nieuws

Wanderlust

Open oproep: bemiddelaars in de literatuur

30 augustus 2017

Het Nederlands Letterenfonds continueert in 2017-2020 Wanderlust, het programma voor talentontwikkeling in internationale context. Bemiddelaars in de literatuur, zoals bijvoorbeeld talentvolle literaire programmamakers en redacteuren van literaire tijdschriften en websites kunnen tot 1 november 2017 voorstellen voor 2018 indienen door een plan, motivatie en cv in te sturen.

Opzet van Wanderlust is talentvolle auteurs en bemiddelaars in staat te stellen zich artistiek en professioneel verder te ontwikkelen door verbindingen te leggen met een stimulerende, uitdagende internationale omgeving.

Talentvolle literaire programmeurs en redacteuren (tijdschriften/websites) – de bemiddelaars in de literatuur – kunnen een onderzoeksvoorstel indienen gericht op het vergroten of verdiepen van hun internationale kennis, ervaring en netwerk. Bijvoorbeeld op het gebied van de programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines of maatschappelijke domeinen.

Het programma richt zich expliciet op (jonge) talentvolle bemiddelaars die nog geen internationale praktijk of netwerk hebben, of dat nog in belangrijke mate moeten ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds moedigt hen aan om ook buiten de gebruikelijke (westerse) paden te treden. Tevens is het mogelijk als duo aan te vragen, waarbij bijvoorbeeld een ervaren programmeur de rol heeft van begeleider.

In bijzondere gevallen kunnen ook talentvolle schrijvers of vertalers een voorstel voorleggen, mits het gericht is op een rol als bemiddelaar (dus niet voor eigen werk).

Ingangseisen deelname

  • De programmeur/redacteur is in ieder geval al 2 jaar professioneel actief en maximaal 10 jaar;
  • De programmeur/redacteur werkt(e) bij een Nederlands literair of cultureel tijdschrift of festival;
  • Het betreffende tijdschrift of festival bestaat minimaal 2 jaar en is van landelijk belang.

Budget

Er is per jaar 20.000 euro beschikbaar, met een maximumbedrag per voorstel van 10.000 euro. Voor 2018 kunnen ten minste 2 voorstellen worden geselecteerd.

Aanmelden

Aanmelden kan op twee manieren: zelf of op voordracht van een organisatie. Naast een cv en korte motivatie voor deelname, verwachten we een helder en inspirerend plan dat:

  • laat zien dat het bezoek professioneel relevant is, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de programmeur/redacteur en/of een bijdrage kan leveren aan nieuwe inzichten (artistiek of anderszins) en leidt tot een concreet resultaat dat ook zichtbaar is voor het publiek (publicatie, programmaonderdeel op eigen festival/manifestatie e.d.);
  • meer behelst dan een bezoek aan een buitenlandse manifestatie/festival, of aan de redactie van een buitenlands literair magazine;
  • een zekere looptijd kent. Bijvoorbeeld doordat een bemiddelaar meeloopt in de redactionele voorbereiding van een buitenlands festival of meewerkt aan een tijdschriftnummer;
  • aansluiting zoekt met een professionele en toonaangevende buitenlandse partij;
  • geen direct deel uitmaakt van al bestaande (reguliere) activiteiten van de manifestatie of van het tijdschrift;
  • helder inzicht geeft in de kosten van het plan.

Selectie

Een adviescommissie (bestaande uit drie adviseurs) van het Nederlands Letterenfonds maakt de selectie. Er wordt in eerste instantie geselecteerd op de kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede de kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de internationale ontwikkeling van de programmeur/redacteur. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deadline

Voorstellen voor 2018 kunnen tot 1 november 2017 worden ingediend bij [email protected], o.v.v. ‘Wanderlust bemiddelaars’.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de coördinator van het Wanderlust-programma, Pieter Jan van der Veen: [email protected], tel. 020-520 7338.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]