nieuws

noodzaak samenhang in aanpak leesbegrip en leesmotivatie

Actieplan Taalunie

28 augustus 2019

Hoe kan het niveau van begrijpend lezen van basisschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen worden verhoogd? En hoe krijgen deze leerlingen meer plezier in en betrokkenheid bij het lezen?

In het op 28 augustus gepubliceerde plan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie doet de Taalunie (in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse ministers van Onderwijs en Cultuur) aanbevelingen om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen te vergroten. Uitgangspunt van de aanbevelingen van de Taalunie is dat scholen vijf kernthema’s in samenhang oppakken om tot een effectieve aanpak voor een groter leesbegrip en leesmotivatie te komen.

Leescoalitie

Daarbij onderschrijft de Taalunie het recente advies Lees! van de Nederlandse Raad voor Cultuur & de Onderwijsraad en de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, en roept op om vanuit één visie te werken aan het verhogen van het niveau van begrijpend lezen én de leesmotivatie. Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt als partner in de Leescoalitie deze zienswijze. Beter leesbegrip en meer leesmotivatie vormen immers de basis voor iedere vorm van literair leesplezier en het ontwikkelen van literaire competenties. Met de Leescoalitie, opgericht om in gezamenlijkheid in Nederland het geletterdheidsniveau te verhogen en de leescultuur te versterken, is deze weg al ingeslagen.

Verdere ondersteuning leesbevordering

Naast de samenwerking met de partners in de Leescoalitie draagt het Nederlands Letterenfonds ook direct bij aan verrijking van de leesomgeving en het stimuleren van de leesmotivatie. Zo gaf het fonds onder meer opdracht tot de creatie van de op de basisschoolleeftijd gerichte game ‘Puzzling Poetry Junior’, verstrekt het subsidies voor de totstandkoming van multimediale (voor)leesboeken en bijzondere geïllustreerde kinder- en prentenboeken, en ondersteunt het talentontwikkelingshuizen als ROSE Stories en El Hizjra en literair-educatieve organisaties. Samen met Stichting Lezen stimuleert het fonds het lezen en de leesmotivatie via onder meer de Kinderboekenambassadeur, de Kinderboekenambassade (in het Kinderboekenmuseum) en de website Lees je beter. Op 5 november a.s. wordt gezamenlijk het symposium Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas voor leerkrachten in het primair onderwijs en docenten georganiseerd.

Links