Subsidies

Van maker tot lezer

Tijdelijke steunmaatregel (in 2020)

Van maker tot lezer betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers en vertalers in het Nederlands om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  z.s.m.
& alleen in 2020

Wie kunnen aanvragen?

Professionele literaire makers (ook illustratoren en Graphic Novelists) die nog niet eerder een ontwikkelbeurs ontvingen en die in 2020 een positief besluit ontvingen of zullen ontvangen over hun literaire werk in het kader van minimaal één van de hieronder genoemde regelingen komen in aanmerking:

  • de regeling Projectsubsidies voor publicaties (voor schrijvers van literair werk);
  • de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen;
  • de regeling Translation Grants for Foreign Publishers; of
  • de regeling Werkbijdrage theatertekst.

Alle potentiële aanvragers zullen in de loop van 2020 door het Letterenfonds schriftelijk (via persoonlijke mail of via de besluitbrief op uw aanvraag) op deze subsidiemogelijkheid worden geattendeerd.

NB Medio augustus stelt het Letterenfonds een uitbreiding op de regeling Van maker tot lezer open, waardoor een veel grotere groep makers een aanvraag zal kunnen indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

U bent vrij in de invulling van het ontwikkelplan: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs, maar ook aan deelname in al dan niet digitale projecten om de lokale boekhandel in bredere zin te ondersteunen of de internationale uitgever bij het op de markt zetten van uw literaire werk in vertaling. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. In uw plan beschrijft u welk(e) ontwikkeldoel(en) u wilt bereiken en hoe en wanneer u dit wilt doen. Ter inspiratie kunt u ook de eerste toekenningen in het kader van deze regeling bekijken.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Uw aanvraag dient u via onderstaand aanvraagformulier digitaal in.

Geldt hier een inkomensgrens?

Nee, om de snelle uitvoerbaarheid van deze aanvullende tijdelijke regeling te bevorderen is besloten geen inkomensgrens te stellen voor de aanvrager. Niettemin wordt aan makers met voldoende reserves om de hier bedoelde kosten zelf te dragen, gevraagd af te zien van het indienen van een aanvraag.

Wat moet ik opvoeren in mijn begroting bij de aanvraag?

De eisen aan de begroting zijn beperkt. U dient uit te gaan van een bedrag van 2.500 euro. In de begroting biedt u vervolgens een overzicht van de geschatte (externe) kosten die u zult gaan maken en begroot u de uren die u zelf gaat besteden aan de uitvoering van uw ontwikkelplan.

Kan ik een eerder ontvangen ontwikkelbeurs inruilen?

Nee, helaas, schrijvers die in 2019 of 2020 al een ‘gewone’ ontwikkelbeurs hebben ontvangen komen in principe niet voor deze tijdelijke deelregeling in aanmerking en kunnen de beurs ook niet omruilen. Iedere aanvrager kan bovendien slechts één keer een beurs ontvangen via het snelloket Van maker tot lezer.

Hoeveel tijd heb ik om mijn ontwikkelplan te realiseren?

De voorgenomen activiteiten zoals benoemd in uw ontwikkelplan dienen voor 1 januari 2022 te zijn afgerond.

Waar kan ik met verdere vragen terecht?

Eventuele vragen kunt u via het e-mailadres vanmakertotlezer@letterenfonds.nl stellen, deze zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Van maker tot lezer loopt tot het einde van het jaar en is onderdeel van een pakket aan tijdelijke steun- en stimuleringsmaatregelen die door het Letterenfonds in verband met de corona-uitbraak zijn opgezet voor verschillende schakels in de keten.

Aanvraagformulier

Downloads

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Medewerker secretariaat

vanmakertotlezer@letterenfonds.nl