Subsidies

Literaire projecten en manifestaties

Literaire organisaties uit Nederland kunnen incidentele subsidie aanvragen voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  1 februari 2016
5 september 2016

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Het Letterenfonds wil het Nederlands literaire klimaat bevorderen door het verlenen van subsidies op grond van deze regeling. Het gaat daarbij om subsidie aan literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling.
De regeling is niet bedoeld is voor productiesubsidie van boeken, tijdschriften en kranten.

Wie kan waarvoor aanvragen?

Mogelijke aanvragers zijn literaire organisaties uit Nederland, al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die een literatuurfestival of een literair project willen organiseren. Het project moet plaatsvinden in Nederland; er kunnen ook buitenlandse auteurs bij betrokken zijn.

Universiteiten, scholen en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen. Met een literair project of literaire manifestatie wordt bedoeld: een activiteit op het gebied van de literatuur, met deelname van literaire auteurs of literaire vertalers en met een publiek karakter of publieke component.

Het literaire project of de (internationale) literaire manifestatie moet binnen een jaar na indiening van de aanvraag zijn afgerond. Uit de begroting moet duidelijk worden dat er sprake is van een exploitatietekort. Verder moet blijken dat uw project door ten minste één andere sponsor wordt ondersteund of dat er sprake is van publieksinkomsten.

Twee aanvraagrondes in 2016

In 2016 zijn er twee aanvraagrondes. De deadlines voor het indienen van uw aanvraag zijn:

  • 1 februari 2016
  • 5 september 2016

Gebruik voor uw subsidieaanvraag het aanvraagformulier en beantwoord de vragen puntsgewijs in een apart Word-document. Vergeet niet uw postadres te vermelden; de toekenningsbrieven worden via de reguliere post verzonden.

Wie beoordeelt uw aanvraag en hoe lang duurt dat?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie van zes leden uit de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds.

Waaraan wordt een aanvraag getoetst?

De adviescommissie dient in ieder geval positief te zijn over:

  1. de artistieke visie van de aanvrager;
  2. het belang van de activiteit voor het Nederlandse literaire klimaat;
  3. de professionaliteit van de aanvrager;
  4. de kwaliteit van het project;
  5. het publieksbereik, kwalitatief en kwantitatief;
  6. de kwaliteit en realiteitszin van de begroting.

De adviescommissie beoordeelt tevens de kwaliteit van uw marketingplan, of u erin bent geslaagd andere financiering voor de activiteiten te vinden en de mate waarin uw project is gerelateerd aan de reguliere werkzaamheden van uw organisatie. Verder spelen de geografische spreiding en de culturele diversiteit een rol. Ook bekijkt de commissie of vroegere literaire activiteiten waarvoor subsidie werd verleend daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of er aan de destijds opgelegde subsidieverplichtingen is voldaan.

Hoeveel kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen voor een subsidie van minimaal € 10.000 en maximaal € 46.000.
Bedragen boven de € 25.000 zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling voor 2016 is vastgesteld op € 285.000.

Hoe moet u aanvragen?

Het is raadzaam de officiële regeling (zie link onder) nauwkeurig door te lezen. Hierin staat puntsgewijs aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen en op basis van welke criteria uw project wordt beoordeeld.

Vervolgens kunt u het aanvraagformulier invullen en vervolgens de aanvullende informatie en bijlagen mailen aan de portefeuillehouder van deze regeling, Pieter Jan van der Veen, pj.vander.veen@letterenfonds.nl. U wordt bovendien verzocht om zes exemplaren van aanvullende informatie en bijlagen aan te leveren op:

Nederlands Letterenfonds
t.a.v. Pieter Jan van der Veen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam.

Als u zich afvraagt of het voor uw organisatie zin heeft om een aanvraag te doen, aarzel dan niet even contact op te nemen.

Ga naar aanvraagformulier

Welke verplichtingen heeft een subsidieontvanger?

De subsidieontvanger vermeldt in alle publieksuitingen die betrekking hebben op de literaire manifestatie of het literaire project de naam en het logo van het Nederlands Letterenfonds. Dit logo is op deze site te downloaden.

Als met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten substantiële veranderingen optreden ten opzichte van de aanvraag, meldt u dit zo snel mogelijk bij het Letterenfonds. Dit betekent dat u het fonds op de hoogte stelt als er activiteiten niet (of niet tijdig of volledig) kunnen worden uitgevoerd of als de verplichtingen niet kunnen worden nageleefd. Verder dienen alle publicaties en documenten die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten gedurende tenminste zeven jaar te worden bewaard en dient het Letterenfonds te worden uitgenodigd voor de literaire manifestatie of presentatie van het literaire project.

Formulieren en downloads

literaire-projecten-en-manifestaties-regeling.pdf
literaire-projecten-en-manifestaties-aanvullende-informatie-2016.doc
Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl