agenda

Tresoar, Leeuwarden

Dag van de Friese Letterkunde

7 oktober 2016

https://www.fryske-akademy.nl/letterkundedei/

Op vrijdag 7 oktober vindt de eerste Dag van de Friese Letterkunde plaats in Tresoar te Leeuwarden. Classicus en dichter Piet Gerbrandy opent de dag met een lezing over het vakmanschap van Gysbert Japicx en de vraag wat hij de moderne lezer te bieden heeft. In oktober zal het precies 350 jaar geleden zijn dat het testament van Japix, de ‘Friese Shakespeare’ werd voorgelezen.

Het voorlopige programma

  • 10:25 Opening door dr. Hanno Brand, directeur Fryske Akademy
  • 10:30 Publiekslezing door dr. Piet Gerbrandy: ‘Bouwjen, timmerjen, mirsseljen in op-rjuechten’: het vakmanschap van Gysbert Japicx
  • 11:30 dr. Alpita de Jong: Literatuur in kleine en grote talen: de wet van de voorwaartse bûtensprong
  • 12:00 Abe de Vries (GJ-priis 2005): ‘In stekje oan los.Harmen Sytstra yn konflikt mei de ‘mienskip’
  • 12:30 Lunch
  • 14:00 Piter Boersma (GJ-priis 1998): (Friesche) Tjerne psychoanalytysk bedjippe
  • 14:30 Prof. Marc van Oostendorp: De lengte van Tsjêbbe Hettinga’s versregels
  • 15:30 Friduwih Riemersma: Wa’t skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer
  • 16:00 Prof. Henk van der Liet: ‘Frjemd en dochs eigen?’ Enkele overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke
  • 16:30 Borrel

De Dag van de Friese Letterkunde wordt georganiseerd door de Fryske Akademy, De Moanne, de NHL en Tresoar.