nieuws

Nieuwe regeling: Ontwikkelbeurzen

19 december 2019

In 2019 is het Nederlands Letterenfonds gestart met een nieuwe (pilot)regeling voor schrijvers: Ontwikkelbeurzen. Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een persoonlijk budget ter beschikking aan schrijvers die tevens een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties. Met een ontwikkelbeurs kunnen zij investeren in de ontwikkeling van het eigen kunstenaarschap en/of cultureel ondernemerschap.

De beurs kan worden ingezet voor een vorm van scholing, coaching, of begeleiding; te denken valt bijvoorbeeld aan onderhandelingstechnieken, spreken in het openbaar, gebruik van sociale media, kennis van de belastingwetgeving, het (beter) leren van een taal, etc. Ook reis- of verblijfskosten voor studiedoeleinden in binnen- of buitenland (bijvoorbeeld een schrijversresidentie) kunnen met een ontwikkelbeurs worden bekostigd. De ontwikkelbeurs betreft een onkostenvergoeding (tot een maximum van € 2.500 inclusief btw) en wordt gefinancierd uit extra middelen die het Ministerie van OCW voor de jaren 2019 & 2020 beschikbaar heeft gesteld voor talentontwikkeling.

In 2020 kan een aanvraag voor een ontwikkelbeurs worden ingediend via de Letterenfondssite, daar is ook de regeling terug te vinden. De aanvraag voor een ontwikkelbeurs dient tegelijk met de aanvraag voor een projectsubsidie te worden ingediend. De sluitingsdata voor zowel het indienen van aanvragen voor ontwikkelbeurzen als voor het aanvragen van een projectsubsidie zijn: 15 januari voor ervaren schrijvers, 15 maart voor starters en 15 juni voor oeuvrebouwers. De ontwikkelbeurzen worden uitsluitend verleend aan schrijvers die ook een projectsubsidie voor het schrijven van nieuw literair werk van het fonds ontvangen.

Vanaf de start van de nieuwe cultuurnotaperiode in 2021 zal de ondersteuning van studiereizen binnen de Regeling reiskosten buitenland komen te vervallen en worden vervangen door de ontwikkelbeurzen. Ook vertalers kunnen per 2021 een ontwikkelbeurs aanvragen.

Let op: in 2020 is het nog wel mogelijk een aanvraag voor een studiereis in te dienen, zie Reiskosten buitenland.