nieuws

advies Onderwijsraad en Raad voor Cultuur

Lees! Een oproep tot een leesoffensief

25 juni 2019

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Zo stelt het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op maandag 24 juni hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt het advies, en vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor het literaire lezen en het vergroten van literaire competentie.

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren in Lees! om leesmotivatie voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen. Daarbij geven ze drie aanbevelingen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen.

Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid

Voor scholen is het stimuleren tot lezen een belangrijke taak. Maar zij mogen er niet alleen voor staan. Voor de landelijke overheid, de gemeenten, de scholen en de bibliotheken samen moet het vergroten van lees-motivatie een speerpunt zijn. Zij hebben de opdracht om voorzieningen te realiseren die bij alle leerlingen het diepe lezen stimuleren. De overheid moet meer geld hierin investeren en een geïntegreerd en samenhangend leesbeleid voeren.

Zorg voor een rijk leesaanbod

De raden pleiten ervoor om jongeren in hun gehele schoolloopbaan te voorzien van een rijk leesaanbod – boeken en langere verhalende teksten, hetzij van papier hetzij digitaal. Het is aan uitgevers om te zorgen voor een divers aanbod, dat aansluit bij de interesses van jongeren met verschillende achtergronden. Het Letterenfonds heeft hier een taak. De overheid kan waar nodig ondersteunen.

Breng een leescultuur tot stand

Jongeren zijn meer geneigd om te lezen wanneer ze worden omgeven door een leescultuur. In een lees-cultuur zijn behalve boeken ook volwassenen aanwezig die de rol van leesbevorderaar vervullen. De raad adviseert scholen ook om leesspecialisten binnen te halen. Om de kwaliteit van leesspecialisten en lees-bevorderaars te borgen is het van belang dat ze goede scholing krijgen en voldoende tijd voor hun taken.

Minister met Lees!

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds onderschrijft het advies van de raden. Daarbij vraagt Letterenfonds in het bijzonder aandacht voor het literaire lezen en het verwerven of vergroten van literaire competenties. Ook pleit het fonds voor een verhoogde inzet van schrijvers en vertalers op scholen en samenhang met Cultuureducatie met Kwaliteit.

Het Letterenfonds stimuleert het totstandkomen van een rijk en divers literair aanbod door zowel oorspronkelijk werk als vertalingen te ondersteunen, door het werk van talentontwikkelingshuizen als Rose Stories en El Hizjra mee mogelijk te maken, en door te investeren in nieuwe makers en nieuwe genres via projecten als Nieuwe Stukken, Literatuur op het Scherm en het Slow Writing Lab. Het fonds draagt bij aan leesbevordering door niet alleen literair-educatieve festivals te ondersteunen, maar bijvoorbeeld ook de Kinderboekenambassadeur, de (door de CPNB georganiseerde) campagne Boekenweek voor Jongeren / Literatour, en (in samenwerking met De Schrijverscentrale) de Spoken Word en Boek een dichter campagnes. Met Stichting Lezen en De Schrijverscentrale wordt, ook met het oog op de komende cultuurplanperiode 2021-2024, overlegd over verdergaande samenwerking op het vlak van leebevordering. Om deze samenhang te verbreden is het Letterenfonds eerder dit jaar toegetreden tot De Leescoalitie.

Links