit is ook makkelijker voor de betrokken uitgeverijen. Ook vragen we u aanvragen die normaliter niet digitaal maar per post worden ingediend, nu op beide manieren aan te leveren. Ook uw digitale aanvraag (Word-bestand of pdf) kan naar het algemene mailadres. Meer informatie vindt u bij de betreffende regelingen.

Commissievergaderingen worden nu via video overleg gevoerd. Op de website zal bij de afzonderlijke regelingen steeds een update worden gepost over de stand van zaken; zo kunt u zien of de ontvangstbevestigingen van een bepaalde ronde reeds zijn verstuurd of wanneer de besluiten verwacht worden. We streven ernaar alle aanvragen binnen de reguliere termijn te behandelen, maar het is helaas niet helemaal uit te sluiten dat er op onderdelen vertraging ontstaat.

Post kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 worden bezorgd, maar zonder contactmoment: in de entreehal van het Letterenhuis staat een tafel waarop u pakketten kunt achterlaten.

Informatie Rijksoverheid

De rijkscultuurfondsen onderhouden nauw contact met het Ministerie van OCW over steunmaatregelen voor de kunst- en cultuursector. Voor meer informatie over de rijksbrede maatregelen, die ook van toepassing zijn op de letterensector, verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid. Volg bovendien de nieuwsberichten van het ministerie van OCW. Zo is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nu breder opengesteld, waardoor ook het culturele en creatieve veld, waaronder boekhandels, hier onder voorwaarden gebruik van kan maken. Deze voorziening opent op maandag 30 maart.

Gevolgen voor ondersteunde organisaties

Met betrekking tot projecten die door het Letterenfonds zijn ondersteund en die door de corona uitbraak niet of slechts gedeeltelijk door kunnen gaan, stelt het fonds zich coulant op: uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd. Het is niet nodig om contact op te nemen als er twijfel is of uw evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mailt u met uw contactpersoon.

Alle organisaties en personen die op dit moment subsidie ontvangen van het Letterenfonds en die hebben moeten besluiten de gesubsidieerde activiteit in z’n geheel af te blazen, kunnen erop rekenen dat het fonds soepel omgaat met gemaakte prestatieafspraken en dat alle reeds gemaakte kosten subsidiabel zijn.

In de huidige situatie is het voor veel organisaties lastig om de jaarverantwoordingsstukken over 2019 af te ronden. De deadline voor het aanleveren van de (financiële) jaarverantwoording over 2019 wordt dan ook verzet naar 1 juni 2020.

Bij deze coulancemaatregelen en voortzetting van toegezegde subsidie gaat het Letterenfonds ervan uit dat verplichtingen en afspraken ten aanzien van zzp’ers zoveel mogelijk worden nagekomen. Meerdere festivals, waaronder Passionate, Wintertuin, School der Poëzie en Writers Unlimited, hebben inmiddels laten weten de honoraria aan zzp’ers voor reeds verstrekte opdrachten die nu geen doorgang kunnen vinden geheel of gedeeltelijk te betalen.

Schrijvers en vertalers

Uiteraard zal het Letterenfonds ook richting individuele aanvragers, zoals schrijvers en vertalers coulance betrachten. Mochten bijvoorbeeld met een reisbeurs of ontwikkelbeurs ondersteunde plannen uitgesteld worden, dan zal dat vanzelfsprekend worden geaccepteerd. Mochten de plannen geen doorgang kunnen vinden vanwege de noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie, dan zullen reeds gemaakte kosten op de reis- dan wel ontwikkelbeurs verhaald kunnen worden. We verzoeken u om een bericht aan uw contactpersoon te sturen zodra helder is of uitstel dan wel annulering aan de orde zijn.

Het is voorlopig, in ieder geval tot 1 juli 2020 niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland. Ook is het Vertalershuis Amsterdam tot 1 juli gesloten. Waar mogelijk proberen we iets extra’s te doen, bijvoorbeeld door vertalers uit het Nederlands een opdracht te verstrekken voor een sample translation.

Vanuit de overheid is voor alle zzp’ers, dus ook voor schrijvers en vertalers, de mogelijkheid geboden om voor maximaal drie maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto aan te vragen (met terugwerkende kracht per 1 maart). Hierbij gelden coulantere regels dan gebruikelijk. Zo wordt niet naar het inkomen van de partner gekeken, en speelt ook de hoogte van opgebouwde reserves of spaartegoeden geen rol. Meer informatie hierover vindt u via de rijksoverheid.

Op www.115.nl kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor de zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en een aanvraag indienen.

De Auteursbond heeft een meldpunt geopend. Ook zijn op de website van Kunsten 92 steeds updates te vinden voor de culturele sector rondom de maatregelen en toegezegde ondersteuning.

Online evenementen

Een deel van de door het Letterenfonds georganiseerde projecten zal van live naar online verhuizen, of worden verplaatst. Zo zal de campagne rondom Nederlandse literatuur in het VK, New Dutch Writing een uitloop krijgen in 2021.

Ook voor binnenlandse activiteiten – zoals bijvoorbeeld de literaire talkshow Letteren Live, de Schwob-programma’s en de Vertalersgeluktournee - wordt naar alternatieven gekeken. Updates hierover volgen na de persconferentie van aanstaande dinsdag, 31 maart 2020, waarin de overheid met heldere nieuwe richtlijnen voor bijeenkomsten binnen Nederland zal komen.

Cultuur+Ondernemen zette ondertussen alvast acht digitale verdienmodellen voor de culturele wereld op een rij. En geeft daarbij vragen die helpen om bij het juiste model uit te komen.

Wij delen graag

Organiseert u online alternatieven voor door het fonds ondersteunde projecten? Heeft u bijvoorbeeld een leesclub opgericht rondom een van de door het Letterenfonds ondersteunde boeken? Of stelt u als uitgever leesfragmenten of interviews rondom deze titels beschikbaar? We ondersteunen deze aandacht voor literatuur graag. Laat ons weten welke activiteiten er aan komen – via de mail of met een tag (@Letterenfonds voor het binnenland, @DutchLiterature voor het buitenland) – en we proberen uw activiteiten mee te nemen in onze social media kalender. U kunt uw activiteiten per mail melden bij de afdeling communicatie, bij Juul Klein Wolterink en Hanneke Marttin.