Subsidies

Tweejarige subsidies 2021-2024

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties of activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes. In het Jaarverslag 2020 staan op pagina 100 de besluiten van de eerste ronde. De ronde voor de tweejarige subsidies voor de periode 2023-2024 valt in het najaar van 2022; onderstaande tekst wordt dan aangepast.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  30 september 2022

Wie kan aanvragen?

Voor de eerste aanvraagronde in 2020 dient de aanvrager in het peiljaar 2019 minimaal 20.000 euro jaarlijks aan subsidie te hebben ontvangen van het Letterenfonds voor literaire activiteiten, literatuur-educatie of talentontwikkeling. Ook moet in peiljaar 2019 het bedrag aan totale baten van de organisatie minimaal 200.000 euro zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvrager dient bovendien gedurende ten minste twee kalenderjaren, direct voorafgaand aan de subsidieperiode gelijksoortige activiteiten te hebben uitgevoerd als waarvoor hij subsidie aanvraagt.

Hoe hoog is de subsidie die kan worden aangevraagd?

Er wordt gewerkt met vaste bedragen van 50.000 euro of 60.000 euro (voor maximaal drie organisaties). Aan één van de aanvragers die in aanmerking komt voor een subsidie van 60.000 euro die sterk regionaal is ingebed, kan voorts nog een toeslag van 15.000 euro worden verleend. Een aanvrager die voor 2021 - 2022 een substantieel hoger bedrag aanvraagt dan hij in 2019 aan subsidie van het Letterenfonds ontving, moet de noodzaak daarvan overtuigend motiveren. Van belang is ook dat aanvrager onderbouwt dat het niveau van de totale baten in 2021 en 2022 gehandhaafd blijft.

Het subsidieplafond voor de aanvraagronde 2021-2022 is verhoogd naar 950.000 euro.

Wat is de aanvraagprocedure?

De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2020 om 17.00 uur via onderstaand aanvraagformulier per e-mail bij het Letterenfonds te zijn ingediend, inclusief alle verplichte bijlagen. Daarnaast dient de aanvraag op de website van het Letterenfonds te worden aangemeld via onderstaande link. Via het digitale aanvraagformulier kan ook de aanvraag en de bijbehorende bijlagen worden geüpload.

Digitaal aanvraagformulier

De aanvragen die voor een inhoudelijke toetsing in aanmerking komen, worden voorgelegd aan de commissie die het bestuur adviseert en de aanvragen prioriteert. Verdere informatie is te vinden in de Regeling en de toelichting. Het besluit op de aanvraag wordt half december van dit jaar schriftelijk bekend gemaakt.

Verdere vragen?

Eventuele vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Pieter Jan van der Veen pj.vander.veen@letterenfonds.nl en/of Xenia van Diest x.van.diest@letterenfonds.nl.

Downloads

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl

Xenia van Diest

Contact

Xenia van Diest

beleidsassistent

x.van.diest@letterenfonds.nl