Subsidies

Talent interdisciplinair

regeling Digitale literatuur

De regeling stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Het beschikbare budget is € 60.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 10.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Projectkosten
  15 mei 2017
22 oktober 2017

De subsidie voor talentontwikkeling interdisciplinair is onderdeel van het programma Talentontwikkeling van het Letterenfonds voor de periode 2015-2016. De subsidie is bestemd voor nieuw multimediaal schrijf- of vertaaltalent, dat wil zeggen niet alleen voor een persoon die na een eerste literaire boekpublicatie zijn artistieke (beroeps)vaardigheden wil uitbreiden, maar ook voor ervaren schrijf- of vertaaltalent dat een eerste stap wil zetten in het multimediale domein.

Wie kunnen aanvragen?

Schrijvers en vertalers die ten minste één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd of vertaald voor een literaire uitgeverij op basis van een contract. Als dit werk niet is gepubliceerd op basis van een contract met een uitgeverij, zal de aanvrager aan moeten tonen dat het werk is gepubliceerd op basis van een afspraak en werkwijze die min of meer vergelijkbaar is aan een Modelcontract met een uitgeverij.

Wie kunnen niet aanvragen?

 • Rechtspersonen
 • Schrijvers en vertalers die hun werk zelf uitgeven
 • Schrijvers en vertalers van wie een eerdere aanvraag bij het Letterenfonds is afgewezen op grond van een kwaliteitscriterium uit een van de regelingen, tenzij:
  — er al een nieuw werk is geschreven of vertaald dat op zijn kwaliteit kan worden beoordeeld, of
  — de negatieve beoordeling(en) naar het oordeel van het fonds niet noemenswaardig betrekking hebben op de kwaliteiten die vereist zijn voor een talentontwikkelsubsidie.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt in het kader van een persoonlijk ontwikkelplan voor twee typen werkzaamheden aanvragen:

 1. Voor een leerplan dat is gericht op artistieke verdieping op multimediaal vlak, of de ontwikkeling van multimediale vaardigheden voor de eigen beroepspraktijk;
 2. Voor een voorstudie voor een Nederlands- of Friestalig project dat de aanvrager wil uitvoeren. De voorstudie dient te resulteren in een realiseerbaar projectplan. Desgewenst kan de aanvrager na afronding van de voorstudie bij het Letterenfonds een aanvraag indienen voor het realiseren van zijn Digitale literair project.

De looptijd is in beide gevallen maximaal één jaar. Daarbij is begeleiding door een coach in beide gevallen een vereiste.

Bij de aanvraag kunnen meerdere partijen betrokken zijn, de ontwikkelsubsidie is echter alleen bestemd voor de schrijver of vertaler die de aanvraag indient en zijn begeleider.

De aanvrager schrijft ter afronding een zelfevaluatie, waarin hij ingaat op de effecten van de geplande werkzaamheden op zijn persoonlijke ontwikkeling als schrijver of vertaler.

Waarvoor niet?

Er kan geen ontwikkelsubsidie worden aangevraagd voor plannen

 • waarmee de aanvrager bij indiening van de aanvraag al is gestart;
 • die niet interdisciplinair zijn;
 • die een langere looptijd kennen dan één jaar.

Per ronde kan slechts één ontwikkelsubsidie per aanvrager worden ingediend. De aanvrager kan pas opnieuw aanvragen als hij zijn zelfevaluatie heeft ingediend.

Hoeveel kunt u aanvragen?

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 10.000 per aanvraag, waarvan € 2.500 aan begeleidingskosten is gereserveerd voor de coach. Het totaal beschikbare budget per kalenderjaar is € 60.000. De subsidies worden jaarlijks in één of meerdere rondes toegekend.

Hoe vraagt u aan?

Het fonds werkt met een online aanvraagformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin u wordt gevraagd om de bijlagen bij uw aanvraag per mail toe te sturen. Het fonds neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Indien de aanvraag toch onvolledig blijkt te zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld binnen twee weken de ontbrekende informatie alsnog in te sturen. Als de aanvraag ook dan nog onvolledig is, wordt deze formeel afgewezen.

Afwikkeling

Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van (e-)literatuur, nieuwe media(kunst), talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap. Het fonds kan vooraf extern advies inwinnen bij een of meerdere adviseurs. Hierna krijgt de adviescommissie de aanvraag inclusief adviezen voorgelegd. Als de commissie dit wenselijk acht kan ze u uitnodigen om het project mondeling toe te komen lichten.

Uitbetaling

Bij een positieve beslissing wordt het toegekende subsidiebedrag binnen vier weken na het schriftelijke besluit uitbetaald.

Voor deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond. Als dit plafond is bereikt, worden aanvragen om budgettaire redenen afgewezen.

Ga naar aanvraagformulier

Tips

 • Het is aan te bevelen de verkorte versie van de regeling, specifiek gericht op de aanvragen voor een Talentontwikkeling interdisciplinair, door te nemen (zie download hieronder). Daarin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u achteraf de subsidie moet kunnen verantwoorden. Ook kunt u er lezen waar de commissie op let bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Ter inspiratie heeft de adviescommissie een overzicht opgesteld van interessante digitale (literaire) werken uit binnen- en buitenland. U vindt deze lijst onderaan deze pagina bij de downloads. We raden u van harte aan de voor u relevante onderdelen van deze lijst bij wijze van vooronderzoek goed door te nemen voordat u uw aanvraag indient.
 • De aanvraag voor Talentontwikkeling interdisciplinair maakt deel uit van de Regeling Digitale literatuur. U kunt de gehele regeling desgewenst hier downloaden.
 • Houd er rekening mee dat als u in aanmerking wilt komen voor een vervolgsubsidie binnen de categorie Digitale literaire projecten, u niet meer als individu (natuurlijk persoon) kunt aanvragen, maar alleen als rechtspersoon.

Voor meer informatie kunt u bellen met Suzanne Meeuwissen, t. 020 520 73 75.

Formulieren en downloads

regeling-verkort talentontwikkeling-interdisciplinair.pdf
vooronderzoek-voor-aanvraag-talent-interdisciplinair.pdf
Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Senior beleidsmedewerker

s.meeuwissen@letterenfonds.nl