Subsidies

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  17 april 2023
16 oktober 2023 (verlengd)

Wie kunnen aanvragen?

In Nederland gevestigde rechtspersonen zoals een stichting of uitgeverij met een aantoonbaar netwerk in het literaire veld.

Wie kunnen niet aanvragen?

 • Individuen (natuurlijke personen).
 • Bibliotheken, onderwijsinstellingen of daaraan gerelateerde instellingen. Zij kunnen wel optreden als samenwerkingspartner.
 • Organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag indienden of willen indienen voor een meerjarige tijdschriftensubsidie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Voor projecten waarvan de digitale omgeving van wezenlijke invloed is op de vorm en inhoud van het project. Anders gezegd: het project zou niet zonder verlies van artistieke en inhoudelijke betekenis op een papieren drager tot stand kunnen komen. Het project dient in hoofdzaak een cultureel belang. Verder dient een project voor een belangrijk deel literair van aard te zijn, of betrekking te hebben op het literaire domein en meerwaarde te hebben binnen een (of meerdere) van de volgende categorieën. Projecten die inzetten op creatie komen eerder in aanmerking voor ondersteuning dan de andere categorieën.

 1. Creatie
  Projecten die een impuls geven aan onderzoek en het creëren van nieuwe vormen van literatuur in een digitale omgeving. Zoals e-poëzie, interactieve teksten, webfiction, literaire games, apps, etc.
 2. Curatorschap
  Het in een digitale omgeving onderzoeken of maken van onderscheid in de kwaliteit van literaire teksten, en/of het organiseren van een discussie hierover. De discussie kan eventueel ook offline worden gevoerd als die gelieerd is aan een digitaal project. Projecten die zich richten op het digitaliseren van literair erfgoed vallen buiten het bereik van deze regeling.
 3. Verdieping
  Reflectie op de veranderingen in de werkpraktijk van het multimediaal schrijven, vertalen of uitgeven.

Het aanzetten van leerlingen om in een digitale omgeving te lezen en schrijven van of over literatuur, kan onder de categorie Creatie of Curatorschap vallen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het project plaats heeft in door het Rijk gefinancierd onderwijs, naschoolse opvang die via de school is geregeld, of de openbare bibliotheek.

Waarvoor niet?

Er kan niet worden aangevraagd voor projecten die

 • op een papieren drager tot stand kunnen komen zonder verlies van artistieke betekenis;
 • in hoofdzaak commercieel, vaktechnisch of wetenschappelijk van aard zijn. Projecten met een vooral commerciële inslag kunnen terecht bij Cultuur+Ondernemen;
 • niet overwegend oorspronkelijk Nederlands- of Friestalig zijn;
 • bij indiening van de aanvraag al zijn gestart of afgerond (het Letterenfonds verstrekt geen subsidie met terugwerkende kracht). Een eventueel vooronderzoek voor het project is geen bezwaar;
 • geen landelijk belang en bereik hebben.

Per ronde kan slechts één project per aanvrager worden ingediend. De aanvrager kan pas opnieuw aanvragen als zijn vorige project aantoonbaar is afgerond.

Hoeveel kunt u aanvragen?

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 20.000 per aanvraag. De subsidies worden jaarlijks in één of meerdere rondes toegekend. Daarbij geldt dat de toe te kennen subsidie nooit hoger ligt dan 70% van de begrote kosten van het project. Het geld is bedoeld om het project mee mogelijk te maken, maar kan niet de enige bron van inkomsten zijn. Cofinanciering is een voorwaarde, waarbij ten minste één andere partij (niet zijnde de aanvrager) in het project investeert. De subsidies worden jaarlijks in één of meerdere rondes toegekend. Het Letterenfonds kan eisen dat de verstrekte subsidie uit de exploitatie-inkomsten wordt terugbetaald.

Hoe vraagt u aan?

Het fonds werkt met een online aanvraagformulier, waarbij ook de bijlage kan worden meegestuurd. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail. Het fonds neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Indien het formulier toch onvolledig blijkt te zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld binnen twee weken de ontbrekende informatie alsnog in te sturen. Als de aanvraag ook dan nog onvolledig is, wordt deze formeel afgewezen.

Afwikkeling

Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van (e-)literatuur, nieuwe media(kunst), marketing en publieksbereik en cultureel ondernemerschap. Het fonds kan vooraf extern advies inwinnen bij een of meerdere adviseurs. Hierna krijgt de adviescommissie de aanvraag inclusief adviezen voorgelegd. Als de commissie dit wenselijk acht kan ze u uitnodigen om het project mondeling toe te komen lichten.

Uitbetaling

Bij een positieve beslissing wordt het toegekende subsidiebedrag binnen vier weken na het schriftelijke besluit uitbetaald.

Subsidieplafond

Voor deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond. Als dit plafond is bereikt, worden aanvragen om budgettaire redenen afgewezen.

Ga naar aanvraagformulier

Tips

 • Het is aan te bevelen de verkorte versie van de regeling, specifiek gericht op de aanvragen voor een digitaal literair project, door te nemen (zie download hieronder). Daarin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u achteraf de subsidie moet kunnen verantwoorden. Ook kunt u er lezen waar de commissie op let bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Ter inspiratie heeft de adviescommissie een overzicht opgesteld van interessante digitale (literaire) werken uit binnen- en buitenland. U vindt deze lijst onderaan deze pagina bij de downloads. We raden u van harte aan de voor u relevante onderdelen van deze lijst bij wijze van vooronderzoek goed door te nemen voordat u uw aanvraag indient.
 • De aanvraag voor digitale literaire projecten maakt deel uit van de Regeling Digitale literatuur. U kunt de gehele regeling desgewenst hier downloaden.
 • Voor auteursrechten en copyright zijn er modellen beschikbaar op www.creativecommons.org.
 • Voor adviezen over de financiering van een project, marktontwikkeling en ondernemen kunt u terecht bij Cultuur+Ondernemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Suzanne Meeuwissen, t 020 520 73 75.

Formulieren en downloads

regeling-verkort digitale-literaire-projecten-site.pdf
vooronderzoek-voor-aanvraag-dlp 1.pdf
Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]