nieuws

Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter

Vier literaire tijdschriften krijgen ieder 25.000 euro

23 januari 2013

Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds elk een bijdrage van € 25.000 om zich verder te ontwikkelen op papier, op internet en in publieksbereik. In september 2012 maakten de fondsen bekend dat ze hiervoor samen € 100.000 ter beschikking stellen. Beide fondsen achten het van belang om te investeren in deze kleine maar belangrijke literaire podia.

Het Nederlands Letterenfonds en het Cultuurfonds hechten beide aan een levendig en veelzijdig literair aanbod, waaraan de tijdschriften een waardevolle bijdrage leveren: ‘Ze vormen het bindweefsel tussen alle vitale organen van de literatuur,’ zoals Christiaan Weijts schrijft in het essay dat hij vandaag hier publiceert.

De commissie die de aanvragen beoordeelde, heeft gekozen voor zoveel mogelijk verschillende tijdschriften, die ieder ook een eigen toekomststrategie hebben.

Hollands Maandblad: “Een tijdschrift met karakter, dat al decennialang met een ijzeren regelmaat elke maand verschijnt. Het blad biedt consequent ruimte aan nieuw schrijftalent en reikt jaarlijks ‘schrijversbeurzen’ uit aan veelbelovende jonge medewerkers op het gebied van proza, poëzie en essayistiek. De redactie kiest vastberaden voor verschijning op papier, en wil de band met de lezerskring versterken door inzet van digitale middelen. Met de bijdrage van de fondsen zal gewerkt worden aan digitale handreikingen aan potentiële lezers, waaronder een zogeheten Etalage app. Een bewust behoudende maar weldoordachte strategie die de toekomst van het blad veilig moet stellen.”

Das Magazin: “Het blad heeft in zijn korte bestaanstijd veel schrijvers en (jonge) lezers aan zich weten te binden, als ook veel succesvolle samenwerkingen tot stand gebracht. Er is een directe verbinding tussen het online en offline verschijnen van dit bruisende en aantrekkelijk vormgegeven blad. De redactie onderhoudt via sociale media voortdurend contact met de lezers en diverse communities. De investering van de fondsen stelt de redactieleden in staat om de zeer uitgebreide on- en offline activiteiten voort te zetten en uit te breiden, zoals Das Magazin festival, Literaturfest, de leesclubs. Nieuw is het ontwikkelen van de online DASMAG-Courant (met stukken die alleen bedoeld zijn voor digitale consumptie) en het maken van een tabletapp die stukken van de Courant en het tijdschrift samenbrengt.”

Terras: “Een nog jong nieuwsgierig blad dat voortbouwt op de traditie van het tijdschrift Raster (1967-2008). Terras is een ‘digitaal domein’ dat twee keer per jaar een bijzondere papieren uitgave brengt. Het blad onderscheidt zich van andere tijdschriften door aandacht te schenken aan nieuwe stemmen in binnen- en buitenlandse literatuur en die literaire uitingen vloeiend te verbinden met andere kunstdisciplines. Het is een plek waar jonge vertalers aan de slag kunnen. Terras plaatst de contemporaine literatuur, ook de Nederlandse, in een multimediale en multidisciplinaire omgeving. Met het geld kan de website worden uitgebreid en verbeterd (navigatie, ePub, POD-optie en betaalfunctie) en zal een aantal publieksactiviteiten worden opgezet, waarvoor ook buitenlandse sprekers worden uitgenodigd.”

Liter: “Het is een inhoudelijk sterk tijdschrift met een levensbeschouwelijk karakter, dat zich ook duidelijk als zodanig positioneert. Liter heeft vergaande vernieuwende plannen op het gebied van digitalisering, waaronder mind mapping van literaire teksten: het werk wordt in een ‘wolk’ gelinkt aan andere teksten en beelden. De redactie zoekt bewust de dialoog met de lezers, die ook op inhoudelijk niveau ideeën kunnen aandragen. Liter wil inzetten op een optimale interactie tussen het digitale platform, sociale media en het tijdschrift. Een nieuw digitaal tijdschrift – Kwartliter – is in voorbereiding, met literaire experimenten, filmpjes, blogs. Met de bijdrage kan Liter de uitwerking van deze plannen bewerkstelligen en vormgeven.”

De aanvragen zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit deskundigen op het terrein van literatuur, nieuwe media en publieksbereik. De plannen zijn getoetst aan de hand van criteria op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, digitalisering, publieksbereik, marketingstrategie, toekomstvisie, een realistische begroting en een wezenlijk onderscheid ten opzichte van het bestaande aanbod.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen worden jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteund. Het Cultuurfonds kent zes werkterreinen, waaronder Geschiedenis & Literatuur. Binnen dit werkterrein ondersteunt het Cultuurfonds projecten die over de geschiedenis (waartoe ook cultuur- en literatuurgeschiedenis worden gerekend) van ons land gaan en projecten op het gebied van de Nederlandse taal en literatuur, waaronder de landelijke vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt en de jaarlijkse toekenning van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is een landelijk kunstfonds dat zich richt op ondersteuning van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Op last van het ministerie verdwenen per 1 januari 2013 de tijdschriftregelingen van de kunstfondsen. Het Letterenfonds heeft echter toestemming om te blijven investeren in de digitale ontwikkeling en verschijningsvormen van literaire tijdschriften. Het fonds maakt hiervoor jaarlijks 50.000 euro vrij uit eigen middelen. Naast het initiatief met het Cultuurfonds, heeft het Letterenfonds nog bescheiden mogelijkheden voor tijdschriften die alleen voor de digitale ontwikkeling van hun blad subsidie willen aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

  • Nederlands Letterenfonds, Hanneke Marttin, tel. 020 – 520 73 00
  • Prins Bernhard Cultuurfonds, Yvette Hoogerwerf, tel. 06 –15 01 15 82
Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]