Subsidies

Van maker tot lezer, de uitbreiding

Vanaf 15 augustus

Van maker tot lezer, de uitbreiding betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, vertalers naar het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2500 euro worden aangevraagd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  15 november 2020

De regeling vormt een aanvulling op de tijdelijke regeling Van maker tot lezer.

Per 15 augustus wordt de groep potentiële aanvragers voor een Van maker tot lezer-subsidie uitgebreid. Het totale budget op de regeling Van maker tot lezer, de uitbreiding bedraagt 875.000 euro. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in maximaal acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 15 november 2020, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

Wie kunnen aanvragen?

a. Professionele makers die in de jaren 2017, 2018 of 2019 een positief besluit ontvingen over hun literaire werk in het kader van minimaal één van de hieronder genoemde regelingen komen in aanmerking:

  • de Regeling projectsubsidies voor publicaties;
  • de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen
  • de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers; of
  • de Regeling Werkbijdrage Theatertekst.

b. Professionele literaire makers die in 2020 een titel hebben gepubliceerd die tot stand is gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Dit kan een projectsubsidie in het kader van één van de hierboven genoemde regelingen zijn, maar ook een productie- of promotiesubsidie in één van de hieronder genoemde regelingen:

  • de Subsidieregeling voor Nederlandse uitgevers;
  • de Regeling voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur;
  • de regeling Schwob.

c. Professionele makers die in 2019 of 2020 al een ontwikkelbeurs ontvingen in het kader van de Regeling Ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds.

Waarvoor kunt u aanvragen?

U bent vrij in invulling van het ontwikkelplan: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs, maar ook aan deelname in projecten om de lokale boekhandel of de internationale uitgever bij het op de markt zetten van uw (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. De subsidie kan ook worden aangewend als een honorarium voor eigen inzet. In uw plan beschrijft u welk(e) ontwikkeldoel(en) u wil bereiken en hoe, en wanneer u dit wilt doen.

Geldt hier een inkomensgrens?

Nee, om de snelle uitvoerbaarheid van deze aanvullende tijdelijke regeling te bevorderen is besloten geen inkomensgrens te stellen. Wel wordt aan makers met voldoende reserves om de hier bedoelde kosten zelf te dragen, gevraagd af te zien van het indienen van een aanvraag.

Wat moet ik opvoeren in mijn begroting bij de aanvraag?

De eisen aan de begroting zijn beperkt. U dient uit te gaan van een bedrag van 2.500 euro. In de begroting biedt u vervolgens een overzicht van de geschatte (externe) kosten die u zult gaan maken en begroot u de uren die u zelf gaat besteden aan de uitvoering van uw ontwikkelplan.

Kan ik naast een eerder ontvangen ontwikkelbeurs ook een beurs aanvragen in het kader van Van maker tot lezer, de uitbreiding?

Ja, dat kan! Wel dient u er voor te zorgen dat de activiteiten waarvoor u aanvraagt niet dezelfde zijn als die waarvoor u eerder een ontwikkelbeurs ontving. Iedere aanvrager kan slechts één keer een beurs ontvangen via de aanvraagronde Van maker tot lezer of Van maker tot lezer, de uitbreiding.

Hoeveel tijd heb ik om mijn ontwikkelplan te realiseren?

De voorgenomen activiteiten zoals benoemd in uw ontwikkelplan dienen voor 1 januari 2022 te zijn afgerond.

Van maker tot lezer, de uitbreiding is onderdeel van een pakket aan tijdelijke steun- en stimuleringsmaatregelen die door het Letterenfonds in verband met de corona-uitbraak zijn opgezet voor verschillende schakels in de keten.

Aanvraagformulier

Downloads

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Medewerker secretariaat

vanmakertotlezer@letterenfonds.nl