nieuws

Minimum tarief vooralsnog ongewijzigd

Aanvragen voor literaire vertalingen

18 december 2015

Ook in 2016 geldt bij aanvragen voor nieuwe literaire vertalingen onverkort het vertaaltarief en royaltypercentage zoals dat sinds een aantal jaren als minimum wordt gehanteerd. Voor proza is het tarief (minimaal) €0,064 per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van €2,24 per regel met een minimum van €39,17 per gedicht.

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers overleggen momenteel over een nieuw tarief. Sinds 1 juli 2015 geldt er een nieuwe wet, de ‘Wet Auteurscontractenrecht’. Deze is speciaal gemaakt om de onderhandelingspositie van de maker t.a.v. een exploitant te verbeteren.

De wet bevat een procedure om een ‘billijke vergoeding’ af te spreken. Die billijke vergoeding kan een tarief zijn en/of een royaltypercentage en moet door verenigingen van makers en exploitanten gezamenlijk worden gedragen. De afspraak over de vergoeding dient in het algemeen belang te zijn en zal met argumentatie omkleed naar de Minister van OCW worden gestuurd. De Minister kan, na het horen van een onafhankelijk adviesorgaan, overgaan tot het vaststellen van de vergoeding.

De VvL werkt in overleg met alle betrokken partijen aan een ministeriële vaststelling om te komen tot nieuwe afspraken, mogelijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. Dit proces zal nog een aantal maanden in beslag nemen.

Tot er helderheid is over (de uitkomst van) deze procedure blijven bij het Nederlands Letterenfonds de randvoorwaarden voor aanvragen binnen de regelingen Projectsubsidies voor literaire vertalingen en Schwob ongewijzigd. U kunt eventueel met uw uitgeverij overeenkomen het tarief aan te passen zodra VvL en LUG de vergoeding bekendmaken.